..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 2553 PDF Print E-mail

   ***รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 2553 คลิกดาวน์โหลดที่นี่***

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และนายอำเภอ

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น  ๕  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

.................................................

ผู้มาประชุม

 

 

๑.

นายสมศักดิ์ 

ขำทวีพรหม

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด     ประธาน

๒.

นายธานี

ปลูกเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

๓.

นายชโลธร

ผาโคตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

๔.

นายวรวิทย์

สายสุพัฒน์ผล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

๕.

นายอุดม

สมรส

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

๖.

ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์

เนื้อนุ่ม

แทน อัยการจังหวัด

๗.

นายสิทธิผล

โพธิ์ชัย

อัยการจังหวัด แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

๘.

พ.ต.สุรเดช

สงวนเกียรติ

แทน ผบ.พล.ร.๖

๙.

พ.อ.จิรวัฒน์

ทองเสนา

แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด

๑๐.

พ.อ. กฤษดา

นิยมวิทย์

รอง ผอ.รมน.จว.รอ. (ฝ่ายทหาร)

๑๑.

พล.ต.ต.สิทธิพร

โนนจุ้ย

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

๑๒.

นายสรสิทธิ์

ฤทธิ์สรไกร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

๑๓.

นายภาสกร

ไชยเศรษฐ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

๑๔.

นายวินัย

ไวประเสริฐ

แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

๑๕.

นางเสาวณี

ภูวนานนท์

คลังจังหวัด

๑๖.

นางนิตยา

จิตสูงเนิน

แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

๑๗.

นายชาติชาย

ไชยรักษ์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด

๑๘.

พ.อ.เสนอ

อุปัญ

สัสดีจังหวัด

๑๙.

นายวิโรจน์

ชลวิริยะกุล

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด   

๒๐.

นายพีระวัฒน์

สังข์น้อย

เกษตรจังหวัด

๒๑.

นายอุดม

แก้วนิล

ขนส่งจังหวัด

๒๒.

นายคำนวณ

สุวรรณดี

พาณิชย์จังหวัด

๒๓.

นางพาขวัญ

กาจหาญ

แทน อุตสาหกรรมจังหวัด

๒๔.

นางกมลพร

คำนึง

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

๒๕.

นายวรวรรณ

กลิ่นแก้ว

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

๒๖.

นายร่องกี้

พลเยี่ยม

แทน พัฒนาการจังหวัด

๒๗.

นางเยาวดี

พันธุ์หินกอง

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

๒๘.

นางวาสนา

ปักกาโร

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

 

 

 

                                                       /๒๙. นายชัยรัตน์...

๒๙.

นายชัยรัตน์

หินทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

๓๐.

นายสมวงศ์

คงเพชร

ปศุสัตว์จังหวัด 

๓๑.

นายนรินทร์

บุญพร้อม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด     

๓๒.

นายอาคม

มีชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

๓๓.

นางยุพินท์

วิวัฒนชัยเศรษฐ์

ประมงจังหวัด

๓๔.

นายพิเชษฐ์

วิริยะพาหะ

สหกรณ์จังหวัด

๓๕.

นายประยุทธ

ทินกร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

๓๖.

นางสาววิลาวัณย์

หวังสถิตย์วงษ์

ประกันสังคมจังหวัด

๓๗.

นายสุชาติ

วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัด

๓๘.

นายสมบัติ

นิเวศรัตน์

จัดหางานจังหวัด 

๓๙.

นางธัญชนก

ณ ระนอง

สถิติจังหวัด

๔๐.

น.ส.ขนิษฐา

เมืองเชียงหวาน

วัฒนธรรมจังหวัด

๔๑.

นายพงษ์ศักดิ์

นิธิวัฒนเลิศ

พลังงานจังหวัด

๔๒.

นายโรจน์พงษ์

แก่นจันทร์

ท้องถิ่นจังหวัด

๔๓.

นายประสิทธิ์

แก้วสมศรี

แทน ประธาน กกต.จังหวัด

๔๔.

นายธวัชชัย

เปลี่ยนศรี

ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด

๔๕.

นายสุทัศน์

วิวัฒนชัยเศรษฐ์

สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

๔๖.

นายพีระดล

จงเจริญรัตน์

สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

๔๗.

นายสมาน

แก้วคำไสย์

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

๔๘.

นายเสนาะ

วังคะฮาด

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

๔๙.

นายสกล

คามบุศย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓

๕๐.

นายภิญโญ

ศรีม่วง

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒๗

๕๑.

นายจรูญ

มะลาดวง

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

๕๒.

