ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

[ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ] [ ข้าราชการการเมือง]

[ ประชาชนทั่วไป ] [ องค์กร/หมู่คณะ ]
**********************************************************************************************************************