นายแพทย์ณรงค์

อึ้งตระกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๕๓.

นายประภาส

บุญสุข

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

๕๔.

นายเบญจพล

ดั่นประดิษฐ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด

๕๕.

น.ส.อัญมณี

ถิรสุทธิ์

หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

๕๖.

นายบุญถม

จุมพล

แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

๕๗.

นายสุบรรณ

โสภา

ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด

๕๘.

นายวิชาญ

เที่ยงธรรม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด    

๕๙.

นายจิระศักดิ์

ดามะนาว

แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

๖๐.

นายณัฐ

เอกก้านตง

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

๖๑.

นายชัยวัฒน์

รัตนดาดาษ

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด 

 

 

 

                                                    /๖๒. นายสุชาติ....

๖๒.

นายสุชาติ

กลิ่นทองหลาง

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ที่ ๓ จังหวัด

๖๓.

นางเบญจลักษณ์

กิติศรีวรพันธุ์

แทน รองผู้จัดการ อ.ต.ก.จังหวัด

๖๔.

นายวีระบุตร

วงศ์ประทุน

ผอ.สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด

๖๕.

นายสิทธิชัย

จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

๖๖.

นางมรกต เบญจวรรณ

อิ่มวิเศษ

การค้าภายในจังหวัด

๖๗.

นางสมบัติ

ศิลาคุปต์

ผอ.สนง.คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จว.

๖๘.

นายประทักษ์

ศรีสร้อย

หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

๖๙.

นายกิตติภพ

แสงฤทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 

๗๐.

นายยุทธนา

อินทรจินดา

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 

๗๑.

นายเสกสรรค์

ทรัพย์นิเวศน์

ผอ.สำนักอำนวยการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

๗๒.

นายฉัตรพงษ์

กิตติพร

ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

๗๓.

นายสาธิต

พรสินศิริรักษ์

ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางฯ

๗๔.

นายวัชระ

ไชยราช

แทน หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา จ.ร้อยเอ็ด

๗๕.

นางสุจิตรา

พินดวง

ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๖ จังหวัด

๗๖.

นางรุ่งนภา

แก้วม่วง

แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

๗๗.

นายปัญญา

ขวัญศรีทองมั่น

หน.สนง.สาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๗ ร้อยเอ็ด

๗๘.

นางพิมพ์นารา

กิจโชติประเสริฐ

แทน ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๑๐

๗๙.

นางวิริยากร

หาญฉวะ

แทน ผอ.สถานกักขังกลางจังหวัด

๘๐.

นายสุรชาติ

มาลาศรี

นายช่างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีฯ

๘๑.

นายวรวุฒิ

โคตรพันธ์

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

๘๒.

น.ส.มาริสา

สุขวันดี

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

๘๓.

จ.ส.อ. หม่าน

ปลัดจ่า

แทน หน.สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ส. ๓ ร้อยเอ็ด

๘๔.

นายประเสริฐ

อินคา

แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

๘๕.

นายประพันธ์

ศรีชะตา

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๘๖.

ดร. สาธิต

กฤตลักษณ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

๘๗.

น.ส.เรืองนรี

เวียงอินทร์

แทน ประธานหอการค้าจังหวัด

๘๘.

นายสมประสงค์

โพธินาม

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

๘๙.

น.ส.จรัสศรี

อิ่มเกตุ

แทน ผู้จัดการการฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

๙๐.

นายวิเชียร

สุชล

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เสลภูมิ

๙๑.

นางยุภาพร

สุวรรณผิว

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด

๙๒.

นายสุพจน์

วงศ์เจริญ

แทน ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด

๙๓.

นายสุทธิ

หัตถกิจโกศล

ประธานชมรมธนาคารจังหวัด

๙๔.

นายมานพ

เกิดเกรียงไกร

ผอ.สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. รอ.

 

 

 

                                                /๙๕. นางรุจิรา....

๙๕.

นางรุจิรา

ศรีษะภูมิ

แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

๙๖.

นางนิ่มนวล

ชนะชัยวิบูลยวัชรพล

แทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด

๙๗.

นางเกษศิรินทร์

ภิญญาคง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

๙๘.

นายสมศักดิ์

ปาละจูม

ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

๙๙.

นายสมศักดิ์

ไวยานิกรณ์

แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

๑๐๐..

นายนิรันดร์

อุศพรหมราช

แทน ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

๑๐๑.

นายอุกฤษณ์

พานิชกิจ

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด

๑๐๒.   

นายเกษม

คำมี

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

๑๐๓.

นายพชร

ศิลาน้อย

แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

๑๐๔.

นายสุคนธ์

นาเมืองรักษ์

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

๑๐๕.

นายชาตรี

ชาประวัง

ผอ.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๑๐๖.

นายปรีดา

ลำมะนา

ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา

๑๐๗.

นายธีระศักดิ์

ดำรงทรัพย์

ผอ.โรงเรียนขัติยะวงษา

๑๐๘.

นายมานพ

ขุราษี

ผอ.โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

๑๐๙

นางญาระตี

เศรษฐบุปผา

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

๑๑๐.

นายเรืองเวช

ผาสุก

ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

๑๑๑.

นายสมพร

พิมรัตน์

แทน ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

๑๑๒.

ผศ.สุนทร

อาจนิยม

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

๑๑๓.

น.ส. ละออง

พิณบุญ

แทน ผอ.โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

๑๑๔.

นายพรเทพ

วัชกีกุล

แทน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

๑๑๕.

นายอานนท์

ศรีรัตน์

นายอำเภอสุวรรณภูมิ

๑๑๖.

นายสุวัสส์

ศังขจันทรนันท์

นายอำเภอเกษตรวิสัย

๑๑๗.

นายรัฐฐะ

สิริธรังศรี

นายอำเภอเสลภูมิ

๑๑๘.

นายปณิธาน

สุนารัตน์

นายอำเภอพนมไพร

๑๑๙.

นายเริงวิทย์

ถนอมแสง

แทน นายอำเภอธวัชบุรี

๑๒๐.

นายสุเทพ

พิมพ์รัตน์

แทน นายอำเภออาจสามารถ

๑๒๑.

นายสุวิทย์

ศรีสมบุญ

นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

๑๒๒.

นายสมชัย

คล้ายทับทิม

นายอำเภอจังหาร

๑๒๓.

นายสนั่น

วรินทราวาท

นายอำเภอปทุมรัตต์

๑๒๔.

นายประดิษฐ์

ศรีประสิทธิ์

นายอำเภอโพธิ์ชัย

๑๒๕.

นายชัชวาลย์

ศิริพันธ์

นายอำเภอหนองพอก

๑๒๖.

นายสัญญา

ประเสริฐวิทย์

นายอำเภอเมยวดี

๑๒๗.

นายสมยศ

รักษกุลวิทยา

นายอำเภอเมืองสรวง

 

 

 

                                                /๑๒๘. ว่าที่ ร.ต. .....

๑๒๘.

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์

ฉ่ำมณี

แทน นายอำเภอศรีสมเด็จ

๑๒๙.

นายศราวุธ

ไทยเจริญ

นายอำเภอเชียงขวัญ

๑๓๐.

นายจำเริญ

สวนทอง

นายอำเภอหนองฮี

๑๓๑.

นายพิบูลย์

แพนพา

นายอำเภอทุ่งเขาหลวง

๑๓๒.

พ.ต.อ.สมประสงค์

พิมพ์พิลา

ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

๑๓๓.

พ.ต.อ.ชวณิชย์

ทองแก้ว

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ

๑๓๔.

พ.ต.อ.สิงห์ทอง

พลลา

ผกก.สภ.โพนทอง

๑๓๕.

พ.ต.ท.ภูมิวิทย์

เวชกามา

แทน ผกก.สภ.เสลภูมิ

๑๓๖.

พ.ต.ท.ปรีชา

เสริฐศร

แทน ผกก.สภ.พนมไพร

๑๓๗.

พ.ต.อ.ชิรญาณ

ปาจรียานนท์

ผกก.สภ.ธวัชบุรี

๑๓๘.

พ.ต.อ.เอกชัย

อนันตชัย

ผกก.สภ.จตุรพักตรพิมาน

๑๓๙.

พ.ต.อ.วิรวัฒน์

ภูพิเศษศักดิ์

ผกก.สภ.เกษตรวิสัย

๑๔๐.

พ.ต.อ.วรพล

มะกล่ำทอง

ผกก.สภ.หนองพอก

๑๔๑.

พ.ต.อ.พสิษฐ์

สมบูรณ์

ผกก.สภ.ปทุมรัตต์

๑๔๒.

พ.ต.อ. ชลัท

ใจจักรคำ

ผกก.สภ.เมืองสรวง

๑๔๓.

พ.ต.อ.สมพงษ์

พันธุชัย

ผกก.สภ.โพธิ์ชัย

๑๔๔.

พ.ต.ท.ยศพนธ์

สมอินอ้อย

แทน ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ

๑๔๕.

พ.ต.ท.สุบรร

พิมพ์ชัยคีรี

แทน ผกก.สภ.อาจสามารถ

๑๔๖.

พ.ต.อ.วัฒนา

เกษรมาลา

ผกก.สภ.โพนทราย

๑๔๗.

พ.ต.อ. สุวัฒน์

สมจิต

ผกก.สภ.จังหาร

๑๔๘.

พ.ต.อ.วิทูรย์

ศิระเลิศ

ผกก.สภ.เมยวดี

๑๔๙.

พ.ต.อ. จีระวัฒน์

อิศรพันธ์

ผกก.สภ.เชียงขวัญ

๑๕๐.

พ.ต.ท. ฤทธี

รอดชูแสง

แทน ผกก.สภ.หนองฮี

๑๕๑.

พ.ต.อ.ทวีเกียรติ

อมรพันธ์

ผกก.สภ.ทุ่งเขาหลวง

 

ผู้ไม่มาประชุม

 

 

๑.

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๒.

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด

๓.

ผอ.โครงการชลประทานร้อยเอ็ด

๔.

หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

 

๕.

หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

 

๖.

ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)

 

๗.

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

 

๘.

หน.ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด

 

 

                                                                                                / ๙. ผจก. ......

 

๙.

ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัด

 

๑๐.

นายสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.ร้อยเอ็ด

 

๑๑.

หน.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงร้อยเอ็ด

 

๑๒.

ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.รอ.

 

๑๓.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

 

๑๔.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

 

๑๕.

นายอำเภอโพนทอง

 

๑๖.

นายอำเภอโพนทราย

 

๑๗.

สว.ส.ทล.1 กก. 4 บก.ทล.

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

 

๑.

นายเชษฐา

สังฆรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด

๒.

นายวิชา

สว่างขจร

หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด

๓.

นางสาวสิริมา 

วัฒโน

หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด

๔.

นายพิชัยยา

ตุระซอง

หน.ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัด

๕.

นายสัมภาษณ์

เลาพานิช

ป้องกันจังหวัด

๗.

นางสาวสมัย

วิชัด

จพง.ธุรการชำนาญงาน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานจังหวัด

   ๘.

นายภานุพงษ์

พรหมมงคล

นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชำนาญงาน สำนักงานจังหวัด

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

พิธีก่อนการประชุม  

                    ก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ประธานในการประชุม    ได้ทำพิธีก่อนการประชุม ดังนี้

                   ๑. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

                       ระดับจังหวัด  (สำนักงานเกษตรจังหวัด)

                   ๒. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - เวียดนาม                     (สภาวัฒนธรรมจังหวัด)

ระเบียบวาระที่ ๑          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             - แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

                                       ๑.  นายชโลธร  ผาโคตร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ย้ายมาจาก รองผู้ว่าราชการ

                                    จังหวัดสระบุรี

                                ๒. นายวรวิทย์   สายสุพัฒน์ผล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาจาก

                                    ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี

                                ๓. พล.ต.ต. สิทธิพร  โนนจุ้ย  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  ย้ายมาจาก                                รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

 

                                                                                                               /๔. นายวิโรจน์...

 

                                ๔. นายวิโรจน์   ชลวิริยะกุล  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ย้ายมาจาก

                                    เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

                                ๕. นายกิตติภพ  แสงฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

                                    ย้ายมาจาก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

                                 ๖. นายสุบรรณ  โสภา  ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด

                                       ย้ายมาจาก ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร

                                ๗. ดร. สุรัตน์  ดวงชาทม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                                           ร้อยเอ็ด เขต ๑  ย้ายมาจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                                    มหาสารคาม เขต ๑

                                ๘. ดร. อภิชัย   กรมเมือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                                    ร้อยเอ็ด เขต ๒  ย้ายมาจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                             ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

                                 ๙. นายสกล คามบุศย์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                                    ร้อยเอ็ด เขต ๓  ย้ายมาจาก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                            ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม

                                    ๒๕๕๓

                               หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/เลขานุการที่ประชุม     แจ้งว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ลงในเว็บไซต์  www.roiet.go.th  ให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

                              มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๓               เรื่องรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

                                    ๓.๑  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

                                           มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓  พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

                                           หัวหน้าสำนักงานจังหวัด        รัฐบาลร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓ โดยในส่วนกลางนั้นจะมีกิจกรรมใหญ่ๆ อยู่ ๒ ส่วน ส่วนแรก กำหนดจัดในวันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓  ณ พระลาน

พระราชวังดุสิต โดยจะมีการถวายพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า

OTOP  ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด และในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัด Pavilion ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัดด้วย

ส่วนที่ ๒  จะเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทางเรือ โดยกระทรวงมหาดไทยจะมีการจัดขบวนเรือประดับไฟ

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณลำน้ำเจ้าพระยา หน้าโรงพยาบาลศิริราช   และในระดับภูมิภาคนั้น กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเช่นที่จัดเป็นประจำทุกปี  จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันอาทิตย์ที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ  ดังนี้

                   ๑. ระดับจังหวัด  

                        ภาคเช้า

  ๑.๑ พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 

  ๑.๒ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร  ณ  หอประชุมวิทยาลัย

        อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

  ๑.๓ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุม                               วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

  ๑.๔ การจัดงานรวมพลังอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด (ที่ทำการปกครองจังหวัด)

                       ภาคค่ำ      

  ๑.๕ การเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จากสี่มุมเมือง

  ๑.๖ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน พุ่มทอง)

  ๑.๗ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  ๑.๘ การจุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

  ๑.๙ การแสดงรำถวายพระพร (วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด)

  ๑.๑๐ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

  ๑.๑๑ การจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ พระราชทาน ชุด "จำนวน ๗ เรื่อง

    หลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรและรับแผ่น VCD ภาพยนตร์พระราชทาน ซึ่งคาดว่าประมาณต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ คงจะได้รับแผ่น VCD  เพี่อนำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาลงนามถวายพระพร  นอกจากนี้ จังหวัดยังได้จัดให้มีการออกร้านแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ  ของส่วนราชการต่างๆ   และจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 

๒. ระดับอำเภอ

                       จังหวัดก็ได้สั่งการให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  ตามแนวทางของจังหวัด

ที่ได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบแล้ว ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดให้จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัด พร้อมทั้งให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีทราบและดำเนินการด้วย

                             ที่ประชุม รับทราบ         

                                                   

    ๓.๒ การพิจารณาขอพระราชทานเพื่อจัดตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัด พอ. สว.

                                            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นประธานเปิดอาคาร ๗ ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ และทรงมีดำริต้องการให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัด พอ.สว.  ซึ่งนายแพทย์ยุทธ โพธารามิก

รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. ได้สอบถามความต้องการและความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเป็นจังหวัด

พอ.สว.  ในการนี้ สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร

พยาบาล เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ มีความพร้อมและต้องการเป็นจังหวัด พอ.สว.  จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบ ในการที่จะให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัด พอ.สว. หรือไม่  หากเห็นชอบจะได้รายงานข้อมูลเพื่อเสนอขอจัดตั้งเป็นจังหวัด พอ.สว.กับมูลนิธิ พอ.สว. ต่อไป

                            มติที่ประชุม  เห็นชอบ              

                                     ๓.๓  การจัดงานประเพณีปีใหม่สาเกตุนครและกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

                 ปลัดจังหวัด    การจัดงานประเพณีปีใหม่สาเกตุนครและกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ รวม ๑๐ วัน  โดยประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

                        กิจกรรมที่ ๑  การจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด กำหนดจัดในวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ขอเชิญชวนส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคเอกชนได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อนำไปออกร้านมัจฉากาชาดต่อไป

                        กิจกรรมที่ ๒  พิธีเปิดงานในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป โดย

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด 

                        กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันเป่าโหวตกิตติมศักดิ์ จากนายอำเภอต่างๆ และหัวหน้าส่วนราชการ

                        กิจกรรมที่ ๔ การออกร้าน OTOP ของอำเภอต่างๆ ตลอดจนส่วนราชการจะได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาร่วมจำหน่ายด้วย

                        กิจกรรมที่ ๕ การออกร้านมัจฉากาชาด จะมีการปรับปรุงให้กว้างขวางขึ้น และการออกรางวัลใหญ่ก็จะจัดให้มีทุกวัน

                        กิจกรรมที่ ๖ การจัดประกวดร้องเพลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในคืนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๒ มกราคม ๒๕๕๔ และคืนวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ สถานที่ ณ บริเวณร้านมัจฉากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

                        กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมการจัดงาน Count Down ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ณ เวทีกลางสนามหน้า

ศาลากลางจังหวัด เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๓.๔๕ น.

                        กิจกรรมที่ ๘  การประกวดนางงามสาเกตนคร ในวันที่ ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยขอความร่วมมือ

ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชนได้จัดส่งลูกหลานเข้าประกวดในครั้งนี้ โดยจะรับสมัครในวันที่ ๑๕ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

                        กิจกรรมที่ ๙ การออกรางวัลสลากกาชาด   สำหรับในปีนี้การจัดจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด จำหน่ายฉบับละ ๕๐ บาท โดยจะมีการเพิ่มรางวัลให้มีมูลค่าสูงขึ้น รางวัลที่ ๑ รถยนต์เก๋ง ๑ คัน  รางวัลที่ ๒ รถจักรยานยนต์

                                                                                                                                             จำนวน......

 

จำนวน ๓ คัน  รางวัลที่ ๓ ทองคำมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล  รางวัลที่ ๔ทองคำมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล  รางวัลที่ ๕  ทองคำมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท จำนวน  ๒๐ รางวัล  รางวัลที่ ๖ โทรทัศน์สี จำนวน  ๑๐ รางวัล รางวัลที่ ๗  ตู้เย็น จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลที่ ๘  จักรยาน  จำนวน ๒๐ รางวัล  รางวัลเลขท้ายสามตัว  เงินสด ๑,๐๐๐ บาท  จำนวน ๑๐๐ รางวัล  และรางวัลเลขท้ายสองตัว  เงินสด  ๓๐๐ บาท  จำนวน ๑,๐๐๐ รางวัล    นอกจากนี้ ได้มีการการจัดดนตรี คอนเสริต สมโภชตลอดงาน

                                    ประธาน   วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นวันรวมน้ำใจรับบริจาคสิ่งของ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  และงานประเพณีปีใหม่สาเกตุนครและกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

                                    ที่ประชุม รับทราบ

                   ๓.๔  การจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด

                 เกษตรจังหวัด   จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการจัดงานวันข้าวหอมมะลิมาแล้วทั้งหมด ๘ ครั้ง ที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวมเป็น ๑๐ ครั้ง  โดยใช้งบประมาณของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๘ ครั้ง สำหรับในปีที่ผ่านมา และในปีนี้จะเป็นงบประมาณของจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างความสำคัญและส่งเสริมแหล่งผลิตและตราสัญลักษณ์สินค้าข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ  ๒) เพื่อระดมความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดข้าวหอมมะลิทั้งระบบ  ๓) เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด และขับเคลื่อนปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๓  โดยกำหนดจัดงาน ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด   โดยในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ นั้นจะเป็นวันเปิดงาน โดยจังหวัดได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมที่จะดำเนินการในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ จะจัดให้มีการลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี (ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง)จะจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่โพสพ  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  การรำรับขวัญข้าว  ขบวนแห่วัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสาน  ๕ ขบวน  การแข่งขันตำข้าวด้วยมือ  การแข่งขันส้มตำพื้นเมือง  การจัดสำรับอาหารข้าวมันส้มตำ การหุงข้าวด้วยหม้อดิน การนวดข้าวด้วยมือ   การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากข้าวหอมมะลิ  นอกจากนี้จะจัดให้มีการประประกวดขบวนแห่ การประกวดธิดาข้าวหอมมะลิ การประกวดข้าวหอมมะลิเป็นข้าวตรา หรือข้าวสารถุง และการประกวดข้าวหอมมะลิข้าวเปลือกคุณภาพ  ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณในการประกวด และจะจัดประกวดก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ นอกจากนี้ในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการ  วันข้าวหอมมะลิโลก และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ  ในตอนเย็นจะมีการจัดกิจกรรมพาแลงแสดงแสงเสียง ณ บริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด     สำหรับในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณสวน

สมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จะมีการจัดนิทรรศการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิและสินค้า OTOP ยอดเยี่ยมของจังหวัด การแสดงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และศิลปินบนเวทีกลางตลอดทั้งวัน และมีการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากข้าวหอมมะลิจากนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ จำนวน ๔๔ ทีม   นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ "อนาคตข้าวหอมมะลิไทยในตลาดภายในและต่างประเทศ โดยนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับสูง นักธุรกิจค้าข้าวภายในและต่างประเทศ  เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการโรงสีข้าว  การเจรจาธุรกิจข้าวหอมมะลิโดยตรง ระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ และผู้ประกอบการโรงสีข้าว  กับ นักธุรกิจค้าข้าวทั้งภายในและต่างประเทศ  ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น   ตลอดงานคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าชมงานทั้งจากภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ คน โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ช่อง NBT ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ทั่วประเทศในวันเปิดงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิในทางที่ถูกต้องและทั่วถึง ตลอดจนเผยแพร่ต่อไปเพื่อให้รู้ว่าข้าวหอมมะลิไทย คือข้าวหอมมะลิโลก

                       ประธาน  ในเดือนธันวาคม เราก็จะมีงานใหญ่ๆ อยู่ ๒ งาน คือ งานประเพณีปีใหม่

สาเกตนครและกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในนามเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศการวันข้าวหอมมะลิโลก ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในห้วงระเยเวลา ๑ เดือน ก่อนการจัดงาน (นำเสนอโดยวีดิทัศน์)

                       ที่ประชุม รับทราบ

                             ๓.๕   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

                                    คลังจังหวัด   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ กำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายในภาพรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐  และเบิกจ่ายงบลงทุน

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐

                                     ๓.๕.๑   การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ดังนี้

 

 

ที่

รายการ

เงินงวดที่ได้รับ

(ล้านบาท)

เบิกจ่ายได้

(ล้านบาท)

คิดเป็น              ร้อยละ

๑.

งบประจำ

๓,๐๓๖.๖๐๐

๒,๒๕๔.๑๒๐

๗๔.๒๓

๒.

งบลงทุน

๖๐๓.๖๖๙

๑๑๔.๒๓๙

๑๘.๙๒

๓.

ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น

๓,๖๔๐.๒๖๙

๒,๓๖๘.๓๕๙

๖๕.๐๖

 

  โดยมีส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) ดังนี้   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, ตำรวจภูธรจังหวัด,กรมการปกครอง, กองทัพบก, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัด

๓.๕.๒ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

  

เงินกันปี ๒๕๕๓

เงินกันก่อนปี ๒๕๕๓

รวม

เงินกัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

เงินกัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

เงินกัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๓๗๗.๙๓๕

๑๓๖.๓๐๓

๓๖.๐๗

๑๙๔.๕๘๙

๑๑.๓๓๔

๕.๘๒

๕๗๒.๕๒๔

๑๔๗.๖๓๗

๒๕.๗๙

 

 

 

                                    ๓.๕.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง   ๒๕๕๕

ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓     มีส่วนราชการที่ได้รับประมาณ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน  งบประมาณ ๗๗๒.๔๖๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๔๗๕.๖๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๘   คงเหลือ ๒๙๖.๗๘๐  ล้านบาท 

                          ที่ประชุม รับทราบ

                                                                                                  /๓.๖ การจัดสร้าง...

 

                          ๓.๖ การจัดสร้างพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

                                ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด   ในการจัดสร้างพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

  • ๑. ค่าจัดสร้างพระและเหรียญขนาดต่างๆ ประมาณ ๓,๘๖๑,๗๑๙ บาท
  • ๒. ค่าดำเนินการ/พิธีการ/ประชาสัมพันธ์/อื่นๆ ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

             รวมค่าใช้จ่ายประมาณ  ๔,๘๖๑,๗๑๙ บาทซึ่งถ้าให้เช่าบูชาพระที่จะดำเนินการจัดสร้างทั้งหมด จะมีรายได้ ประมาณ ๑๐ ล้านบาท และจะมีกำไรประมาณ ๕ ล้านบาท  ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีผู้จองเช่าบูชาแล้ว คิดเป็นเงิน จำนวน ๒,๒๕๒,๒๕๒ บาท  ซึ่งยังขาดเงินเพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและพิธีการต่างๆ อีกประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท  ดังนั้น จึงขอความกรุณาจากอำเภอทุกอำเภอที่ยังไม่ได้ส่งเงินค่าจองเช่าบูชาพระฯ ให้จัดส่งให้จังหวัดด้วย เพื่อจะได้นำเงินไปชำระให้กับผู้รับเหมาจัดสร้างต่อไป

                          ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและคณะ ได้นำพระพุทธรูปองค์จำลอง และเหรียญบูชาขนาดต่างๆ ที่จัดสร้างขึ้น ไปให้หลวงปู่คูณ  ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา ได้อธิฐานจิตและแผ่เมตตาให้ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และความศักดิ์สิทธิ์

                          ในวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓ จังหวัดจะจัดพิธีพุทธามหาภิเษก พระพุทธมิ่งเมืองมงคล

องค์จำลองและเหรียญบูชาขนาดต่างๆ ณ บริเวณประรำพิธีลานหน้าพระพุทโธดมมงคลสถาน กลางบึงพลาญชัย

เริ่มงานเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. และเริ่มพิธีมหาพุทธาภิเษก (นั่งปรก) เวลาประมาณ ๑๙.๓๙ น. เป็นต้นไป

คาดว่าจะได้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงก็จะเสร็จพิธี  ดังนั้น จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้

เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ไปร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

                         ที่ประชุม  รับทราบ

                          ๓.๗ การเสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

                                ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๕

                                ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด          กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นองค์กรนำในด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา  เพื่อพัฒนามาตรฐานการกีฬาขั้นพื้นฐานของชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารายประเทศ และมีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ขึ้นประจำทุกปี โดยกำหนดนโยบายให้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดต่าง ๆ ทุกปีพร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจัดการแข่งขัน  ในการนี้ กรมพลศึกษา พิจารณาเห็นว่าจังหวัดร้อยเอ็ด  และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก  ๑๙  จังหวัด  มีความพร้อม  ที่สามารถจะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ได้   จึงขอเรียนเชิญจังหวัดร้อยเอ็ดร่วม  เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ดังกล่าวขั้นต้น  ก่อนอื่นผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในระดับประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

                   จังหวัดร้อยเอ็ด เคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  ๒๙ เมื่อปี พ. ศ.  ๒๕๓๐ หรือเกือบ  ๒๐  ปี มาแล้ว  และเมื่อปีประมาณ ๒๕๕๐  เคยเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพ ในระดับเยาวชน

                                                                                                            /แห่งชาติ....

 

แห่งชาติ และเนื่องจากยังขาดความพร้อมในเรื่องสนามขนาดมาตรฐานคือลู่วิ่งตราตั้นหรือลู่ยางในสนามกลาง และสระว่ายน้ำขนาด  ๕๐  เมตร  ซึ่งต้องใช้งบประมาณ  ไม่ต่ำกว่า  ๕๐  ล้านบาท  จึงทำให้ไม่ผ่านการพิจารณา  ในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะให้ขอความคิดเห็นจากคณะกรมการจังหวัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความคิดเห็นในที่ประชุมในการขอรับเป็นเจ้าภาพครั้งนี้

                             ผู้แทน จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด  เนื่องจากในปัจจุบันความพร้อมในเรื่องการเป็นเจ้าภาพยังไม่พร้อมเท่าที่ควร และเวลาในการเตรียมการกระชั้นชิดเห็นควรขอเวลาเตรียมการเพื่อเสนอตัวในครั้งต่อไป

 

                             ผู้แทน เขตพื้นที่การศึกษา  เห็นด้วยกับผู้แทนจากจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด  เพราะการเตรียมการในการเป็นเจ้าภาพต้องใช้เวลาเตรียมการค่อนข้างมาก  ในส่วนของสถานศึกษาคิดว่าควรเลื่อนการเสนอตัวออกไปก่อนเพื่อปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

                             ผู้แทน   หอการค้าจังหวัด  เห็นด้วยกับคณะกรมการจังหวัด  คิดว่าถ้าเรายังไม่มีความพร้อมก็คงขอแสนอตัวในโอกาสต่อไป

                             ประธาน    ขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นถือเป็นมติของกรมการจังหวัด  ในการขอรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งต้องมีการเตรียมการที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณที่อาจจะกำหนดไม่ได้  เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีความพร้อมไม่เหมือนกัน ในครั้งนี้จึงขอเลื่อนการเสนอตัวไปก่อน แต่คงไม่ทิ้งประเด็นนี้ไป ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยว และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้ ลองดูแผนงานโครงการในปีต่อไปเพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป

                          ที่ประชุม รับทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องเพื่อทราบ  (นำเสนอโดยเอกสาร)

๔.๑  สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th   (สำนักงานจังหวัด)

๔.๒ สรุปดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๓ และ

       รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓

          (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด)

๔.๓ สรุปข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓

      (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด)

๔.๔ วารสารประกันสังคม   (สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

๔.๕ เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส

      และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายตราไปรษณียากร ๑๕๐ ปี โรงกษาปณ์ไทย

      (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด)

๕.๖  โครงการถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ภายใต้ชื่องาน  "ด้วย ๙ ชาวไทย"

      (สำนักงานสถิติจังหวัด)

๕.๗ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

      (สำนักงานคลังจังหวัด)

                                                                      /๕.๘ คาดหมาย.....

 

๕.๘ คาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด 

      (สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด)

๕.๙ ข่าวเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

๕.๑๐  สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำเดือน

        พฤศจิกายน ๒๕๕๓   (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด)

ระเบียบวาระที่ ๕         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

                             - การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓  กำหนด

                                ประชุมในวันอังคารที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

เลิกประชุม   เวลา ๑๒.๒๐ น.

 

 

                                      (ลงชื่อ)                           ผู้จดรายงานการประชุม                                 

                                                 (นางสาวสมัย  วิชัด)

                                          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน