..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

Notice: Undefined index: view in /home/roiet/domains/roiet.go.th/public_html/101/components/com_content/views/article/view.html.php on line 156 Notice: Undefined index: view in /home/roiet/domains/roiet.go.th/public_html/101/components/com_content/views/article/view.html.php on line 158
สมุดโทรศัพท์/ทำเนียบฯ ปี 55 (ล่าสุด ก.ย.55) PDF Print E-mail
ตำแหน่ง / ชื่อ  สกุล    หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร                                   
ที่ทำงาน                               มท.                 บ้านพัก                                               มือถือ                       
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4351-1706    42311    0-4351-4001    08-9203-0471                       
นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ                                       
เลขานุการ                                       
นายธงชัย  อรรคพงษ์                08-0012-0252                       
นายจรูญศักดิ์  งิ้วลาย                08-7684-8644                       
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4352-7720    42313    0-4351-9288    08-9203-3775                       
นายณรงค์  พลละเอียด                                        
เลขานุการ                                       
นายภูมิวรพล  ปานมั่น                08-7680-2005                       
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4351-4610    42314    0-4351-4611    08-9203-3791                       
นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ                                       
เลขานุการ                                       
นายทำเนียบ  ศรีคุณ      -      -      -     08-1059-0635                       
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4352-7720    42313    0-4351-1351    08-9203-3799                       
นายศักดิ์ชัย  กาญจนะวรรณ                                       
เลขานุการ                                       
นายวิญญู  สีรินทร์                08-7857-9494                       
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด      0-4351-1353    42327                               
นางสาววีณา      ถนัดค้า                                       
ราชการส่วนภูมิภาค                                       
กระทรวงมหาดไทย                                       
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด    0-4351-9165    42320    0-4351-5353    08-9203-4310                       
นายปานทอง  สระคูพันธ์                                        
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ    0-4351-9165    42321         08-4387-8797                       
นายคมกริช  อิฐรัตน์        42325        08-9840-3937                       
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล    0-4351-1353    42353        08-5484-2613                       
นายวิชา    สว่างขจร                                       


หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด    0-4351-9164    42323         08-6234-8550                       
นายพิชัยยา  ตุระซอง        42324        08-9203-4307                       
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร    0-4351-1660    42322         08-9203-4313                       
นายเชษฐา   สังฆรักษ์        24329        08-0726-8163                       
ศูนย์ปฏิบัติต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด    0-4351-9164    42328        08-6456-3505                       
นายสิทธิศักดิ์  ดอกบัว                                       
ที่ทำการปกครองจังหวัด                                       
ปลัดจังหวัด    0-4351-1601    42330    0-4351-1242    08-9569-9854                       
นายสมเกียรติ  รัตนเมธาธร                08-1708-2330                       
จ่าจังหวัด    0-4351-1711    42331        08-1172-1243                       
นายเริงวิทย์  ถนอมแสง                08-1872-7384                       
ป้องกันจังหวัด    0-4351-4613    42332        08-1172-1250                       
นายสัมภาส  เลาพานิช                                       
เสมียนตราจังหวัด    0-4351-3711    42334        08-1753-4478                       
นางสาวบุญศรี  สมภักดี                08-6239-1218                       
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด                                       
พัฒนาการจังหวัด    0-4351-1260    42356    0-4351-2798    08-4874-0575                       
นายปรีชา  พรหมบุตร    ต่อ 14                                    
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์     0-4351-1260            08-9578-9105                       
นายวสันต์  ชิงชนะ    ต่อ 13    0-4351-1260 ต่อ 15                               
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน    0-4351-1260    0-4351-1260    0-4352-6970    08-3345-4949                       
นายธีระเชษฐ  สอนปะละ    ต่อ 12    ต่อ  15                                
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน    0-4351-1260    0-4351-1260 ต่อ 15        08-1708-1032                       
นางกมล  ศรีหารสุริย์                                       
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ             0-4351-1260    0-4351-1260        08-3287-5914                       
นายเกษม  ตรีโอสถ    ต่อ 11                                   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด                                       
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    0-4362-4155-6    42398        08-1855-3405                       
นายวรวรรณ  กลิ่นแก้ว            โทรสาร.0-4362-4155                           
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ    0-4362-4155-6            08-1858-4109                       
นายประเสริฐ  สระบัว (ช่วนราชการจังหวัดราชบุรี)                                       
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง    0-4362-4155-6            08-1964-6843                       
นายเริงศักดิ์      สร้อยสน                                       
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ    0-4362-4155-6            08-16710310                       
นายประทีป       ฉัตรอุทัย                                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-4362-4155-6            08-7220-3377                       
นางเสมียน  ดาลัย                                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-4362-4156         -    08-7220-3377                       
นางเสมียน  ดาลัย                                       
สำนักงานที่ดินจังหวัด                                       
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด    0-4351-8402    42354        08-1884-9522                       
นายอภิชาต  ฉุนพ่วง            โทรสาร.0-4351-5389 ต่อ 108                           
หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน    0-4351-9724            08-9622-2210                       
นางรัตนาภรณ์  สำแดง                                       
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน    0-4351-1396            08-1153-3754                       
นายสมเดช  ทวีผล                                       
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    0-4351-5389            08-9944-9305                       
นางมยุรี  สุวรรณรินทร์                                       
หัวหน้าฝ่ายรังวัด    0-4351-1666            08-1715-0087                       
นายอรรณพ  นนทบงกช                                       
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน                                       
นายอาทร  กิจก้าวสมหวัง    0-4351-1444    0-4351-5389        08-9754-3976                       
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด                                       
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด    0-4351-5118    41969        08-9969-6763                       
นายพรเชรฐ์  แสงทอง       0-4351-5139    42414                               
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    0-4351-3097    0-4351-3097        08-1261-6289                       
นางนภาภรณ์    วราจันทร์    0-4351-5139                                   
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ    0-4351-3097    0-4351-3097        08-1390-2661                       
นายดำรงฤทธิ์  พนาจันทร์    0-4351-5139                                   
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ                                       
นายกฤษกร  นิธิเรวดีพร    0-4351-5139    0-4351-3097        08-1401-7490                       
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด                                       
ท้องถิ่นจังหวัด    0-4351-6063    42332    0-4352-6740    08-9569-1307                       
นายโรจน์พงษ์        แก่นจันทน์                                       
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น                                       
นายอนันตพร  คุปติปัทมกุล    0-4351-6064     -     -                           
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล                                       
นายศราวุธ   บุญชูวิทย์    0-4351-8910    0-4351-8910    0-4351-2693    08-7228-9992                       
หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์                                       
(ว่าง)                                       
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ                                       
นางสดุดี  ศรีวงค์ษา    0-4351-6063    0-4351-6063        08-6243-9020                       
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป                                       
นางสาวพมลพร  วินทะไชย    0-4351-4614    0-4351-4614        08-9944-4874                       
สำนักนายกรัฐมนตรี                                       
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด                                       
ประชาสัมพันธ์จังหวัด    0-4352-7117    42361        08-9846-1473                       
นางกมลพร  คำนึง                                       
กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด                                       
รอง ผอ. รมน. จังหวัด    0-4351-5257    42001        08-1662-5542                       
พันเอก (พ) กฤษดา  นิยมวิทย์                                        

กระทรวงกลาโหม                                       
ที่ทำการสัสดีจังหวัด                                       
สัสดีจังหวัด    0-4351-1115    42380        08-9843-3796                       
พันโท  เสนอ  อุปัญ                                       
ผู้ช่วยสัสดีจังหวัด                                       
พันโท  ทวี  สมบูรณ์                08-6992-4228                       
ผู้ช่วยสัสดีจังหวัด                                       
พันตรี  ประเสริฐ  สัตยาคุณ                08-9840-9465                       
กระทรวงการคลัง                                       
สำนักงานคลังจังหวัด                                       
คลังจังหวัด    0-4351-1186    42357    0-4351-1650    08-1708-7076                       
นายธงชัย  ทิพยวัฒน์    ต่อ 11                                   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                       
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด                                       
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด    0-4352-7862    42337    0-4352-7863    08-5006-7677                       
นางสาวนลินรัตน์  ศุภวันต์                                       
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร    0-4352-7863-4        0-4352-7863                           
ว่าง                                       
หน.กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ    0-4352-7863        0-4352-7863    08-9576-2024                       
นายสมร  ทิพบุญชู                08-3147-5438                       
หน.กลุ่มสารสนเทศการเกษตร    0-4352-7863-4        0-4352-7863    08-6860-1195                       
นายอัมพร  ป่าสนธิ์                                       
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป    0-4352-7863        0-4352-7863    08-1965-6255                       
นางสุชินา  สุดเฉลียว                                       
สำนักงานเกษตรจังหวัด                                       
เกษตรจังหวัด    0-4356-9004  ต่อ 107        0-4356-9006    08-7229-5529                       
นายวัชเรนทร์  ศิริมงคล                                       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด                                       
ปศุสัตว์จังหวัด    0-4351-1707     0-4352-7146        08-3355-9679                       
นายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์                                       
นักวิชาการสัตวแพทย์ชำนาญการ    0-4351-1707 ต่อ12            08-1670-3112                       
นายปัญญา  แววดี                                       
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ    0-4351-1707 ต่อ 13            08-9777-3923                       
นายชัยวัฒน์  วรานุชพิทักษ์                                       
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    0-4351-1707 ต่อ 14            08-7343-6977                       
นางสาวจิรนันท์  กระจ่างจันทร์                                       
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    0-4351-1707 ต่อ 15            08-1872-0835                       
นายเทวิน  แสวงสิน                                       
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    0-4351-1707 ต่อ 17            09-0357-4996                       
นายศักดิ์ดา  เตโช                                       
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด                                       
สหกรณ์จังหวัด    0-4351-1036    42358     -     08-9840-9954                       
นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ์    ต่อ 102                                   
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์    0-4351-1036 ต่อ 105            08-9711-4362                       
นายจิตร  คงวัฒนานนท์                                       
ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์    0-4351-1036 ต่อ 104            08-5625-4659                       
นายเสฐียรพงษ์  อินเพน                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    0-4351-1036 ต่อ 107            08-1060-0511                       
นางสาวสร้อยทอง  ไชยสงค์                                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    0-4351-1036 ต่อ 103            08-7684-0474                       
นายอุเทน  มหาราช                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑    0-4351-1036 ต่อ 111            08-1054-8228                       
นางวาสนา  อนันเอื้อ                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒    0-4351-1036             08-1579-8794                       
นายปฏิวัติ  สว่างวงษ์                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓    0-4351-1036             08-1059-0414                       
นางนิตยา  สระใหญ่                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔    0-4351-1036             08-7237-2774                       
นายบัญชา  ตาสำโรง                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕    0-4351-1036 ต่อ 109             08-9840-0729                       
นายประพัตร  กลิ่นศรีสุข                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๖    0-4351-1036 ต่อ 110             08-9840-0739                       
นายวิรัตน์  ภานนท์                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๗    0-4351-1036             08-6222-1309                       
นายจงกล  แจ่มใส                                       
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด    โทรสาร. 0-4351-1338                                     
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด    0-4351-5388            08-1790-6270                       
นายก่อกิจ  สุทธนารักษ์                                       
นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย)                                       
นายนรภัทร  คงสมปราชญ์    0-4351-5388 ต่อ 13            08-1063-9392                       
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มงานปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร)                                       
นายวิโรจน์  สุดนักรบ    0-4351-5388 ต่อ 15            08-1265-0272                       
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์)                                       
นางสาวปรีดา  ภู่พิชิต    0-4351-5388 ต่อ 12            08-9944-2517                       
นายช่างสำรวจชำนาญการ (รักษาการ ผอ.กลุ่มงานช่างและแผนที่)                                       
นายสุรัตน์  ชัยมงคล    0-4351-5388 ต่อ 17            08-4955-6719                       
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)                                       
นางสาวผกาเพ็ญ  นาคผิว    0-4351-5388 ต่อ 11            08-4641-0683                       
สำนักงานประมงจังหวัด                                         
ประมงจังหวัด    0-4351-3034    โทรสาร.0-4352-2383        08-1657-6716                       
นายชาติ  มงคลมาลย์                                         
หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง    0-4351-3034            08-7859-2588                       
นายชัยวัต  ศรีบาลแจ่ม                                       
หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง    0-4351-3034            08-1055-8618                       
นายบุญลือ  บุรำสูงเนิน                                       


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด    โทรสาร. 0-4362-4160                                    
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด    0-4362-4161            08-1938-4451                       
นายเบญจพล  ดั่นประดิษฐ์                                       
ฝ่ายบริหารทั่วไป                                       
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    0-4362-4161            08-7944-7796                       
นายศรีสม  วิศรุตรัตน                                       
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา                                       
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ    0-4362-4161            08-1079-2974                       
นายสุชาติ  คำอ่อน                                       
กลุ่มงานบริการวิชาการ                                       
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    0-4362-4161            08-1266-2559                       
นางสุกัลยา  รัตนศรีวงษ์                                       
กระทรวงคมนาคม                                       
สำนักงานขนส่งจังหวัด                                         
ขนส่งจังหวัด     0-4362-4153        Fax.0-4362-4153 ต่อ 18                           
ว่าที่ ร.ต.วราทร  ศิริวุฒิ    0-4362-4153  ต่อ 17            08-9203-1141                       
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    0-4362-4153 ต่อ 11            08-4389-3888                       
นางนิธิยาภักค์  ชัยธนาหิรัญชูโชค                                       
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ    0-4362-4150            08-1878-2711                       
นางพัทธวรรณ  บุญเหาะ                                       
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ    0-4362-4153 ต่อ 16            08-7229-1199                       
นายพงศ์พันธุ์  พลอยประดับ                                       
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง    0-4362-4153 ต่อ 13            08-1829-5037                       
นายณรงค์  เกรอด                                       
หัวหน้าฝ่ายอนุญาต (รักษาการ)    0-4362-4153 ต่อ 15            08-9618-6387                       
นายสมศักดิ์  อังคประเสริฐกุล                                       
หน.สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง    0-4357-1067    โทรสาร.0-4357-1047        08-9597-5370                       
นายชนะชัย  เตียวปิยกุล                                       
หน.สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ    0-4358-1169    โทรสาร.0-4358-1169        08-7878-7000                       
นายดำรง  อภินันท์                                       
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                       
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด        โทรสาร. 0-4351-3043 , 0-4351-1516                               
ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด        42369        08-1752-0750                       
นายสาวสุวิน  สิทธิบุตระ    0-4351-3043                                   
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ผอ.ส่วนอำนวยการ                                       
นางวรรณา  ป้อมสุวรรณ    0-4351-3043            08-9715-1685                       
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม                                       
นางสาวณพัฐอร  ลือขุนทด    0-4351-1561            08-1431-2130                       
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ                                       
นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์    0-4351-9507            08-1369-5553                       
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ                                       
นายพีระพัฒน์  อนุเวช    0-4351-1561            08-1872-2207                       
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ                                       
สำนักงานสถิติจังหวัด                                       
สถิติจังหวัด    0-4351-1280    42368         08-1367-3382                       
นายจรุพล  วรวิทยกิจ                08-6456-2853                       
กระทรวงพาณิชย์                                       
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                       
พาณิชย์จังหวัด    0-4351-1735 ต่อ 12        0-4351-3735    08-1975-0118                       
นายคำนวณ  สุวรรณดี                                        
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ    0-4351-1735 ต่อ 13        0-4351-3735    08-6631-9953                       
นางชลทิชา  ลัดดาวัลย์                                       
ฝ่ายวิชาการ    0-4351-1735 ต่อ 14        0-4351-3735    08-1600-6014                       
นายนพดล  ศรีอุทธา                                       
ฝ่ายข้อมูลเศรษฐกิจ    0-4351-1735 ต่อ 15        0-4351-3735    08-6934-2520                       
นางสุภารัตน์  บุบผาเดช                                       
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-4351-1735 ต่อ 15        0-4351-3735    08-0022-0971                       
นางสาวรุ่งรัตน์  ทิมทอง                                       


กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ                                       
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.                                       
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด    0-4352-6446    42352    0-4352-6447    08-1883-3187                       
นายอาณัติ  ทัศนกิจ                                       
กลุ่มนโยบายและแผนวิชาการ    0-4352-6446        0-4352-6447    08-4428-5839                       
นายประนอม  อุทรักษ์            กด 4                           
กลุ่มการพัฒนาสังคม    0-4352-6446        0-4352-6447    08-0007-2077                       
นายวินัย  ไวประเสริฐ            กด 3                           
กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ    0-4352-6446        0-4352-6447    08-4954-0202                       
นางจิตต์สัมพันธ์  พิมพิสุทธิ            กด 2                           
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-4352-6446        0-4352-6447    08-1263-5102                       
นางสาวมะลิ  คณะนาม            กด 5                           
กระทรวงยุติธรรม                                       
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด    โทรสาร. 0-4251-1542                                   
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด (รกน.)    0-4351-3542-11            08-1908-7422                       
นายบัญญัติ อักษรครบุรี                                       
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง    0-4351-3542-14            08-0765-6363                       
นายชาติชาย  ไชยรักษ์                                       
รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง    0-4351-3542-21            08-4934-6633                       
นายพัน  ช่วยนุสนธิ์                                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    0-4351-3542-11            08-6715-0821                       
นางเกศกนก  ศรีสมาน                                       
หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ    0-4351-3542-16            08-7438-8047                       
นายสรวง  รอดภัย                                       
หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง    0-4351-3542-23            08-5183-0296                       
นายกมล  หาญอาษา                                       
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาผู้ต้องขัง    0-4351-3542-12            08-7224-2499                       
นายสุทัศน์  พันพลู                                       
หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง    0-4351-3542-14            09-0192-6922                       
นายไพบูลย์  ผดุงกิจ                                       
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง    0-4351-3542-20            08-6720-5535                       
นายประชันแสน  ประเสริฐ                                       
หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวรอบเมือง    0-4362-4177            08-1906-8672                       
นายสังวร  ประจัญพล                                       
สำนักงานบังคับคดีจังหวัด                                       
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด    0-4351-4321-2            08-9569-1016                       
นายสำราญ  สกุลดี    0-4351-9161        โทรสาร.0-4351-4320                           
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด                                       
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด    0-4351-4194    42143        08-1909-0345                       
นายวีระศักดิ์  ไชยสิงห์            โทรสาร.0-4351-4193                           
หน.กลุ่มสอดส่องและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาฯ    0-4351-4194            08-1974-3179                       
นางอัศยาพร  สุวรรณกูฏ                                       
หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะข้อเท็จจริง    0-4351-4194            08-1872-5790                       
นายวิรุฬห์  พระภักดี                                       
หน.กลุ่มกิจกรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน    0-4351-4194            08-9570-2013                       
จ่าสิบเอกเสงี่ยม  หาริกัน                                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-4351-4194            08-1725-8287                       
นางศุภาพิชญ์  ผิวผ่อง                                       
กระทรวงแรงงาน                                       
สำนักงานแรงงานจังหวัด                                       
แรงงานจังหวัด    0-4352-7662-3    42351         08-9944-1979                       
นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ชนะ                                       
ผู้ช่วยแรงงานจังหวัด    0-4352-7662-3    42351        08-5912-9956                       
นางอโณทัย  มณีสวัสดิ์                                       
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด                                       
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด    0-4351-1452              08-1873-1757                       
นายวิเชียร  กระบวนศรี      ต่อ 12                                   
0-4352-7944                                   


สำนักงานจัดหางานจังหวัด                                       
จัดหางานจังหวัด    0-4362-4166-7    42359         08-9840-3710                       
นางสาวสมศรี  อิทธิไกวัล                                       
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด                                       
ประกันสังคมจังหวัด (รกท.)    0-4351-5452 ต่อ 401             08-1753-0975                       
นางสาวสุขุมาล  สมมาตย์                                       
หน.กลุ่มงานบริการ (งานประโยชน์และงานการเงิน)                                       
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ    0-4351-5452    0-4352-7735-36ต่อ206        08-9791-1241                       
นางนนทพันธ์  โคตรคำ                                       
หัวหน้างานประโยชน์ทดแทน                                       
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ    0-4351-5452    0-4352-7735-36ต่อ105        08-1749-3838                       
นางสังวาล  โพธินาม                                       
หัวหน้างานการเงิน                                       
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ    0-4351-5452    0-4352-7735-36ต่อ206        08-1260-8201                       
นางสาวณัฐการต์  ทินนัง                                       
หัวหน้างานสมทบและการตรวจสอบ                                       
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ    0-4351-5452    0-4352-7735-36ต่อ402        08-1320-8542                       
นางสาวปิยวรรณ  โพธิกุล                                       
หัวหน้างานทะเบียน                                       
(ว่าง)                                       
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ 2 (งานบริหาร)                                       
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    0-4351-5452    0-4352-7735-36ต่อ501        08-9944-4241                       
นายประยูร  สาบุตร                                       
กระทรวงวัฒนธรรม                                       
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด                                       
วัฒนธรรมจังหวัด    0-4352-7817            08-9569-9906                       
นางสาวขนิษฐา  คำจันทร์แก้ว            โทรสาร.0-4352-6180                           
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม    0-4352-7817            08-1874-0245                       
นายแทน  พรหมปัญญา                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม    0-4352-7817            08-1874-0231                       
นายวิสูตร  ดวงสิมา                08-9202-6159                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    0-4352-7817            08-1874-7863                       
นางจันทรา  อันสังหาร                08-1873-7118                       
กระทรวงสาธารณสุข                                       
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                       
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด    0-4351-1754    42365    0-4351-1121    08-9627-0234                       
นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์    ต่อ 126    โทรสาร.0-4351-1087        08-4711-1876                       
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    0-4351-1754            08-1872-1706                       
นายแพทย์วัชระ   เอี่ยมรัศมีกุล    ต่อ 129                                    
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    0-4351-1754            08-1872-1731                       
นายแพทย์บุญมี  โพธิ์สนาม    ต่อ 130                                   
นักวิชการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา    0-4351-1754        0-4352-4311    08-1871-3586                       
นางจิรภา  ธีระกนก    ต่อ 132                                    
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ    0-4351-1754            08-1873-3472                       
นายประภาส  อนันตา    ต่อ 131                                   
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    0-4352-0177        0-4351-1275    08-7217-3319                       
นายวุฒินันท์  ตปนียากร                                       
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    0-4351-1754        0-4352-3109    08-0311-6391                       
นางอาภารดี  โคเวียง    ต่อ 121                                   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ    0-4351-1754        0-4352-4958    08-6226-2354                       
นายบุญเลิศ  พิมศักดิ์                                       
กลุ่มงานนิติการ    0-4351-1754        0-4351-8784    08-1320-5187                       
นายธงชัย  บัวพัฒน์    ต่อ 112                                   
กลุ่มงานบริหารทั่วไป    0-4351-1754            08-9627-6839                       
นายนิพนธ์  วงษ์ตา    ต่อ 113                                   
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    0-4351-1754        0-4351-8960    08-6221-0922                       
นางสาวสุชาดา  จันทร์เจริญ    ต่อ 108                                   
กลุ่มงานควบคุมโรค    0-4351-1754        0-4358-9126    08-6226-8381                       
นางสาวยุวดี  วานิชชัง    ต่อ  118                                   
ศูนย์สุขภาพภาคประชาชน    0-4351-1754        0-4351-5939    08-5009-1749                       
นางพัชรา  ผิวขาว    ต่อ 105                                   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    0-4351-1754        0-4351-4162    08-1964-0511                       
นางอัมรา  ธำรงทรัพย์    ต่อ  114                                   
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ    0-4351-1754        0-4352-0127    08-1873-3122                       
นางยุทธนี  เพ็ญสุวรรณ    ต่อ  115                                   
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์    0-4351-1754        0-4351-3502    08-1544-8496                       
นางสุขสันต์  อินทรวิเชียร    ต่อ  102                                   
งานตรวจสอบแลควบคุมภายใน    0-4351-1754            08-6237-1939                       
นายสุภาพ  ภูแช่มโชติ    ต่อ  112                                   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข    0-4351-1754            08-1583-5705                       
นางสุชาดา  ฑีฆายุพันธุ์    ต่อ  103                                   
ศูนย์ระบาดวิทยา    0-4351-1754        0-4389-9087    08-1262-6466                       
นางสาวสุภาภรณ์  มิตรภานนท์    ต่อ  117                                   
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิถีไทยงานฯ    0-4351-1754        0-4351-5586    08-1974-2002                       
นางอาภรณ์  ประชุมวรรณ                                       
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข    0-4351-1754            08-9572-6069                       
นางประกอบแก้ว  ดีเสมอ    ต่อ  119                                   
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด                                       
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด    0-4351-8200-5     Fax.0-4351-1503        08-1975-6575                       
นายแพทย์ณรงค์   อึ้งตระกูล    ต่อ 110                 0-4351-8200 ต่อ 7645                               
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์    0-4351-8200-5            08-1799-8806                       
นายแพทย์วันชัย   อัตถากร    ต่อ 112        0-4351-8200 ต่อ 7681                           
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    0-4351-8200-5            08-1547-1049                       
นายโกวิน  ภิญโญ    ต่อ 338        0-4351-8200 ต่อ 2097                           
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล    0-4351-8200-5            08-1048-9254                       
นางวรรณภรณ์  พัฒนิบูลย์    ต่อ 365        0-4351-8200 ต่อ 7646                           
รองผู้อำนวยการอาวุโส    0-4351-8200-5        0-4351-1548    08-1871-6791                       
นายแพทย์ธนรัตน์  เสรีรัตน์                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ    0-4351-8200-5            08-1871-5504                       
นายแพทย์ศักดา  เพียรประเสริฐกุล            0-4351-8200 ต่อ 7647                           
รองผู้อำนวยการกลุ่มการภารกิจพัฒนาระบบบริการ    0-4351-8200-5        0-4351-3954    08-3336-8118                       
พ.อ.นายแพทย์ศิวพล  บุญรินทร์                                       
รองผู้อำนวยการกลุ่มการภารกิจสนับสนุนบริการสุขภาพ    0-4351-8200-5            08-6851-0990                       
นายแพทย์ไพบูลย์  เพ็ญสุวรรณ                08-6715-4071                       
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด                                       
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    0-4351-2819    Fax.0-4351-2828        08-1717-5550                       
นายมรกต  เทพอ่อน                                       
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ    0-4351-2819    Fax.0-4351-2828        08-1380-5270                       
นายชัยมงคล  ศรีทองแดง                                       
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด                                       
อุตสาหกรรมจังหวัด    0-4351-1337    42393    0-4351-3008    08-1739-0038                       
นายวิรัตน์  ชูมงคล    0-4351-3337                                   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                       
ตำรวจภูธรจังหวัด                                       
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด    0-4351-1933    42372        08-1544-0777                       
พล.ต.ต. ณรงค์วิทย์  พ่วงเภตรา                08-1821-6113                       
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด    0-4351-3027            08-1470-4142                       
พ.ต.อ.ภัทราวุธ  เอื้อมศศิธร                                       
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด    0-4351-6480            08-1873-4203                       
พ.ต.อ.จิตรจรูญ  ศรีวณิชย์                                       
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด    0-4351-3026            08-1613-4041                       
พ.ต.อ.ชัยวรินทร์  เพ็ญสุภา                                       
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด    0-4351-3236            08-1946-4074                       
พ.ต.อ.ธนชาติ  รอดคลองตัน                                       
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด    0-4351-2878            08-1739-7676                       
พ.ต.อ.สมประสงค์  พิมพิลา                                       
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด                08-1260-9098                       
พ.ต.อ.สุทธิชัย  บุนนาค                                       
ฝ่ายอำนวยการ                                       
ผกก.ฝอ.    0-4351-3029            08-1831-2828                       
พ.ต.อ.วราวุฒิ  เจียมสุข                                       
ผกก.กลุ่มงานสืบสวน    0-4351-1984            08-9168-3815                       
พ.ต.อ.สุกฤษณ์  ข้อร่วมคิด                                       
พงส.(สบ.4)ฯ    0-4351-2935            08-1392-0379                       
พ.ต.อ.ปิติพัฒน์  ธวัชวิเชียร                                       
รอง ผกก.ฝอ.    0-4351-8750            08-1622-1110                       
พ.ต.ท.สุชาติ  วรรณา                                       
สว.ฝอ.    0-4351-8750            08-3134-5111                       
พ.ต.ต.เทพฤทธิ์  วาระสิทธิ์                                       
สว.ฝอ.    0-4351-8750            08-6049-9760                       
พ.ต.ต.หญิง สุดาวรรณ  ศรีวงศ์                                       
รอง ผกก.(สืบสวน)    0-4351-6255            08-9044-0022                       
พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์  บุญเสริม                                       
สว.(สืบสวน)    0-4351-1984            08-1739-9498                       
พ.ต.ท.ถวิล  แก้วเชียงใต้                                       
สว.(สืบสวน)    0-4351-1984            08-1544-8297                       
พ.ต.ต.สมพงษ์  ภูกองแข                                       
สว.กลุ่มงานสืบสวน (นปพ.)    0-4351-1955            08-1052-9157                       
พ.ต.ท.สง่า  นามหาไชย                                       
รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน    0-4351-2935            08-9863-1189                       
พ.ต.ท.อุทัย  สายชมภู                                       
พงส.(สบ.3)กลุ่มงานสอบฯ    0-4351-2935            08-1871-3411                       
พ.ต.ท.อุไร  คำสวัสดิ์                                       
พงส.(สบ.3)กลุ่มงานสอบฯ    0-4351-2935            08-9572-6604                       
พ.ต.ท.จิตรศักดิ์  เนตรโสภา                                       
พงส.(สบ.3)กลุ่มงานสอบฯ    0-4351-2935            08-1392-1776                       
พ.ต.ท.ถาวร  โคตรจันทร์                                       
พงส.(สบ.3)กลุ่มงานสอบฯ    0-4351-2935            08-1878-9207                       
พ.ต.ท.ทรงวุฒิ  สินทรธรรม                                       
พงส.(สบ.3)กลุ่มงานสอบฯ    0-4351-2935            08-1873-7343                       
พ.ต.ท.สุรชัย  งามดี                                       
สว.ฝอ.(กพ.)    0-4351-3029            08-9275-7281                       
พ.ต.ท.หญิง สดใส  ตาลทอง                                       
สว.ฝอ.(กง.)    0-4351-3025            08-1965-1902                       
พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์  สุขประเสริฐ                                       
สว.ฝอ.(นผ.)    0-4351-3777            08-6091-4864                       
พ.ต.ท.ปรัชญา  สุทธิประภา                                       
สว.ฝอ.(กบ.)    0-4351-1944            08-6235-5380                       
พ.ต.ท.เกรียงไกร  จำนงกิจ                                       
สว.ฝอ.(ศทส)    0-4351-6470            08-1749-6700                       
พ.ต.ต.หญิงปวีณ์ริศา  พลเยี่ยม                                       
ตำรวจวิทยาการจังหวัด                                       
หัวหน้าวิทยาการจังหวัด    0-4351-2984    42371        08-4601-1641                       
พ.ต.ต.ศักดิ์ชัย  สุ่มไพบูลย์                                       
สถานีตำรวจภูธร                                       
สภ.เมืองร้อยเอ็ด    โทรศัพท์กลาง 0-4351-1777        โทรสารกลาง 0-4351-1776                           
ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด    0-4351-1777    42370        08-1714-7497                       
พ.ต.อ.สุวัฒน์  สมจิตต์                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4351-1430-1            08-1661-2874                       
พ.ต.ท.ธัชพล  เพ็งพี                                       
รอง ผกก.(ปป)    0-4351-4430-1            08-5007-5347                       
พ.ต.ท.วุฒิศักดิ์  รองเมือง                                       
รอง ผกก.(จร)    0-4351-4432            08-6219-7398                       
พ.ต.ท.เจนพล  พลเยี่ยม                                       
พงส.(สบ.3)    0-4351-4430-1            08-1320-8297                       
พ.ต.ท.พิศิษฎ์  คำชัยภูมิ                                       
พงส.(สบ.3)    0-4351-4430-1            08-4028-9966                       
พ.ต.ท.สุคิด  เพ็ชรโยธา                                       
พงส.(สบ.3)    0-4351-4430-1            08-6224-7663                       
พ.ต.ท.รุ่งเรือง  สลับศรี                                       
พงส.(สบ.3)    0-4351-4430-1            08-9712-1283                       
พ.ต.ท.เริงศักดิ์  สุวรรณศรี                                       
พงส.(สบ.3)    0-4351-4430-1            08-1871-3411                       
พ.ต.ท.อุไร  คำสวัสดิ์                                       
พงส.(สบ.3)    0-4351-9484            08-1871-4919                       
พ.ต.ท.ประวิทย์  โทหา                                       
สว.อก.    0-4351-9819            08-1260-1243                       
พ.ต.ท.หญิง วนิดา  ศรีดาคุณ                                       

สว.จร.ฯ    0-4351-1432            08-4602-0643                       
พ.ต.ท.อำนาจ  แก้วน่าน                                       
พงส.(สบ.3)    0-4351-4430-1            08-9574-4513                       
พ.ต.ท.บรรเจิด  ชมภูพฤกษ์                                       
พงส.(สบ.2)    0-4351-4430-1            08-9574-2348                       
พ.ต.ท.สุริยา  แสงอ่อนตา                                       
พงส.(สบ.3)    0-4351-4430-1            08-9569-2300                       
พ.ต.ท.สมภาร  ชะพินใจ                                       
พงส.(สบ.2)    0-4351-4430-1            08-7948-3313                       
พ.ต.ต.อดิศักดิ์  ทรงอาษา                                       
พงส.(สบ.2)    0-4351-4430-1            08-4424-6716                       
พ.ต.ต.ไพรวัลย์  นาวัลย์                                       
สว.สสฯ    0-4351-1777            08-3281-5454                       
พ.ต.ท.กฤษฎิ์ภิวัชร์  ปรีดาพันธ์                                       
สวป.ฯ    0-4351-1777            08-9601-0009                       
พ.ต.ท.ศรายุทธ  บุญธรรม                                       
สวป.ฯ    0-4351-1777            08-1799-9996                       
พ.ต.ท.สมบูรณ์  เวียงอินทร์                                       
สวป.ฯ    0-4351-1777            08-9576-7772                       
พ.ต.ท.สุภาพ  หารี                                       
สวป.ฯ    0-4351-1777            08-1038-4848                       
พ.ต.ต.เรืองสวัสดิ์  โยธคล                                       
สภ.เกษตรวิสัย  ต.เกษตรวิสัย    โทรศัพท์กลาง 0-4351-0110        โทรสารกลาง 0-4353-0110                           
ผกก.สภ.เกษตรวิสัย    0-4353-0110            08-4421-6461                       
พ.ต.อ.วิรวัฒน์  ภูพิเศษศักดิ์                                       
รอง ผกก. (ป)    0-4353-0110            08-9711-6090                       
พ.ต.ท.ชัยพล  พลเยี่ยม                                       
รอง ผกก. (สส)    0-4353-0110            08-4795-8951                       
พ.ต.ท.วินทุ  ฝังใจ                                       

สว.อก.    0-4353-0110            08-6866-7711                       
พ.ต.ท.ยงยุทธ  ฉายแสง                                       
สว.สส.    0-4353-0110            08-7945-4544                       
พ.ต.ท.ปฎิพัทธ์  ลานรอบ                                       
พงส.(สบ.3)    0-4353-0110            08-8511-5995                       
พ.ต.ท.เกษมรัฐฒ์  วันทอง                                       
พงส.(สบ.3)    0-4351-2935            08-1604-8987                       
พ.ต.ท.ทรงวุฒิ  สินทรธรรม                                       
พงส.(สบ.3)    0-4353-0110            08-4789-1600                       
พ.ต.ท.สำราญราชเดช  เฉียบแหลม                                       
สวป.ฯ    0-4353-0110            08-7217-3330                       
พ.ต.ต.นรินทร์  วัชรไกร                                       
พงส.(สบ.2)    0-4353-0110            08-6232-3854                       
พ.ต.ต.สุรสิทธิ์  สุวรรณโคตร                                       
สภ.จตุรพักตรพิมาน  ต.หัวช้าง      โทรศัพท์กลาง 0-4356-1177        โทรสารกลาง 0-4356-1120                           
ผกก.สภ.จตุรพักตรพิมาน    0-4356-1177        0-4356-1178    08-1947-7964                       
พ.ต.อ.เอกชัย   อนันตชัย                                       
รอง ผกก.(ป)    0-4356-1177            08-1371-8935                       
พ.ต.ท.พงษ์เทพ  ศิริวิโรจน์                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4356-1177            08-1544-8058                       
พ.ต.ท.สายัณห์  สิงห์ขรณ์                                       
สวป.ฯ    0-4356-1177            08-6236-7701                       
พ.ต.ท.ชัยมงคล  บุญเจริญ                                       
สว.สส.    0-4356-1177            08-6850-9743                       
พ.ต.ท.ชนรงค์  วันชา                                       
พงส.(สบ.2)    0-4356-1177            08-1717-0849                       
พ.ต.ท.ศักดิ์ศรี  สร้อยสระคู                                       
พงส.(สบ.3)    0-4356-1177            08-1975-6533                       
พ.ต.ท.ภทรพล  ภาษี                                       

สว.อก.    0-4356-1177            08-7250-4655                       
ร.ต.อ.เสถียรภูมิ  ศรสุทธิ์                                       
สภ.จังหาร  ต.จังหาร      โทรศัพท์กลาง 0-4350-7024        โทรสารกลาง 0-4350-7124                           
ผกก.สภ.จังหาร    0-4350-7124            08-1954-0784                       
พ.ต.อ.ธนเดช  ศรีเรไร                                       
รอง ผกก.(สส.)    0-4350-7124            08-1873-3199                       
พ.ต.ท.อานนท์  โยธะการี                                       
รอง ผกก.(ป.)    0-4350-7124            08-1708-6735                       
พ.ต.ท.รัตนพล  ศรีพล                                       
พงส.(สบ.3)    0-4350-7124            08-1708-0392                       
พ.ต.ท.ภูวดล  ซึมกระโทก                                       
พงส.(สบ.3)    0-4350-7124            08-6228-6029                       
พ.ต.ท.สำอาง  ศรีหาบุตรโต                                       
พงส.(สบ.3)    0-4350-7124            08-5755-9182                       
พ.ต.ท.ญาณวุฒิ  คุ้มบัวลา                                       
สวป.    0-4350-7124            08-7944-7557                       
พ.ต.ต.วิชิต  ศรีสุนารถ                                       
สว.สส.    0-4350-7124            08-7217-9470                       
พ.ต.ท.บุญมา  บุตรทา                                       
สภ.ธวัชบุรี  ต.นิเวศน์     โทรศัพท์กลาง 0-4356-9013        โทรสารกลาง 0-4356-9071                           
ผกก.สภ.ธวัชบุรี    0-4356-9071            08-9841-3300                       
พ.ต.อ.วีระเดช  เลขะวะกุล                                       
รอง ผกก.(ป.)    0-4356-9071            08-1170-7191                       
พ.ต.ท.วัชรินทร์  สัตยาคุณ                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4356-9071            08-7865-1499                       
พ.ต.ท.ขวัญชัย  แถลงจิตร                                       
สวป.    0-4356-9071            08-1592-8081                       
พ.ต.ท.ไพศาล  เขมะรัง                                       
พงส.(สบ.3)ฯ    0-4356-9071                                   
พ.ต.ท.สมศักดิ์  รุ่งแสง                                       
พงส.(สบ.3)ฯ    0-4356-9071            08-1768-2283                       
พ.ต.ท.กฤษฎินทร์  จันทรศรีชา                                       
พงส.(สบ.3)ฯ    0-4356-9071            08-1262-1610                       
พ.ต.ท.อนุวัตร  บุญวิเศษ                                       
สว.สส.    0-4356-9071            08-9279-7239                       
พ.ต.ท.สุรเดช  อัฐเสนา                                       
สว.อก.    0-4351-3025            08-9574-2567                       
พ.ต.ท.หญิง สมสวย  ฉ่ำมณี                                       
สภ.ปทุมรัตต์  ต.บัวแดง    โทรศัพท์กลาง 0-4358-7013        โทรสารกลาง 0-4358-7013                           
ผกก.สภ.ปทุมรัตต์    0-4358-7535            08-1987-5273                       
พ.ต.อ.ปราโมทย์  พรหมรุ่งเรือง                                       
รอง ผกก.(ป)    0-4358-7535            08-5646-9724                       
พ.ต.ท.อัครพล  กุณฑบุตร                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4358-7535            08-9574-6202                       
พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย  พิมพ์แก้ว                                       
สว.อก.    0-4358-7535            08-1008-7576                       
พ.ต.ท.สินชัย  จันทร์เนย                                       
สวป.    0-4358-7535            08-8942-0983                       
พ.ต.ท.บุญช่วย  ภูอุทา                                       
สว.สส.    0-4358-7535            08-7052-2707                       
พ.ต.ท.จุมพล  ชูเลิศ                                       
สภ.พนมไพร  ต.พนมไพร     โทรศัพท์กลาง 0-4359-1011        โทรสารกลาง 0-4359-1011                           
ผกก.สภ.พนมไพร    0-4359-1011-2            08-1717-8277                       
พ.ต.อ.วิรุตติ์  เย็นสวัสดิ์                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4359-1011-2            08-7260-8462                       
พ.ต.ท.ประมวล  ยุทธชิต                                       
รอง ผกก.(ป)    0-4359-1011-2            08-7216-1907                       
พ.ต.ท.ปรีชา  เสริฐศร                                       
พงส.(สบ.3)    0-4359-1011-2            08-9278-5245                       
พ.ต.ท.สมชัย  นิลจันทร์                                       
สว.อก.    0-4359-1011-2            08-4600-1767                       
พ.ต.ท.นฤตย์  หนูมี                                       
สวป.    0-4359-1011-2            08-7216-1907                       
พ.ต.ท.รัชยุทธ  ศักดิ์ระพี                                       
พงส.(สบ.2)    0-4359-1011-2            08-1872-6749                       
พ.ต.ต.สุริยา  ยอดวงษ์                                       
สว.สส.    0-4359-1011-2            08-8534-3498                       
พ.ต.ต.วิชิต  เคนหาญ                                       
สภ.โพธิ์ชัย  ต.ขามเบี้ย      โทรศัพท์กลาง 0-4356-7080        โทรสารกลาง 0-4356-7080                           
ผกก.สภ.โพธิ์ชัย    0-4356-7080            08-1268-7824                       
พ.ต.อ.สมพงษ์  พันธ์ชัย                                       
รอง ผกก.(ป)    0-4356-7080            08-1056-6625                       
พ.ต.ท.พิบูล  ศรีนุต                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4356-7080            08-9841-5828                       
พ.ต.ท.นิคม  ธิโย                                       
พงส.(สบ.3)    0-4356-7080            08-6861-1601                       
พ.ต.ท.เนติวัฒน์  จันทรา                                       
สวป.    0-4356-7080            08-1584-6999                       
พ.ต.ท.วชิระ  สุทธะพินทุ                                       
สว.อก.    0-4356-7080            08-1745-0281                       
พ.ต.ท.สมจิตร  สักการะ                                       
สว.สส.    0-4356-7080            08-6136-7126                       
พ.ต.ท.กุศล  แม่นเมือง                                       
สภ.โพนทราย ต.โพนทราย    โทรศัพท์กลาง 0-4359-5080        โทรสารกลาง 0-4359-5080                           
ผกก.    0-4359-5080            08-1787-5130                       
พ.ต.อ.ชัยยุทธ  นิลวงศ์                                       
รอง ผกก. (ปป.)    0-4359-5080            08-1694-9324                       
พ.ต.ท.สุวัฒนชัย  สุธรรม                                       
รอง ผกก. (สส.)    0-4359-5080            08-5003-3345                       
พ.ต.ท.เสรี  พุดหล้า                                       
สว.สส.    0-4359-5080            08-9454-0110                       
พ.ต.ท.วิชาญ  สุทธิประภา                                       
สวป.    0-4359-5080            08-8729-9649                       
พ.ต.ท.กิตติภพ  พิเชษฐภูรี                                       
สว.อก.    0-4359-5080            08-6989-3388                       
พ.ต.ต.ภากร  คมขำ                                       
พงส.(สบ.2)    0-4359-5080            08-0012-0410                       
พ.ต.ท.บุญมี  ไทยอ่อน                                       
สภ.โพนทอง ต.แวง    โทรศัพท์กลาง 0-4357-1491        โทรสารกลาง 0-4357-1491                           
ผกก.สภ.โพนทอง    0-4357-1491            08-1391-2735                       
พ.ต.อ.ศรายุธ  ชื่นพิชัย                                       
รอง ผกก.(ป)    0-4357-1491            08-7023-7590                       
พ.ต.ท.ทวีศักดิ์  บัวเทิง                                       
รอง ผกก. (สส.) สภ.โพนทอง    0-4357-1491            08-5004-7940                       
พ.ต.ท.สมเกียรติ  รวมวงศ์                                       
สวป.สภ.โพนทอง    0-4357-1491            08-9573-3954                       
พ.ต.ท.ณรงค์  ศรีตระกูล                                       
สว.สส.สภ.โพนทอง    0-4357-1491            08-5931-0186                       
พ.ต.ต.ประสิทธิ์  ลาสองชั้น                                       
พงส.(สบ.3)    0-4357-1491            08-1118-2411                       
พ.ต.ต.วีระชัย  พุดหล้า                                       
พงส.(สบ.3)    0-4357-1491            08-7231-5060                       
พ.ต.ท.มงกุฎเพชร  ธานี                                       
พงส.(สบ.2)    0-4357-1491            08-9843-8487                       
พ.ต.ท.ภิไชย  จันทะวงษ์                                       
พงส.(สบ.2)    0-4357-1491            08-4742-9532                       
พ.ต.ท.จันลา  เย็นวัฒนา                                       
สว.อก.    0-4357-1491            08-7908-6972                       
พ.ต.ท.สมจิตร  แก้วพรม                                       

สภ.สว่าง    โทรศัพท์กลาง 0-4366-0503        โทรสารกลาง 0-4366-0503                           
สวญ.สภ.สว่าง    0-4366-0503            08-1661-3031                       
พ.ต.ท.เทอดศักดิ์  พีระพันธุ์                                       
พงส.(สบ2) สภ.สว่าง    0-4366-0503            08-7433-7799                       
พ.ต.ท.ปรีชา  สารพล                                       
พงส.(สบ3) สภ.สว่าง    0-4366-0503            08-1060-3632                       
พ.ต.ท.ประสาท  ฤทธิแสง                                       
สวป.    0-4366-0503            08-7947-3777                       
พ.ต.ท.พีระวัฒน์  ภูมิภาค                                       
สว.สส.    0-4366-0503            08-7977-7031                       
พ.ต.ต.ศุภภาษ  จิตตรัตน์                                       
สภ.หัวโทน    โทรศัพท์กลาง 0-4357-5488        โทรสารกลาง 0-4357-5488                           
สวญ.สภ.หัวโทน    0-4357-5488            08-6221-2289                       
พ.ต.ท.ยอดชาย  ปะวรรณจะ                                       
สว.สส.    0-4357-5488            08-0608-9777                       
พ.ต.ต.พร้อมศักดิ์  รัตนดี                                       
สวป.    0-4357-5488            08-7237-2925                       
พ.ต.ต.ชาญณรงค์  ขันประกอบ                                       
สภ.ขวาว    โทรศัพท์กลาง 0-4366-5560        โทรสารกลาง 0-4366-5646                           
สวญ.สภ.ขวาว    0-4366-5560            08-6862-4640                       
พ.ต.ท.ไพชยนต์  วงศ์วุฒิโท                                       
สว.สส.    0-4366-5560            08-8062-8337                       
พ.ต.ท.โพยม  วารินทร์                                       
สวป.    0-4366-5560            08-1999-7112                       
พ.ต.ท.ไพโรจน์  รอดคูบอน                                       
พงส.(สบ.2)    0-4366-5560            08-4512-1690                       
พ.ต.ท.ศรศิลป์  เปล่งชัย                                       
สภ.ดู่ใหญ่    โทรศัพท์กลาง 0-4367-1503        โทรสารกลาง 0-4367-1503                           
สว.สภ.ดู่ใหญ่    0-4367-1503            08-5810-9738                       
พ.ต.ท.พิทักษ์  อดิศักดิ์                                       
สภ.หนองแวงควง    โทรศัพท์กลาง 0-4361-1402        โทรสารกลาง 0-4361-1402                           
สว.สภ.หนองแวงควง    0-4361-1403            08-1592-3252                       
พ.ต.ท.ชูเกียรติ  สุขสวัสดิ์                                       
สภ.ม่วงลาด    โทรศัพท์กลาง 0-4365-6539        โทรสารกลาง 0-4365-6539                           
สว.สภ.ม่วงลาด    0-4365-6539            08-9940-4826                       
พ.ต.ท.สุเมธ  เหล่ายนขาม                                       
สภ.เมยวดี ต.เมยวดี    โทรศัพท์กลาง 0-3457-7066        โทรสารกลาง 0-4557-7066                           
ผกก.    0-4357-7066            08-1055-4519                       
พ.ต.อ.วุฒิชัย  แช่มช้อย                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4357-7066            08-6850-8821                       
พ.ต.ท.นภาเดช  ศิริสาขา                                       
รอง ผกก. (ป)    0-4357-7066            08-7948-7117                       
พ.ต.ท.รัชพล  สาครขันธ์                                       
พงส.(สบ.3)    0-4357-7066            08-1171-3685                       
พ.ต.ท.อรัญ  รักการ                                       
สวป.    0-4357-7066            08-7902-4410                       
พ.ต.ท.สัมพันธ์  สังข์คำ                                       
สว.สส.    0-4357-7066            08-5642-7242                       
พ.ต.ท.ทรงพล  คำภาบุตร                                       
สว.อก.    0-4357-7066            08-1261-4210                       
พ.ต.ท.ปานุวัฒน์  ปักการะนา                                       
สภ.เมืองสรวง ต.หนองผือ    โทรศัพท์กลาง 0-4359-7081        โทรสารกลาง 0-4359-7081                           
ผกก.สภ.เมืองสรวง    0-4359-7081        0-4359-7082    08-9419-7271                       
พ.ต.อ.พยุงศักดิ์  นามวรรณ                                       
รอง ผกก.(ป)    0-4359-7081            08-1639-9096                       
พ.ต.ท.พาชื่น  ภานุพินทุ                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4359-7081            08-9861-2350                       
พ.ต.ท.สุทัศน์  อะทาโส                                       
สว.สส.    0-4359-7081            08-1873-5865                       
พ.ต.ท.ทินกร  เถินมงคล                                       
สว.อก.    0-4359-7081            08-7291-4265                       
ร.ต.อ.เชษฐา  กุสุมาลย์                                       
สวป.    0-4359-7081            08-1576-7204                       
พ.ต.ท.ประเสริฐ  สุ่มมาตย์                                       
สภ.ศรีสมเด็จ  ต.ศรีสมเด็จ     โทรศัพท์กลาง 0-4350-8165        โทรสารกลาง 0-4350-8165                           
ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ    0-4350-8165            08-1662-9509                       
พ.ต.อ.นพพร  แก้วยนต์                                       
รอง ผกก.(ปป.)    0-4350-8165            08-5450-2680                       
พ.ต.ท.ยศพนธ์  สมอินอ้อย                                       
รอง ผกก.(สส.)    0-4350-8165            08-1047-3032                       
พ.ต.ท.สะอาด  วีสูงเนิน                                       
พงส.(สบ.2)    0-4350-8165            08-7231-8436                       
พ.ต.ท.ประเทือง  ขจนอนันต์                                       
สวป.    0-4350-8165            08-9577-6304                       
พ.ต.ท.ดนัย  ทนสูงเนิน                                       
สว.สส.    0-4350-8165            08-7262-1698                       
พ.ต.ท.สุพันธ์  คำไพรินทร์                                       
สว.อก.    0-4350-8165            08-9612-1123                       
พ.ต.ท.อิทธิพล  แอตาล                                       
สภ.สุวรรณภูมิ ต.สุวรรณภูมิ    โทรศัพท์กลาง 0-4358-1482        โทรสารกลาง 0-4358-1482                           
ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ    0-4358-1635            08-4420-7337                       
พ.ต.อ.สุริเดช  วรรณสุทธิ์                                       
รอง ผกก.(ป)    0-4358-1635            08-1242-2678                       
พ.ต.ท.สุรพันธ์  ทองพิทักษ์                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4358-1635            08-4792-5355                       
พ.ต.ท.ธวัช  ทองสุข                                       
พงส.(สบ.3)    0-4358-1635            08-9578-1991                       
พ.ต.ท.สุรัตน์  จันทศิลป์                                       
พงส.(สบ.2)    0-4358-1635            08-6232-2239                       
พ.ต.ท.ปัตตะพงษ์  พัฒนิบูลย์                                       
พงส.(สบ.3)    0-4358-1635            08-7225-4626                       
พ.ต.ท.ไชยา  นามสิมมา                                       
สว.อก.    0-4358-1635            08-9840-7796                       
พ.ต.ท.สุบัน  จันทะคาม                                       
สวป.ฯ    0-4358-1635            08-9569-9003                       
พ.ต.ท.โสภิต  ลุนสำโรง                                       
สว.สส.    0-4358-1635            08-9941-6244                       
พ.ต.ท.ศุภชัย  ทีโย                                       
พงส.(สบ.2)    0-4358-1635            08-1869-6640                       
พ.ต.ต.สมศักดิ์  อาจหาญ                                       
สภ.เสลภูมิ  ต.กลาง    โทรศัพท์กลาง 0-4355-1491        โทรสารกลาง 0-4355-1491                           
ผกก.สภ.เสลภูมิ    0-4355-1491            08-1261-5454                       
พ.ต.อ.วีระวัฒน์  สระบัว                                       
รอง ผกก. (สส)     0-4355-1491            08-7213-0552                       
พ.ต.ท.ศุภกร  ไชยทิพย์                                       
รอง ผกก. (ป)     0-4355-1491            08-1614-5145                       
พ.ต.ท.ภูมวิทย์  เวชกามา                                       
พงส.(สบ3)    0-4355-1491            08-1392-1776                       
พ.ต.ท.ถาวร  ศรีโคตรจันทร์                                       
พงส.(สบ3)    0-4355-1491            08-4390-2869                       
พ.ต.ท.สมทรัพย์  จันทระสาร                                       
สวป.    0-4355-1491            08-4389-2661                       
พ.ต.ท.สุเทพ  คัชรินทร์                                       
สว.สส.    0-4355-1491            08-9574-6473                       
พ.ต.ท.ไพบูรณ์  ทิพย์โสต                                       
พงส.(สบ3)    0-4355-1491            08-6857-8357                       
พ.ต.ท.วสันต์  ปทุมภักดิ์                                       
สว.อก.    0-4355-1491            08-9608-3071                       
พ.ต.ท.มนัส  สกลศิลป์ศิริ                                       

สภ.หนองพอก  ต.หนองพอก    โทรศัพท์กลาง 0-4357-9139        โทรสารกลาง 0-4357-9139                           
ผกก.สภ.หนองพอก    0-4357-9139            08-1708-4324                       
พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีผ่องงาม                                       
รอง ผกก.(ป)    0-4357-9139            08-1977-7730                       
พ.ต.ท.ภากร  สุขประเสริฐ                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4357-9139            08-6677-8846                       
พ.ต.ท.สยาม  จิตรเพียร                                       
พงส.(สบ.3)    0-4357-9139            08-7771-0666                       
พ.ต.ท.บุญทัน  พลเยี่ยม                                       
พงส.(สบ.3)    0-4357-9139            08-3362-9995                       
พ.ต.ท.ปิยังกูร  ลุนหล้า                                       
สว.อก.    0-4357-9139            08-3732-3032                       
พ.ต.ท.วิเชียน  มะโนธรรม                                       
สวป.    0-4357-9139            08-5461-7077                       
พ.ต.ท.ธีรวีร์  อุตตรชน                                       
สว.สส.    0-4357-9139            08-7949-0229                       
พ.ต.ท.ธนโชติ  ธรรมรัตน์                                       
สภ.อาจสามารถ ต.อาจสามารถ    โทรศัพท์กลาง 0-4359-9088        โทรสารกลาง 0-4359-9088                           
ผกก.    0-4359-9088            08-1806-4980                       
พ.ต.อ.นกุล  จาตุประยูร                                       
รอง ผกก(ป)    0-4359-9088            08-1717-3119                       
พ.ต.ท.ธวัชชัย  ชัยประสิทธิ์วงศ์                                       
รอง ผกก(สส)    0-4359-9088            08-1975-0331                       
พ.ต.ท.สุบรร  พิมพิ์ชัยศรี                                       
พงส.(สบ.3)    0-4359-9088            08-9843-3606                       
พ.ต.ท.โชคชัย  ประดิษฐ์พงษ์                                       
พงส.(สบ.3)    0-4359-9088            08-9577-0031                       
พ.ต.ท.สมพร  ธิมาชัย                                       
สว.สส    0-4359-9088            08-1871-8395                       
พ.ต.ท.วัฒนา  อุธาดร                                       
สวป.    0-4359-9088            08-1470-3826                       
พ.ต.ท.เสริมวิช  ดอนหนองบัว                                       
สว.อก.    0-4359-9088            08-9914-5382                       
พ.ต.ท.ทวี  สุวรรณพงษ์                                       
สภ.หน่อม    โทรศัพท์กลาง 0-4366-6246        โทรสารกลาง 0-4366-6246                           
สวญ.สภ.หน่อม    0-4366-6246            08-1975-0588                       
พ.ต.ท.ชลิต  มรกตศรีวรรณ                                       
พงส.(สบ.2)    0-4366-6246            08-1873-1517                       
พ.ต.ท.ชูศักดิ์  จันลคร                                       
สว.สส.    0-4366-6246            08-9576-1609                       
พ.ต.ท.ฉัตรชัย  ลาพาณิชย์                                       
สวป.    0-4366-6246            08-0750-2057                       
พ.ต.ท.สุวิท  พื้นแสน                                       
สภ.โคกสว่าง    โทรศัพท์กลาง 0-4362-5553        โทรสารกลาง 0-4362-5553                           
สวญ.สภ.โคกสว่าง    0-4362-5553            08-7945-7399                       
พ.ต.ท.กุลชาติ  จันโทริ                                       
สวป.    0-4362-5553            08-7219-5088                       
พ.ต.ท.เกษม  สายศรี                                       
พงส.(สบ.3)    0-4362-5553            08-1391-1233                       
พ.ต.ท.สมพร  เวียงธรรม                                       
สว.สส.    0-4362-5553            08-1816-6428                       
พ.ต.ท.เนติพจน์  สุภารี                                       
สภ.ดงครั่งใหญ่    โทรศัพท์กลาง 0-4354-6007        โทรสารกลาง 0-4354-6627                           
สวญ.สภ.ดงครั่งใหญ่    0-4354-6627            08-0010-8517                       
พ.ต.ท.วิรัตน์  นิลเหลือง                                       
สวป.    0-4354-6627            08-9941-0313                       
พ.ต.ท.ไพรัตน์  สมทรัพย์                                       
สว.สส.    0-4354-6627            08-7858-4377                       
พ.ต.ต.สมคิด  ชื่นชม                                       

สภ.บ้านบัวขาว    โทรศัพท์กลาง 0-4361-1244        โทรสารกลาง 0-4361-1244                           
สวญ.สภ.บ้านบัวขาว    0-4361-1244            08-9507-7694                       
พ.ต.ท.ธนันท์ชัย  โสภาวะนัสนิติกุล                                       
สว.สส.    0-4361-1244            08-4390-4160                       
พ.ต.ท.สมพงษ์  ภูกองแข                                       
สวป.    0-4361-1244            08-1582-2910                       
ร.ต.อ.กิตติกร  บังศรี                                       
สภ.เชียงใหม่    โทรศัพท์กลาง 0-4362-5076        โทรสารกลาง 0-4362-5076                           
สวญ.สภ.เชียงใหม่    0-4362-5076            08-5085-0450                       
พ.ต.ท.สุภสิทธิ์  สุวรรณี                                       
สวป.    0-4362-5076            08-1263-6387                       
พ.ต.ท.พิชัย  มูลรัตน์                                       
พงส.(สบ.2)    0-4362-5076            08-3679-8145                       
พ.ต.ท.แสวง  สวัสดิ์นะที                                       
สว.สส.    0-4362-5076            08-9569-9953                       
พ.ต.ต.ธัชพล  มูลละคร                                       
สภ.บ้านดู่    โทรศัพท์กลาง 0-4361-1713        โทรสารกลาง 0-4361-1713                           
สว.สภ.บ้านดู่    0-4361-1713            08-7058-2288                       
พ.ต.ท.อนันต์  แหล่งสท้าน                                       
พงส.(สบ.2)    0-4361-1713            08-3327-9090                       
พ.ต.ต.สมนึก  โนนพล                                       
สภ.เชียงขวัญ ต.พระธาตุ    โทรศัพท์กลาง 0-4350-9146        โทรสารกลาง 0-4350-9147                           
ผกก.สภ.เชียงขวัญ    0-4350-9146-7            08-9577-8218                       
พ.ต.อ.พงศธร  สิทธิสาร                                       
รอง ผกก. (สส.)    0-4350-9146-7            08-9940-5078                       
พ.ต.ท.พงศักดิ์  ศรีสุข                                       
รอง ผกก. (ป.)    0-4350-9146-7            08-1725-3565                       
พ.ต.ท.พิชัย  จันทรัตน์                                       
สวป.    0-4350-9146-7            08-9714-0555                       
พ.ต.ท.เสรี  อุทิศ                                       
สว.สส.    0-4350-9146-7            08-0199-2655                       
พ.ต.ท.ศิริมิตร  กมลศิลป์                                       
สภ.ทุ่งเขาหลวง  ต.ทุ่งเขาหลวง    โทรศัพท์กลาง 0-4355-7002        โทรสารกลาง 0-4355-7002                           
ผกก.สภ.ทุ่งเขาหลวง    0-4355-7002            08-9712-7936                       
พ.ต.อ.สะอาด  เวียงเงิน                                       
รอง ผกก.(ป.)    0-4355-7002            08-1768-9166                       
พ.ต.ท.พรศักดิ์  ศรีโพธา                                       
รอง ผกก.(สส.)    0-4355-7002            08-9843-8368                       
พ.ต.ท.วรจักร  อ่อนบึง                                       
สวป.ฯ    0-4355-7002            08-3353-6413                       
พ.ต.ท.จิตติ  อรรคพงษ์                                       
พงส.(สบ.3)    0-4355-7002            08-1955-7636                       
พ.ต.ท.เสถียร  กิ่งชา                                       
พงส.(สบ.3)    0-4355-7002            08-2114-2237                       
พ.ต.ท.ไวพจน์  ขันสุวรรณา                                       
พงส.(สบ.3)    0-4355-7002            08-9577-1853                       
พ.ต.ท.อวยชัย  ภูมิเศษ                                       
สว.สส.    0-4355-7002            08-1975-3297                       
พ.ต.ท.สุริยงค์  คณะคาย                                       
สว.อก.    0-4355-7002            08-6223-6084                       
พ.ต.ท.เกรียงไกร  พรมลี                                       
สภ.โพธิ์ทอง    โทรศัพท์กลาง 0-4361-1715        โทรสารกลาง 0-4361-1715                           
ผกก.สภ.โพธิ์ทอง    0-4361-1715            08-5855-4099                       
พ.ต.อ.วันชัย  วินทะสมบัติ                                       
รอง ผกก.(ป)    0-4361-1715            08-7220-6897                       
พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์  เตยหล้า                                       
รอง ผกก.(สส)    0-4361-1715            08-3334-4622                       
พ.ต.ท.อำนาจ  พัฒนศักดิ์ศิริ                                       
สว.สส    0-4361-1715            08-4787-4050                       
พ.ต.ท.พีระ  ชาดวง                                       
สวป.    0-4361-1715            08-1966-0669                       
พ.ต.ท.ธนพงษ์  บุตรพรม                                       
สว.อก.    0-4361-1715            08-9067-5150                       
ร.ต.อ.อนันต์  นามวิเศษ                                       
สภ.หนองฮี  ต.หนองฮี     โทรศัพท์กลาง 0-4350-6118        โทรสารกลาง 0-4350-6118                           
ผกก.สภ.หนองฮี    0-4350-6118            08-1593-1233                       
พ.ต.อ.พิษณุ  บรรลุศิลป์                                       
รอง ผกก.(สส.)    0-4350-6118            08-7860-5622                       
พ.ต.ท.สุบิน  หนูเปีย                                       
รอง ผกก.(ป.)    0-4350-6118            08-1496-9616                       
พ.ต.ท.ณัฐพล  ภิรมย์                                       
สว.สส.    0-4350-6118            08-1872-7965                       
พ.ต.ท.พงษ์พันธ์  รักพงษ์                                       
พงส.(สบ.2)    0-4350-6118            08-6240-3761                       
พ.ต.ท.สุริยา  พรหมจารีย์                                        
สว.อก.    0-4350-6118            08-1965-9489                       
พ.ต.ต.วิทวุฒิ  สมภักดี                                       
สวป.    0-4350-6118            08-3147-4768                       
พ.ต.ต.ธิติพงศ์  วิเศษวงษา                                       
ราชการส่วนกลาง                                       
สำนักนายกรัฐมนตรี                                       
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด                                       
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ    0-4351-1769            08-9846-3374                       
นายพิชัย  คชพิมพ์                                       
กระทรวงกลาโหม                                       
กองพลทหารราบที่ 6                                        
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    โทรสาร. 0-4356-3058-9                                   
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6    0-4356-3065    25502    0-4356-3055    08-1877-2675                       
พลตรี ชลิต  เมฆมุกดา                 08-1783-1574                       

รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 (1)    0-4356-3065    25503        08-1876-4517                       
พันเอก ธรากร  ธรรมวินทร                08-6866-6996                       
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 (2)        25504        08-1725-0344                       
พันเอก ธัญญา  เกียรติสาร                                       
เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6        25505        08-3724-1898                       
พันเอก สรชัย  สุทธิสนธิ์                08-6866-4430                       
รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 (1)        25506        08-5005-6056                       
พันเอก ทฤษฎี  คงชนะ                                       
รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 (2)        25507        08-1360-6339                       
พันเอก จักริน  จิตคติ                08-5493-1191                       
หัวหน้าฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 6        25512                               
พันโท อัครสิทธิ์  ปกิระตา                                       
หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลทหารราบที่ 6        25516        08-1660-4136                       
พันโท กัมปนาท  วาพันสุ  อภิชาติ                                       
หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพลทหารราบที่ 6        25518        08-1963-3789                       
พันโท อภิชาติ นิตุธร                                       
หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่ 6        25520        08-1754-3654                       
พันโท พงษ์เทพ  เทพคำราม                                       
ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 6    0-4356-3060        โทรสาร.0-4356-3060                           
พันเอก อัครเดช  บุญเที่ยม                                       
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16    0-4356-3053    25571        08-0172-3492                       
พันโท วันชนะ  กลั่นพรมสุวรรณ    โทรสาร.0-4356-3053                                   
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106    0-4356-3054    25606        08-9844-9861                       
พันโท ประภาส  อ้อชัยภูมิ    โทรสาร.0-4356-3054                                   
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 21    0-4356-3052    25611        08-1117-3981                       
พันโท ประวัติ  จารุตัน    โทรสาร.0-4356-3052                                   
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 6    0-4356-3232    25634        08-0705-8447                       
พันโท วีระพล  พุ่มจิตร    โทรสาร.0-4356-3052            08-6480-9109                       
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 6    0-4356-3064    25651        08-2757-3828                       
พันโท ชุติพนธ์  อภิญ    โทรสาร.0-4356-3064                                   
ผู้บังคับกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 6    0-4356-3068    25681        08-9710-1071                       
พันโท นพสิทธิ์  พงศ์วราพิศาล    โทรสาร.0-4356-3068                                   
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด                                       
ค่ายประเสริฐสงคราม                                        
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด    0-4351-4813-5    42388    0-4352-4899    08-1100-1661                       
พล.ต. ไชยพร   รัตแพทย์    0-4351-4811        0-4351-1151    08-8003-4170                       
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                       
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด                                       
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด     0-4351-1985            08-1661-3694                       
นายเอนก  ไชยคำภา                                       
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รอ.                                       
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด    0-4356-9116    โทรสาร. 0-4356-9350        08-1990-9417                       
นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ                                       
หน.กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    0-4356-9116    โทรสาร. 0-4356-9350        08-1875-7868                       
นายธนวัฒน์  ชัชวาลธาตรี                                       
หน.กลุ่มงานวิจัยแหล่งน้ำ    0-4356-9116    โทรสาร. 0-4356-9350        08-8549-6799                       
นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง                                       
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  ร้อยเอ็ด                                       
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด    0-4356-9007            08-1875-0168                       
นายสุบรรณ    โสภา                                       
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด                                       
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ    0-4356-9115            08-1471-5825                       
นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง                                       
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด                                       
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด    0-4362-4161        0-4362-4159    08-1938-4451                       
นายเบญจพล   ดั่นประดิษฐ์                                       
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด                                       
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด    0-4351-1888    42362        08-9569-1101                       
นางสาวอัญมณี   ถิรสุทธิ์                                       
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง                                       
นายนิเทศก์  สารบรรณ                                       
สถานีตรวจอากาศเกษตรร้อยเอ็ด                                       
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน    0-4362-4169            08-7639-2589                       
นายศักดิ์ไท  ศิริขันธ์                                       
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด                                       
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด    0-4353-2532-3    โทรสาร.0-4352-2533        08-1912-7297                       
นายชาติชาย  ประสาระวัน                                       
เจ้าพนักงานการเกษตร  อาวุโส    0-4353-2532-3            08-1964-9732                       
นางนันทพันธ์  แสงทอง                                       
นักวิชาการเกษตรชำนวญการ    0-4353-2532-3            08-5747-8094                       
นายสุรพล  สายยุทธ์                                       
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    0-4353-2532-3            08-5853-5391                       
นางวิไล  รังคะราช                                       
เจ้าพนักงานการเกษตร  อาวุโส    0-4353-2532-3            08-03575093                       
นายอรรถวุฒิ  กรุงแสนเมือง                                       
นักวิชาการเกษตรชำนวญการ    0-4353-2532-3            08-0173-9001                       
นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์                                       
นักวิชาการเกษตรชำนวญการ    0-4353-2532-3            08-4823-9650                       
นางสุภารัตน์  นันตลาด                                       
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด    โทรสาร. 0-4358-1454                                   
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด    0-4358-1454            08-8340-2755                       
นายไพบูลย์  พลบุญ                                       
หัวหน้างานผลติพันธุ์พืชอาหารสัตว์    0-4358-1454            08-3403-0534                       
นายจิระศักดิ์  ดามะนาว                                       
หัวหน้างานธุรการ    0-4358-1454            08-7514-3381                       
นางสาวบังอร  คำมั่น                                       
หัวหน้างานช่าง    0-4358-1454            08-3146-2136                       
นายทนงศักดิ์  สิงหรา                                       
หัวหน้างานวิชาการ    0-4358-1454            08-1282-1044                       
นางสาวธนมณ  บูรณภวังค์                                       

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด     โทรสาร. 0-4356-9114                                   
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด    0-4356-9587            08-0411-1711                       
นายนิพนธ์  เทียมหงษ์                                       
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)                                       
นางวรารมย์  กลิ่นทองหลาง    0-4356-9587            08-9576-7811                       
นักวิชาการส่งเสิรมการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์)                                       
นายมงคล  จันทร์ประหยัด    0-4356-9587            08-1260-3478                       
นักวิชาการเกษตรชำนวญการ (หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ)                                       
นายทองพูล  ภูก๊ก    0-4356-9587            08-5741-3805                       
นักวิชาการส่งเสิรมการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์)                                       
นางพัชราภรณ์  ไชโยราช    0-4356-9587            08-9714-9825                       
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตฯ)                                       
นายสามารถ  วรามิตร    0-4356-9587            08-9422-4645                       
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง                                       
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาฯ    0-4361-1186    โทรสาร.0-4361-1186        08-1871-9703                       
นายสุรชาติ  มาลาศรี                08-8557-3447                       
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร                                       
หัวหน้าสำนักงานกองทุนฯ    0-4351-9303            08-2301-8752                       
นายอุดมเอก   โฆษะษุ                                       
กระทรวงการคลัง                                       
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด                                       
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด    0-4351-3339    42417    0-4351-1522    08-9844-1551                       
นายไพโรจน์  เจือประทุม                                       
นวก.สรรพากรชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ฯ)        0-4351-1596        08-1652-0669                       
นายบรรเจิด  ภักดีวุฒิ    43511486 ต่อ 110                                   
นวก.สรรพากรชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ฯ)        42416        08-1261-9742                       
นางสาวชัชชฎา  ประทุมทิพย์    43511486 ต่อ 103                                   
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี ก 01            0-4351-1232    08-5014-1099                       
นางสาวนุจรี  พนินทร์    0-4351-1486    0-4351-1486 ต่อ 113                               

นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี ก 02                08-1339-7594                       
นางสาวฐิติวัลย์  คงพร้อม    0-4351-3033    0-4351-1486 ต่อ 105                               
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล                08-1873-7315                       
นางฉวีวรรณ  ขันธสะอาด    0-4351-1596    0-4351-1486 ต่อ 114                               
นิติกรชำนาญการ หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง                                       
นางทัศนียา  วงศ์มาศ    0-4351-1486 ต่อ 109            08-1546-3546                       
นักวิชาการภาษีชำนาญการ หัวหน้าทีมกำกับดูแลพิเศษ ทีม พ                                       
นางสาวปาริชาติ  อธิสุมงคล    0-4351-1796            08-1262-8130                       
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ หัวหน้าส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี                                       
นางเรวดี  ไชยสิงห์    0-4351-1796        0-4351-3751    08-5609-1442                       
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด                                       
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด    0-4351-9963    42420        08-9166-2502                       
นายพีระดล  จงเจริญรัตน์                                       
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด    โทรสาร. 0-4352-7155                                   
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด (รกท.)    0-4351-1637    42363        08-7252-4503                       
นายไพโรจน์  คุ้มทรง                                       
นายช่างสำรวจอาวุโส    0-4351-1637            08-7252-4503                       
นายไพโรจน์  คุ้มทรง                                       
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ    0-4351-1637            08-1264-2257                       
นายเอกพล  พรหมแสง                                       
นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ    0-4351-1637            08-1342-4150                       
นางสาวกชร  ถิระมัย                                       
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ    0-4351-1637            09-0357-8184                       
นางสาวสุภาพิศ  สมพันธ์                                       
กระทรวงคมนาคม                                       
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด                                       
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด    0-4362-4164    โทรสาร.0-4362-4165        08-1876-1264                       
นายสิทธิชัย    จันทร์เทศ                                            
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    0-4362-4164            08-9277-1441                       
นายวิยทย์  วรวงค์                                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-4362-4164            08-9841-8271                       
นางพัชรินทร์  แย้มงาม                                       
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ    0-4362-4164            08-9277-3883                       
นายชัยยุทธ  บึงมุม                                       
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความปลอดภัยงานทาง    0-4362-4164            08-1708-2476                       
นายราชัน  ชมภูบุตร                                       
หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล    0-4362-4164            08-1054-0786                       
นายขจรศักดิ์  พวงธรรม                                       
ผอ.ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิ    0-4358-0419            08-1873-4479                       
นายสมบัติ  แหลมคม                                       
ผอ.ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทโพนทอง    0-4357-1022    โทรสาร.0-4357-1022        08-1974-4995                       
นายเริงศักดิ์  กระจ่างจันทร์                                       
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด    โทรสาร.0-4351-8253                                   
ผอ.ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด    0-4351-8254        0-4351-8255    08-9866-5894                       
นายยุทธนา  อินทรจินดา        0-4351-8246-8 ต่อ1052        08-4789-9898                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารและพิธีการบิน    0-4351-8250            08-9189-2439                       
นายวิเชียร  โพธิ์ยิ้ม        0-4351-8246-8 ต่อ1059                               
หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย    0-4351-8251            08-4263-9313                       
นายภิรมย์  มีแก้ว                                       
หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค    0-4351-8252    0-4351-8246-8 ต่อ1058        08-0406-9500                       
นายภานุวัฒน์  เวียงอินทร์                09-0028-2049                       
สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด                                       
ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด    0-4351-6580    โทรสาร.0-4351-6581        08-9840-2938                       
นายวีระบุตร    วงค์ประทุม                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ    0-4351-6580            08-1769-7859                       
นายประเสริฐ  คุณมี                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม    0-4351-6580            08-1725-0674                       
นายสมัย  คะนะมะ                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    0-4351-6580            08-9623-7355                       
นางสาวรฐา  นุฤทธิ์มนตรี                                       
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                       
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด                                       
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด    0-4351-5021    โทรสาร.0-4352-7952        08-9569-9835                       
นายประภาส   บุญสุข                                       
หน.กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬา                08-9861-8589                       
นายศึกษา  สุวรรณธาดา                                       
หน.กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว                08-1546-8951                       
นางพิมพ์พรลภัส  สิงหศรี                                       
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                08-1546-8951                       
นางพิมพ์พรลภัส  สิงหศรี                                       
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ                                       
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด                                       
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด    0-4352-2446        0-4352-2446    08-9942-0800                       
นายณัฐ  เอกก้านตรง                                       
กระทรวงพาณิชย์                                       
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด                                       
การค้าภายในจังหวัด    0-4351-4327    0-4351-8367        08-9569-9916                       
นายศิริพงษ์  วิวัฒน์เกษมชัย    0-4351-3856                                   
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด                                       
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด    0-4351-5597-8    โทรสาร.0-4351-3736        08-9569-8961                       
นางอารีย์  เหลืองหิรัญ                                       
สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ                                       
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด (คปภ.)                                       
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมฯ    0-4351-4440    โทรสาร 0-4352-7235        08-1174-8966                       
นางพานทิพย์  บุญศรี                                       
สนง.สาขาชั่งตวงวัด เขต 2-7 ร้อยเอ็ด                                       
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-7 ร้อยเอ็ด    0-4351-8767            08-1836-1816                       
นายปัญญา  ขวัญศรีทองมั่น                                       


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์                                       
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 46 จังหวัดร้อยเอ็ด                                       
ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 46 จังหวัด    0-4356-9461            08-1708-7043                       
นางสุจิตรา  พินดวง                                       
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4356-9334    1300    0-4356-9334    08-4439-4970                       
นางศิริญญา  อัคนิจ    0-4356-9324                                   
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                09-0586-8512                       
นางสาวแสงอรุณ  ศรฤทธิ์                                       
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม                08-2113-3269                       
นางสาวมาริสา  สุขวันดี                                       
กระทรวงยุติธรรม                                       
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด    โทรสาร. 0-4362-4254                                   
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด    0-4362-4254            08-1975-8715                       
นายบุญเลิศ  แก้วจันทร์                                       
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-4362-4254            08-1749-8571                       
นางนงหงา  สวัสดิสาร                                       
กลุ่มงานคดี    0-4362-4252            08-6366-7765                       
นายนวภพ  เที่ยงตรง                                       
กลุ่มประสานกิจกรรมชุมชน    0-4362-4252            08-9710-1861                       
นางวรรณวริน  วรรณชาติ                                       

กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย    0-4362-4255            08-7321-1748                       
นางสุพิศ  ว่าวภู่                                       
กลุ่มงานบำบัดแก้ไขฟื้นฟู    0-4362-4255            08-7231-4848                       
นางฐิติรัตน์  พลเยี่ยม                                       
สถานแรกรับเด็กและเยาวชน    0-4362-4253            08-1909-0890                       
นายสมพงษ์  แสนสวาท                                       
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัด (รกท.)    0-4362-4064            08-1906-8295                       
นางสาวรัศมี  กิตติมนัส                                       
กระทรวงแรงงาน                                       
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด    โทรสาร. 0-4352-5008                                   
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4352-5008            08-5483-8534                       
นายอรรถชัย  สุกใส    ต่อ 181                                   
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน    0-4352-5008            08-7225-8094                       
นางสาวกอบกาญจน์  สุทธิประภา    ต่อ 128                                   
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน    0-4352-5008            08-5636-8744                       
นายสันติพงษ์  สุชะไตร    ต่อ 131                                   
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน    0-4352-5008            08-4888-3900                       
นายสุวิทย์  สังฆทิพย์    ต่อ 121                                   
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-4352-5008            08-7945-9730                       
นางกมลพร  วัฒพจน์    ต่อ 104                                   
กระทรวงวัฒนธรรม                                       
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด                                       
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด    0-4351-4456             08-1567-4829                       
นางสาวกนกวลี  สุริยะธรรม    0-4351-9306                                   
สำนักศิลปากรที่ 10  ร้อยเอ็ด                                       
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด    0-4351-3916        0-4351-3530    08-1831-4483                       
นางพัชนี   จันทรสาขา    0-4351-3752            08-9122-2327                       
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-4351-3530            08-5073-2177                       
นางยลนภา  จันทรโยธา                                       
หน.กลุ่มโบราณคดี    0-4351-3530            08-6904-8184                       
นางสาวพิมพ์นารา  กิจโชติประเสริฐ                08-7854-7657                       
หน.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน    0-4351-3530            08-6215-7723                       
นายอาคม  ขำทะมา                                       
กระทรวงพลังงาน                                       
สำนักงานพลังงานจังหวัด                                       
ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัด    0-4351-4995            08-1174-7908                       
นายพงษ์ศักดิ์   นิธิวัฒนเลิศ                                       
กระทรวงศึกษาธิการ                                       
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1                                       
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    0-4351-3388            08-9711-3822                       
ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม                                       
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    0-4351-3388            08-1799-3990                       
นายบุญส่ง  สังฆะ                                       
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    0-4351-3388            08-9715-7542                       
นางสุนันทา  โคสาแสง                                       
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    0-4352-7895 ต่อ 101            08-5000-6630                       
นายสมาน  แก้วคำไสย์                                       
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    0-4352-7895 ต่อ 101            08-3371-3764                       
นายสมยง  คำแก้ว                                       
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    0-4352-7895 ต่อ 108            08-9575-9587                       
นางเลี่ยมทอง  จอมคำสิงห์                                       
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    43527895 ต่อ 113            08-4604-1363                       
นางเฉิดฉันท์  ลาดศิลา                                       
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    0-4351-3388            08-9863-3200                       
นายพีรพงศ์  สุรเสน                                       
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    43527895 ต่อ 112            08-1799-0044                       
นายสุภาพ  วงษามาตย์                                       
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    0-4352-7895 ต่อ 112            08-5205-1955                       
นายบุญเลิศ  บุษเนตร                                       
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    0-4351-3388            08-1708-6813                       
นายประเสริฐ  วรสาร                                       
ผอ.กลุ่มนิเทศ ตดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                       
นายประวัติ  อุตรมาตย์    0-4352-7895 ต่อ 112            08-3148-7513                       
ผอ.กุล่มอำนวยการ    0-4352-7895 ต่อ 108            08-1872-1964                       
นายระเบียบ  สวัสดิผล                                       
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    0-4351-3004            08-1708-6271                       
นางสายพิณ  ประดุจพงษ์เพชร                                       
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    0-4352-7895 ต่อ 101            08-1054-1919                       
นายสุรชัย  ศรีคะเณย์                                       
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    0-4351-3398            08-3339-2209                       
นายพิทักษ์  มาห้างหว้า                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    0-4351-1506            08-9944-5191                       
นางเบญจพร  คุณารักษ์                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน    0-4352-7895 ต่อ 113            08-6861-5430                       
นายถวัลย์  พันธะพุมมี                                       
ผอ.ตรวจสอบภายใน    0-4352-7895 ต่อ 113            08-1260-6118                       
นางอรัญญา  อินอ่อน                                       
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2                                       
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2    0-4358-1388            08-1230-9595                       
นายสกล  คามบุศย์                                       
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3                                       
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3                                       
นายสินสมุทร  แสนสุข    0-4357-1388            08-1873-7853                       
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  27                                       
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเขต27                                       
นายชาตรี  ชาปะวัง    0-4351-5369        0-4351-5617    08-1261-3224                       
รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเขต27                                       
นายภิญโญ  ศรีม่วง    0-4351-5369        0-4351-2829    08-9622-1756                       

รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเขต27                                       
นายโกศล  ฐานะ    0-4351-5369            08-5766-0834                       
รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเขต27                                       
นายนพรัตน์  ผือโย    0-4351-5369            08-1320-4599                       
รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเขต27                                       
นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก    0-4351-5369            08-1059-0116                       
กลุ่มอำนวยการ    0-4351-5657 ต่อ 101            08-1260-4714                       
นายบุญโฮม  สุวรรณศรี                                       
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    0-4351-5657 ต่อ 101            08-9840-0889                       
นางวรรณภา  รำพาย                                       
กลุ่มนโยบายและแผน    0-4351-5657 ต่อ 102            08-4775-8999                       
นายเรืองสิน  สิทธิปัญญาพันธ์                                       
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    0-4351-5657 ต่อ 103        0-4350-7104    08-6233-6140                       
นายทรัพย์  นาทองหล่อ                                       
กลุ่มบริหารงานบุคคล    0-4351-5657 ต่อ 104            08-7858-8778                       
นางศุภวรรณ  ดลประสิทธิ์                                       
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล    0-4351-5657 ต่อ 105            08-1954-2210                       
นางวนิดา  ปาณีนิจ                                       
หน่วยตรวจสอบภายใน    0-4351-5657 ต่อ 105        0-4351-5657    08-5003-1205                       
นางปัทมพร  อารีเอื้อ                                       
สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ                                       
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด                                       
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด    0-4351-1199    โทรสาร.0-4351-4138        08-1871-7870                       
นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์                                       
รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด                08-1320-7422                       
นายจักกริช  บุญเดช                                       
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ                08-1262-6055                       
นายสมพร  ทอนมาตร                                       
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา                08-6238-9707                       
นายสุรชาติ  ลาภอาษา                                       
หัวหน้างานธุรการ/สารบรรณ                08-6579-3191                       
นางเย็นจิต  กาสิงห์                                       
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย                08-1557-7709                       
นายธฤษณุ  มะลาดวง                                       
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ                08-1544-6423                       
นางเจียรนัย  มะลาดวง                                       
หัวหน้างานอาคารสถานที่                08-1052-0443                       
นายสุรชาติ  ชมภูบุตร                                       
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด        โทรสาร.0-4356-9174                               
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาฯ      0-4356-9340            08-4785-6699                       
นายวรวุฒิ  โคตรพันธ์                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4356-9340            09-0197-6613                       
นายสุรัตน์  ปุณะตุง                                       
หัวหน้าส่วนอำนวยการ    0-4356-9340            08-4154-7049                       
นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์                                       
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู    โทรสาร. 0-4351-3506                                   
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสวัดิภาพฯ    0-4351-3506            08-4953-2047                       
นายรังษี  ผลากอง                                       
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ    08-6455-5686            08-1769-7481                       
นางกิตติมา  โสดาศรี                                       
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ    08-1769-9888            08-1769-9888                       
นางศรินยา  วิเชียรพันธ์                                       
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิภาพ    08-6234-6498            08-6234-6498                       
นายวันชัย  สุขคี้                                       
อำเภอ                                       
นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด    0-4351-1689         0-4351-1723    08-1867-3980                       
นายชัยวัฒน์  อิทธิวรรณพงศ์    0-4351-5461                                   
ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง    0-4351-1689            08-1639-3457                       
นายอนุชา  เจริญรักษ์                                       
ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายทะเบียนและบัตร    0-4351-1689            08-1729-9506                       
นายกฐิณัติ  พงษากิจ                                       
ปลัดอำเภอ (ฝ่ายความมั่นคง)    0-4351-1689            08-9482-6644                       
นายอภิชาต  อารีย์พัฒนไพบูลย์                                       
ปลัดอำเภอ (ฝ่ายทะเบียนและบัตร)    0-4351-5707            08-9421-7860                       
นายสุเมธ  ลิ้มกวีรัตนวาที                                       
ปลัดอำเภอ (ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม)    0-4351-1689            08-6232-3939                       
นายนพดล  พลซื่อ                                       
ปลัดอำเภอ (งานปกครอง)    0-4351-1689            08-4031-1184                       
นางทิพวรรณ พงษ์อุดมสุข                                       
ปลัดอำเภอ (งานสำนักงาน)    0-4351-1689            08-3361-5054                       
นางศุภการณ์  ภูศรี                                       
ปลัดอำเภอ (ฝ่ายทะเบียนและบัตร)    0-4351-5707            08-7216-2839                       
นางสุภัทรา  จันทรเสนา                                       
เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด    0-4351-2913            08-1873-7361                       
นายประมวล  สุวรรณมณี                                       
พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด    0-4351-3007            08-1822-4372                       
นางนวลจันทร์  ศรีมงคล                                       
สาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง    0-4351-3261            08-4390-5561                       
นายอัมพร  พัศดร                                       
ท้องถิ่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด    0-4351-1200            08-8329-2250                       
นายสุนทร  วันสุข                                       
ปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด    0-4351-4898            08-1871-7931                       
นายไฉน  สายเย็น                                       
ประมงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด    0-4352-2033            08-9576-2121                       
นายประจักษ์  โยธาวงษ์                                       
สัสดีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด    0-4352-7344            08-6769-4506                       
พ.ท.ชาญวิทย์  พรหมศรี                                       
วัฒนธรรมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด    0-4351-1689            08-6223-2595                       
นายเสกสิทธิ์  เศรษฐโกศล                                       
เจ้าพนักงานป่าอาวุโส    0-4351-3043            08-1369-5553                       
นายวุฒิศักดิ์  นราพันธิ์                                       
ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยฯ    0-4352-7850            08-1974-2597                       
นางสมพิศ  ตลับนาค                                       
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์    0-4351-1036            08-1054-8228                       
นางวาสนา  อนันเอื้อ                                       
อำเภอสุวรรณภูมิ                                       
นายอำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-1223        0-4358-1222    08-1867-4007                       
นายเลิศสิน  จึงจรัสทรัพย์                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)    0-4358-1223            08-1593-6814                       
นายชัยยศ  เอื้อปัญญาพร                                       
พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-1638            08-1822-4603                       
นางนิศากร  สิงห์เสนา                                       
เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-1462            08-7230-9626                       
นายสีทวน  คำงาม                                       
สาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-1261            08-1055-8801                       
นายประเทือง  ราษฎร์ศิริ                                       
สัสดีอำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-1668            08-7236-2095                       
พ.ท.วิทยา  สุขน้ำคำ                                       
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ    43581322 ต่อ 103            08-1871-4797                       
นายแพทย์ปิยะพงษ์  รัตนอาภา                                       
ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยฯ    0-4358-1639            08-5608-5875                       
นายภูมิสิทธิ์  โพธิ์แสน                                       
สารวัตร สภ.หัวโทน    0-4357-5488            08-6221-2289                       
พ.ต.ท.ยอดชาย  ปะวรรณจะ                                       
ท้องถิ่นอำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-1529            00-8984-2879                       
นายพิชิตชัย  แสงจันดา                                       
สรรพากรพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-1049            08-1281-3261                       
นางสาวพชรพร  ผลาพรม                                       

ปศุสัตว์พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-1353            08-4030-7199                       
นายสมมิตร  วิไลลักษณ์                                       
สรรพสามิตพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-0796                                   
นายสมยศ  จันทร์ศรี                                       
ประมงพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-1668            08-1974-9921                       
นายสมาน  วงศ์จันทร์                                       
นักวิชาการวัฒนธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ    0-4358-1223            08-1874-7705                       
นายปรัชญาพล  กุดฤาษี                                       
เจ้าพนักงานที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ    0-4358-1434            08-9423-7343                       
นางจริยา  สุนทรชัย                                       
หัวหน้าโครงการเพราะชำกล้าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ ๑                08-7088-3030                       
นายภูมิรัตน์  นาคอุดม                                       
หัวหน้าหมวดการทางสุวรรณภูมิ    0-4358-0470            08-1967-1721                       
นายพิษณุพันธ์  ขันธ์โมลี                                       
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสุวรรณภูมิ    0-4358-1350            08-1550-6250                       
นายนิคม  พงศ์สุวรรณ                                       
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุวรรณภูมิ    0-4358-1457            08-1389-7834                       
นายสวิช  เสงี่ยมศักดิ์                                       
สำนักงานบริการโทรศัพท์    0-4358-1411            08-9305-1795                       
นายสิทธ์ศักดิ์  เหลาเวียง                                       
นายไปรษณีย์โทรเลขสุวรรณภูมิ    0-4358-1316            08-3453-3373                       
นายทวิช  อินอ่อน                                       
ผู้จัดการธนาคารออมสิน    0-4358-1401            08-1964-7502                       
นายวิษณุ  วรรณภักดี                                       
ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์    0-4358-1558            08-1915-9550                       
นางสาวอุดมศรี  อุทัยรัตนกิจ                                       
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย    0-4358-1251-3            08-4075-6835                       
นายเชาวโรจน์  ศรีเวียง                                       
นายอำเภอโพนทอง    0-4357-1223        0-4357-1222    08-1867-3991                       
นายสนั่น  วรินทราวาท                                        
ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง)    0-4357-1223            08-6631-6633                       
นายปรัชญา  เปปะตัง                                       
ปลัดอำเภอ (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง)                08-5748-5545                       
พ.อ.อ.จักรพงษ์  ศิริโท                                       
ปลัดอำเภอ  (หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ)                08-7229-3819                       
นายธีรศักดิ์  บุตรพรม                                       
ปลัดอำเภองานปกครอง                08-5610-3750                       
นายจรินทร์  แสนเมืองแก้ว                                       
ปลัดอำเภองานทะเบียนทั่วไป                08-1392-3262                       
นายกฏ  สุวรรณนันท์                                       
ปลัดอำเภองานสำนักงาน/อำนวยความเป็นธรรม                08-6257-6196                       
นางสาวณัฐิกา  แวงโพษา                                       
พัฒนาการอำเภอโพนทอง    0-4357-1600            08-1822-4526                       
นายนิคมบูระพันธ์                                       
เกษตรอำเภอโพนทอง    0-4357-1462            08-1546-0961                       
นายประดิษฐ์  อินทา                                       
ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง    0-4357-2074            08-7948-9081                       
นายนิรันดร  ภูมิเรือง                                       
สาธารณสุขอำเภอโพนทอง    0-4357-1261            08-1260-4564                       
นายสมชาย  บุญเรือง                                       
นักวิชาการวัฒนธรรม    0-4357-2247            08-7949-3737                       
นายเอกรินทร์  ชูวิชัย                                       
สรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง    0-4357-1446            08-5007-5681                       
นายประเด็จ  เจียมตัว                                       
หน.สนง.สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง    0-4357-1288            08-8301-7089                       
นายสวัสดิ์  สิงห์นิสัย                08-7813-3711                       
ผอ.ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)    0-4357-1640            08-6047-9219                       
นายชวนชัย  วิเวก                                       
สัสดีอำเภอโพนทอง    0-4357-5547            08-7721-6478                       
พ.ท.ณัฐพล  สร้อยสิงห์                                       
ผอ.โรงพยาบาลโพนทอง    0-4357-1321            08-1872-1064                       
นายแพทย์นิวัติ  บัณฑิตพรรณ                                       
ท้องถิ่นอำเภอโพนทอง    0-4357-1634            08-1913-2122                       
นางอวยชัย  ชมชัย                                       
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาโพนทอง    0-4357-1167            08-1171-5593                       
นายพูลศิลป์  ดีรอด                                       
ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาโพนทอง    0-4357-1665            08-9942-4924                       
นายประทวล  นาทันลิ                                       
หน.สถานีขนส่งผู้โดยสาร  อำเภอโพนทอง    0-4357-1068            08-4353-5375                       
นายชนะชัย  เตียวปิยะกุล                                       
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   อำเภอโพนทอง    0-4357-1316            08-9572-0151                       
นายประภากร  นิลผาย                                       
ศูนย์บริการ  TOT  สาขาโพนทอง    0-4357-1411-4            08-1871-2981                       
นายปรีดา  โยวะผุย                                       
สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  สาขาโพนทอง    0-4357-1139            08-9846-6818                       
นายสานิต  นิยมดี                                       
ผจก.ธนาคารออมสิน  สาขาโพนทอง    0-4357-1401            08-1739-7304                       
นายสิทธิพร  ด้วงวังหิน                                       
ผจก.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาโพนทอง    0-4357-1035-7            08-9569-2407                       
นางอุษยมาส  คูบลนารักษ์                                       
นายอำเภอเกษตรวิสัย    0-4358-9166        0-4358-9167    08-1867-4006                       
นายปณิธาน   สุนารัตน์                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4358-9166            08-1749-2824                       
นายก้องเกียรติ  กลางประพันธ์                                       
นายอำเภอเสลภูมิ    0-4355-1223        0-4355-1222    08-1867-3984                       
นายสุวัสส์  ศังขจันทรนันท์                                       
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)    0-4355-1223            08-7236-7659                       
นางองอาจ  วรฉัตร                                       


นายอำเภออาจสามารถ    0-4359-9080        0-4359-9081    08-1867-3995                       
นายประดิษฐ์  ศรีประสิทธิ์                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) (รกท.)    0-4359-9406            08-9944-2642                       
นายสุเทพ   พิมพิรัตน์                                       
พัฒนาการอำเภออาจสามารถ    0-4359-9160            08-1822-4615                       
นายสมพงษ์  บำรุงรส                                       
เกษตรอำเภออาจสามารถ    0-4359-9066            08-1049-0174                       
นายนิพนธ์  พละชัย                                       
ปศุสัตว์อำเภออาจสามารถ    0-4359-9308            08-3500-8299                       
นายบันเทิง  ภูโสภา                                       
สัสดีอำเภออาจสามารถ    0-4359-9443            08-4887-1359                       
พ.ต.พนมพร  ศรพลธรรม์                                       
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ    0-4359-9074            08-9448-8898                       
นายธารา  รัตนอำนวยศิริ                                       
สาธารณสุขอำเภออาจสามารถ    0-4359-9076            08-7859-7142                       
นายบุรี  ทิพนัส                                       
สรรพากรพื้นที่อำเภออาจสามารถ    0-4359-9076            08-1974-1447                       
นายสำรวย  ตรีสูนย์                                       
สรรพสามิตพื้นที่อำเภออาจสามารถ    0-4359-9371            08-7856-5639                       
นายเสงี่ยม  เฉนียง                                       
ที่ดินอำเภออาจสามารถ    0-4359-9123            08-1708-7658                       
นายพีรพล  ศรีกมล                                       
ผู้อำนวยการ ก.ศ.น. อำเภออาจสามารถ    0-4359-9283            08-1380-5222                       
นางสมร  วรชิน                                       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออาจสามารถ    0-4359-9124            08-6850-9652                       
นายวิสุทธิ์  สุวรรณสุทธิ์                                       
หัวหน้าไปรษณีย์อำเภออาจสามารถ    0-4359-9100                                   
นายอำนวย  สาลำ                                       
วัฒนธรรมอำเภออาจสามารถ                08-7278-0092                       
นางชนิดาพร  แก้วจันทร์                                       
สหกรณ์อำเภออาจสามารถ                08-7237-2774                       
นายบัญชา  ตาสำโรง                                       
ธนาคารออมสินอำเภออาจสามารถ                                       
ผู้จัดการธนาคารออมสิน    0-4359-9-75            08-1471-0081                       
นางจินตนา  สังฆรักษ์                                       
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา    0-4359-9085                                   
นายนพดล  เดชโยธิน                                       
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา    0-4356-5022                                   
นายชูศักดิ์  ประราศรี                                       
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ    0-4365-9222                                   
นายสุนทร  ขำดวง                                       
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอาจสามารถ    0-4359-9546            08-5647-4948                       
นายสันติสุข  ศิลปักษา                                       
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กพิทยาคม                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กพิทยาคม    0-4351-8199                                   
นายบุญเหลือ  คำสีเขียว                                       
โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์    0-4359-9043            08-1544-4798                       
ดร.ศศินันท์  พูลลาภ                                       
โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนสีสวาดเล็บขาว                08-3358-0496                       
นายประดิษฐ์  ขุมเงิน                                       
ท้องถิ่นอำเภออาจสามารถ    0-4359-9225            08-1768-4151                       
นายยืนยง  หงษ์ทอง                                       
กีฬาอำเภออาจสามารถ                08-2110-5332                       
นายเชิดศักดิ์  สีดามาตย์                                       
อำเภอโพธิ์ชัย                                       
นายอำเภอโพธิ์ชัย    0-4356-7077            08-1873-2805                       
นายเธียรชัย  พุทธรังษี                                       
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกคลอง    0-4356-7077            08-9944-6413                       
นายคณพศ  นิธิธนาพล                                       
ปลัดอำเภอ    0-4356-7366            08-9942-4908                       
นายประมวล  ปัญญาบุตร                                       
ปลัดอำเภอ    0-4356-7077            08-1320-5732                       
นายณัฐปกรณ์  ชูศรีวาส                                       
ปลัดอำเภอ    0-4356-7077            08-7230-1699                       
นายทัญญา  แดนระเบียบ                                       
ปลัดอำเภอ    0-4356-7077            08-6227-9637                       
นายเดชา  นาใจตรอง                                       
ปลัดอำเภอ    0-4356-7077            08-7213-0208                       
นายพิริยะ  อรุณดี                                       
เสมียนตราอำเภอ    0-4356-7077            08-9944-4970                       
นางประไพ  สุรเสน                                       
เจ้าหน้าที่ปกครอง    0-4356-7366            08-4792-6701                       
นายอธิปพงษ์  วงษ์แสนโค้ง                                       
เจ้าหน้าที่ปกครอง    0-4356-7077            08-1871-9525                       
นางพัทยา  อรุณดี                                       
เจ้าหน้าที่ปกครอง    0-4356-7366                                   
นายธะเนตร  บุญประสิทธิ์                                       
เจ้าหน้าที่ปกครอง สย.    0-4356-7077            08-6238-8687                       
นางยุพิน  จงชมผา                                       
เจ้าหน้าที่ปกครอง สย.    0-4356-7366            08-5647-4477                       
นางสาวสกุณา  จำปาจันทร์                                       
เจ้าหน้าที่ปกครอง สย.    0-4356-7077            08-0012-2319                       
นางสาวชุติวรรณ  แก่นนาคำ                                       

เจ้าหน้าที่ปกครอง สย.    0-4356-7077            08-0005-0369                       
นางสาวศุภตรีรัตน์  ชูศรีเสริฐ                                       
เจ้าหน้าที่ปกครอง สย.    0-4356-7077            08-4953-2519                       
นางสาวสายยุธ  นพคุณ                                       
อส.    0-4356-7077                                   
มญ.อ่อนจันทร์  ถินกะไสย์                                       
อส.    0-4356-7077            08-9861-1179                       
ม.อ.วิทูล  ทองสุทธิ์                                       
อส.    0-4356-7077            08-8533-6314                       
อส.อ.ทองปอน  ชูศรีวาส                                       
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย    0-4356-7076                                   
นายจุลพันธ์  สุวรรณ                                       
เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย    0-4356-7033            08-1360-8143                       
นายกันยา  คงพลปาน                                       
ทิ้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย    0-4356-7123            08-1768-3179                       
นางสาวพูดสวัสดิ์  มูลมณี                                       
ที่ดินอำเภอโพธิ์ชัย    0-4356-7191            08-5053-6385                       
นายทรงเกียรติ  แจ่มอัมพร                                       
พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย    0-4356-7224            08-1954-5149                       
นายเฉลิมเกียรติ  โพธิกุล                                       
วัฒนธรรมอำเภอโพธิ์ชัย                08-7217-2899                       
นายยุทธนา  บุศเนตร                                       
ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย    0-4356-7281            08-2104-6391                       
นายอธิคม  สามิบัติ                                       
สรรพากรพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย                08-5007-5681                       
นางปิม  ศรีวิบูลย์                                       
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย    0-4356-7080                                   
พ.ต.อ.สมพงษ์  พันธ์ชัย                                       
สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่    0-4362-5076            08-5085-0450                       
พ.ต.ท.สุภสิทธิ์  สุวรรณี                                       
สัสดีอำเภอโพธิ์ชัย                08-1964-8420                       
พ.ต.บรรดา  ธิอัมพร                                       
นายอำเภอพนมไพร    0-4359-1223        0-4359-1222    08-1867-3997                       
นายสุรพงษ์  สายโอภาศ                                       
ปลัดอำเภอ  (หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง)    0-4359-1223            08-1668-4694                       
นายศิริรักษ์  เชาวนปรีชา                                       
ปลัดอำเภอ  (หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร)    0-4359-0336            08-7855-0071                       
ว่าที่  ร.ท.กล้าณรงค์  อารีเอื้อ                                       
ปลัดอำเภอ (หน.ฝ่ายความมั่นคง)    0-4359-1223            08-9009-9055                       
นายญาณภัทร  เจริญรัตน์                                       
พัฒนาการอำเภอพนมไพร    0-4359-1507            08-6895-2328                       
นายวัชรศักดิ์  หรุ่นทะเล                                       
ประมงอำเภอพนมไพร    0-4359-0359            08-5258-1782                       
นางสุกัลยา  ศรีบานแจ่ม                                       
ปศุสัตว์อำเภอพนมไพร    0-4359-0359            08-1872-6597                       
นายสุรพงษ์  หงส์ชั้น                                       
ท้องถิ่นอำเภอพนมไพร    0-4359-0302            08-4796-9505                       
ว่าที่  ร.ต.เดชา  สิงหกองกุล                                       
สัสดีอำเภอพนมไพร    0-4359-0359            08-2305-5153                       
ร.อ.นพดล  สุระชัย                                       
เกษตรอำเภอพนมไพร    0-4359-1062            08-4602-3836                       
นายชุมชัย  ศิริกุล                                       
สรรพากรอำเภอพนมไพร    0-4359-1099        0-4359-1419    08-3350-9751                       
นางภาวสุทธิ์  พรหมคุณ                                       
สาธารณสุขอำเภอพนมไพร    0-4359-1261            08-7946-6366                       
นายสมชาย  บุญเรือง                                       
อำเภอจังหาร                                       
นายอำเภอจังหาร    0-4350-7115        0-4350-7114    08-1867-4039                       
นายรณภพ  เวียงสิมมา                                       

ปลัดอาวุโส    0-4350-7115            08-1749-2824                       
นายก้องเกียรติ  กลางประพันธ์                                       
สารวัตร หัวหน้า สภ.ม่วงลาด    0-4365-6539            08-9940-4826                       
พ.ต.ท.สุเมธ  เหล่ายนขาม                                       
พัฒนาการอำเภอจังหาร    0-4350-7100            08-4799-6406                       
นายอำพร  พลเยี่ยม                                       
ผอ.กศน.อำเภอจังหาร    0-4350-7130            08-1872-8186                       
นางวรรณภา  ศรีกำพี้                                       
ท้องถิ่นอำเภอจังหาร    0-4350-7270            08-4390-8952                       
นายประเสริฐ  กุลพรวัฒนา                                       
สัสดีอำเภอจังหาร    0-4350-7115            08-9940-4511                       
ร.อ.สินทรัพย์  จรูญเพ็ญ                                       
สรรพากรอำเภอจังหาร    0-4350-7140            08-4654-8577                       
นายสาคร  จันทมงคล                                       
ที่ดินอำเภอจังหาร    0-4350-7144            08-1962-8575                       
นางศรีสุดา  วิถีชัย                                       
สาธารณสุขอำเภอจังหาร    0-4350-7118            08-1965-0851                       
นางรำพัน  แสงมาลัย                                       
ผอ.โรงพยาบาลจังหาร    0-4350-7122            08-4953-7070                       
นายชนากร  ศรีษะภูมิ                                       
วัฒนธรรมอำเภอจังหาร    0-4350-7115            08-5645-8763                       
นางฐิติญาภรณ์  พลเยี่ยม                                       
ปศุสัตว์อำเภอจังหาร    0-4350-7333            08-1739-6626                       
นายชัยยุทธ  วรรณโชติ                                       
เกษตรอำเภอจังหาร    0-4350-7136            08-3354-7575                       
นายสำเริง  บุญค้ำ                                       
ผอ.โรงเรียนจังหารฐิตฯ    0-4350-7137            08-9569-1112                       
นายสมเดช  สิงห์เสนา                                       
ผอ.โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร    0-4365-6551            08-4519-4279                       
นายพัชรินทร์  หยาดไธสง                                       
สจ.เขตอำเภอจังหาร                08-1872-7725                       
นายอาคม  เฉลิมแสน                                       
นายกองค์การบริการส่วนตำบลปาฝา    0-4350-7318            08-7949-6161                       
นายบรรจง  ก้อนคำ                                       
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา    0-4350-7318            08-3535-9614                       
จ.ส.อ.ธวัชชัย  ศรีดารา                                       
กำนันตำบลปาฝา                08-9577-3429                       
นายถวิล  ฉันวิจิตร                                       
นายกองค์การบริการส่วนตำบลม่วงลาด    0-4365-6436            08-5011-0388                       
นางสาวสกุณตลา  คำสมมาตย์                                       
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด    0-4365-6436            08-1965-4177                       
นายชาญณรงค์  นนท์นาภา                                       
กำนันตำบลม่วงลาด                08-7944-3732                       
นายชัยวัฒน์  งามหนองอ้อ                                       
นายกองค์การบริการส่วนตำบลยางใหญ่    0-4365-7017            08-9841-2196                       
นายประทวน  ฤทธิมาตรี                                       
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่    0-4365-7017            08-7227-2156                       
นายเกษม  สมภักดี                                       
กำนันตำบลยางใหญ่                08-9061-3611                       
นายบุญมา  เวียงอินทร์                                       
นายกองค์การบริการส่วนตำบลแสนชาติ    0-4361-1663            08-4795-9357                       
นายสมจิตร  เขวาลำธาร                                       
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ    0-4361-1663            08-1544-6393                       
นายอำพน  พิพัฒนมงคล                                       
กำนันตำบลแสนชาติ                08-5749-7018                       
นายเหมราช  สนศรี                                       
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ    0-4350-7115            08-4514-9441                       
นายธงชัย  สวัสดิ์เอื้อ                                       
ปลัดอำเภอจังหาร    0-4350-7115            08-4262-2280                       
นายธวัชชัย  เห็มวัง                                       
ปลัดอำเภอจังหาร    0-4350-7115            08-1050-5674                       
นายชัยรัตน์  บุตรจินดา                                       
ปลัดอำเภอจังหาร    0-4350-7115            08-1036-5077                       
นางสาวศมนนันท์  ภูทะวัง                                       
ปลัดอำเภอจังหาร    0-4350-7115            08-7429-9628                       
นายเจษฎา  พันธุ์พิทักษ์                                       
ปลัดอำเภอจังหาร    0-4350-7115            08-6248-8979                       
นายสมพร  ราชภักดี                                       
ปลัดอำเภอจังหาร    0-4350-7115            08-5457-8459                       
นายศฎายุช  ไชยลาด                                       
เสมียนตราอำเภอ    0-4350-7115            08-1052-9293                       
นางกนกพร  คำภักดี                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4350-7115            08-1260-0716                       
นายธีระ  บุญวุฒิ                                       
นายอำเภอเมืองสรวง    0-4359-7071        0-4359-7070    08-1867-4016                       
นายสมชัย  คล้ายทับทิม                                       
ปลัดอำเภอ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง)    0-4359-7071            08-7228-5952                       
นายีระ  บุญวุฒิ                                       
ผู้กับกำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสรวง                08-9479-7271                       
พ.ต.อ.พยุงศักดิ์  นามวรรณ                                       
พัมนาการอำเภอเมืองสรวง    0-4359-7343                                   
นายสว่าง  จีกลาง                                       
ที่ดินอำเภอเมืองสรวง    0-4359-7465                                   
นางราตรี  สวัสดิรักษา                                       
สัสดีอำเภอเมืองสรวง    0-4359-7343                                   
พ.ต.พันณรงค์  คลังสิน                                       
ท้องถิ่นอำเภอเมืองสรวง                08-9714-0096                       
นายปัญญา  จรทะผา                                       
นักวิชาการวัฒนะธรรม                08-3326-6614                       
นายสงัด  หงส์พันธ์                                       
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง                08-1380-2089                       
นายเจษฏาพร  อรุณไพร                                       
หัวหน้าไปรษณีย์เมืองสรวง    0-4359-7077                                   
นายฟทธิ์  ชัยภูมี                                       
หัวหน้าหมวดการทางเมืองสรวง                08-1544-1297                       
นายชาญชัย  ไพรพฤกษ์                                       
ผู้จัดการการไฟฟ้าฯเมืองสรวง    0-4359-7110                                   
นายสมบัติ  พิมพ์วิชัย                                       
ผอ.โรงพยาบาลเมืองสรวง    0-4359-7073                                   
นายเชี่ยวชาญ  สระคูพันธ์                                       
สาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง                08-9841-3367                       
นายกฤษฎี  ชายสวัสดิ์                                       
ผอ.ศูนย์การศึกษานอกรบบฯ อำเภอเมืองสรวง                08-6237-7941                       
นางละไม  ไชยทุม                                       
เกษตรอำเภอเมืองสรวง                08-2843-8489                       
นายชัยศักดิ์  สวนสีดา                                       
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง                08-1964-2908                       
นายประวัติ  เทพสมบัติ                                       
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง                08-9842-5507                       
นายถนอม  คำชาย                                       
นายกเทสมนตรีตำบลหนองหิน                08-7854-5998                       
นายธวัชชัย  ไชยรัตน์                                       
นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง                08-7238-2512                       
นายเสถียร  บัวสิงห์                                       
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง                08-5758-0700                       
นายสมพงษ์  สีอัคฮาต                                       
ผอ.โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา                08-3698-1604                       
นายคำพันธ์  จำนงกิจ                                       
ผอ.โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์                08-1708-5071                       
ว่าที่ ร.ต.ธีรวุฒิ  บุญชูศรี                                       
นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน    0-4356-1080        0-4356-1081    08-1867-4002                       
นายศิริพันธ์  ขุ่มด้วง                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4356-1080        0-4351-3083    08-1837-1037                       
นางศศิธร  นามเพ็ง                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4356-1080            08-6223-9393                       
นายอุดมเกียรติ  หงษ์มาลา                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4356-1080        0-4352-2502    08-1049-9807                       
นายเด็ดดวง  ชมพูบุตร                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)    0-4356-1124            08-7219-2978                       
นางสรัญญา  ทองแย้ม                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4356-1080            08-6231-1275                       
นางบัวทอง  ศรีโสภา                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4356-1124            08-8311-7009                       
นายอนุชิต  สุวรรณธาดา                                       
เสมียนตราอำเภอ    0-4356-1080        0-4352-4363    08-9421-8524                       
นางสมัคร  ทองด้วง                                       
อำเภอธวัชบุรี                                       
นายอำเภอธวัชบุรี    0-4356-9070        0-4356-9044    08-1867-3983                       
นายประทีป  ฤทธิกุล                                       
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง                08-1966-1907                       
นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์                                       
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและบัตร                08-9425-8427                       
นายวิชัย  พู่ไพบูลย์                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4356-9070            08-8331-8851                       
นายสมหวัง  วงศ์คำ                                       
ปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร                08-5928-2531                       
นายประจักษ์  รำพาย                                       
ปลัดอำเภองานปกครอง                08-9840-4015                       
นางละอองเพชร  พุฒิพัฒน์พาณิชย์                                       

ปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร                08-9575-7609                       
นางนุชลดา  อิศรานุวัฒน์                                       
ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม                08-4428-2482                       
นางเพ็ญนภาพร  เมาะราษี                                       
เสมียนตราอำเภอ                08-9623-9555                       
นางนิ่มนวล  จอมคำสิงห์                                       
เจ้าหน้าที่ปกครอง                08-1799-3300                       
นางปิยะดา  จันทะรังษี                                       
เจ้าหน้าที่ปกครอง                08-2843-6202                       
นายฉรัส  ประทุมดี                                       
พนักงานราชการ                08-6225-7577                       
นางโชติกา  ทิพมาตย์                                       
พนักงานราชการ                0-4356-9482                       
นายภูเบศ  อนันทวรรณ                                       
อาสารักษาดินแดน                08-4404-1147                       
นางสาวปทิตตา  แสนพายุห์                                       
อาสารักษาดินแดน                08-3560-2499                       
นายเฉลิมชัย  ภูมิเศษ                                       
ลูกจ้าง สย.                08-9709-7498                       
นางสำเนียง  ปราสาร                                       
ลูกจ้าง สย.                08-7864-2158                       
นางพรทิพย์  พงษ์เดช                                       
ลูกจ้าง สย.                08-8318-9694                       
นางสาวสุจิตรา  สุทธิเทพา                                       
ลูกจ้าง สย.                08-3679-6983                       
นางสาวนฤมล  ม่วงมนตรี                                       
ลูกจ้าง สย.                08-7140-4769                       
นางสาวราตรี  นุริตมนต์                                       
ลูกจ้าง สย.                08-6636-1666                       
นางสาวศศิมา  อิศรานุวัฒน์                                       
นักการภารโรง                08-7637-5044                       
นางสายันต์  ชำนาญเอื้อ                                       
ผกก. สภ.ธวัชบุรี    0-4356-9071            08-9841-3300                       
พ.ต.อ.วีระเดช  เลขวระกุล                                       
พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี    0-4356-9307            08-1822-4381                       
นายอริยะ  กุลวงศ์                                       
ท้องถิ่นอำเภอธวัชบุรี    0-4356-9441            08-9843-8554                       
นายนววิธ  แสนประดิษฐ์                                       
ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาธวัชบุรี    0-4356-9066            08-1790-7335                       
นายประจวบ  คงฤทธิ์                                       
เกษตรอำเภอธวัชบุรี    0-4356-9003            08-8469-2255                       
นางท่อนจันทร์  วงศ์พรหม                                       
สัสดีอำเภอธวัชบุรี    0-4356-9644            08-6246-5465                       
พ.ท.กังวาน  ขุมทอง                                       
สาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี    0-4356-9076            08-7946-6355                       
นายชาญณรงค์  ไชยประเสริฐ                                       
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัชบุรี    0-4363-1123            08-4390-5561                       
นพ.กัมปนาท  โกวิทางกูร                                       
ปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี    0-4356-9400            08-1574-2975                       
นายจำเนียร  วรรณพฤกษ์                                       
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ    0-4356-9120            08-1872-9910                       
นางสุดาวดี  ดีอินทร์                                       
สรรพากรพื้นที่ธวัชบุรี    0-4356-9106            08-7950-6365                       
นางพรเพ็ญ  สุวรรณธาดา                                       
วัฒนธรรมอำเภอธวัชบุรี    0-4356-9070            08-1874-7718                       
นางกุศล  สายธนู                                       
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    0-4356-9052            08-1600-4960                       
นายจิระวัฒน์  อิ่มเกตุ                                       


ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอธวัชบุรี                                       
นายก ทต.บ้านนิเวศน์    0-4356-9096            08-1544-2370                       
นางรัศมี  แวงวรรณ                                       
นายก ทต.ธงธานี    0-4363-1034            08-6856-1028                       
นายอภิชาติ  รักษ์พงษ์                                       
นายก ทต.อุ่มเม้า    0-4356-9337            08-6631-7171                       
นายไชยยศ  ไชยพฤกษ์                                       
นายก ทต.มะอึ    0-4365-0138            08-6238-0606                       
นายทรงศักดิ์  เลิศลำหวาน                                       
นายก ทต.นิเวศน์    0-4356-9167            08-1545-7804                       
นายณรงฤทธิ์  นาอ่อน                                       
นายก อบต.หนองไผ่    0-4365-5633            08-1954-2377                       
นายพีระศักดิ์  เฉลยกุล                                       
นายก อบต.บึงนคร    0-4361-1146            08-1320-4199                       
นายสมพงษ์  ชะยุมาตร์                                       
นายก อบต.เมืองน้อย    0-4354-4393            08-4794-7654                       
นายอุไร  ยาทุม                                       
นายก อบต.เขวาทุ่ง    0-4354-4601            08-9277-6084                       
นายบัญชา  ย่อมอารีย์                                       
นายก อบต.ธวัชบุรี    0-4350-1118            08-4385-0984                       
นางสาวสุภาวดี  ศรีลาภ                                       
นายก อบต.ราชธานี    0-4365-5851            08-0772-3974                       
นายอุไร  สินทะยัง                                       
นายก อบต.ไพศาล    0-4361-1670            08-5680-1488                       
นายสุระสิทธ์  สุรพินิจ                                       
นายก อบต.หนองพอก    0-4350-1104            08-1380-2368                       
นายประสิทธิ์  จตุเทน                                       สถานศึกษา                                       
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด    0-4356-9117            08-2853-8379                       
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม    0-4356-9113                                   
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี    0-4356-9343            08-3406-1333                       
โรงเรียนบ้านนิเวศน์    0-4356-9077            08-1871-2546                       
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย    0-4356-9255                                   
โรงเรียนบ้านหนองดู่    0-4365-8551            08-5005-6104                       
โรงเรียนธงธานี    0-4363-1071                                   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4361-1626                                   
โรงเรียนบ้านธวัชบุรี    0-4363-1087            08-1471-2109                       
โรงเรียนบ้านขาม    0-4365-8530            08-1320-1027                       
นายอำเภอปทุมรัตต์    0-4358-7114        0-4358-7115    08-1867-4010                       
นายวัยวุฒิ  อาศรัยผล                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4358-7114            08-9940-5572                       
นายกิจจา  โฉมวิไล                                       
นายอำเภอโพนทราย    0-4359-5077        0-4359-5079    08-1867-4023                       
นายทิวา   วัฒนะไพบูลย์สุข                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4359-5077            08-2741-8852                       
นายสมาน  มาตายะศรี                                       
อำเภอหนองพอก                                       
นายอำเภอหนองพอก    0-4357-9071        0-4357-9072    08-1867-3992                       
นายสมชาย  สิงห์กุล                                       
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง    0-4357-9071            08-9941-3781                       
นายสัมฤทธิ์  สุธาวา                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4357-9071            08-1546-9486                       
นายชาญชัย  ไกรเสน                                       
นายอำเภอศรีสมเด็จ    0-4350-8120        0-4350-8121    08-1867-4029                       
นายพิบูลย์  แพนพา                08-7234-3604                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4350-8120            08-1871-1807                       
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์  ฉ่ำมณี                                       
นายอำเภอเมยวดี    0-4357-7081    โทรสาร.0-4357-7081        08-1867-4024                       
นายฐานวัฒน์  ธนโชคชัยอนันท์                                       
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง    0-4357-7081    โทรสาร.0-4357-7081        08-1260-5281                       
นายพิทักษ์เกียรติ  ศิลาวรรณ                                       
ปศุสัตว์อำเภอเมยวดี                08-1873-0311                       
นายศรีศักดิ์  เที่ยงธรรม                                       
เกษตรอำเภอเมยวดี    0-4357-7055            08-3353-0909                       
นายธีระศักดิ์  แดงน้อย                                       
พัฒนาการอำเภอเมยวดี    0-4357-7132            08-3414-7186                       
นายประสาท  สิทธิถวัลย์                                       
สัสดีอำเภอเมยวดี    0-4357-7429    โทรสาร.0-4357-7081        08-7944-9339                       
ร.อ.บุญมี  ชนะรักษ์                                       
ที่ดินอำเภอเมยวดี    0-4357-7455    โทรสาร.0-4357-7455        08-1912-6832                       
นายธนชัย  คงสมโอษฐ์                                       
ท้องถิ่นอำเภอ    0-4357-7280    โทรสาร.0-4357-7280        08-6868-7321                       
นายไชยยา  รังษา                                       
ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ                                       
นางไพบูลย์  สัตนาโค    0-4357-7011    โทรสาร.0-4357-7011        08-1872-8154                       
วัฒนธรรมอำเภอ                08-2874-7752                       
นายศักดิ์ศรี  ไชยกุฉิน                                       
ไฟฟ้าอำเภอเมยวดี    0-4357-7012    โทรสาร.0-4357-7012        08-1708-8048                       
นายชัยชนะ  เนาวงค์                                       
ไปรษณีย์อำเภอเมยวดี    0-4357-7077    โทรสาร.0-4357-7077        08-7944-8558                       
นายอดิศักดิ์  โมลี                                       
ผอ.โรงเรียนเมยวดี    0-4357-7073    โทรสาร.0-4357-7073        08-1579-0639                       
นายแพทย์อรรณพ  รัตนวรรณชัย                                       
อำเภอหนองฮี                                       
นายอำเภอหนองฮี    0-4350-6114        0-4350-6115    08-1400-6040                       
นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์                                       

ปลัดอำเภอหนองฮี (ป.วุโส)    0-4350-6114            08-7236-7659                       
นายวิศิษฏ์  อโนนาม                                       
ปลัดอำเภอหนองฮี (ฝ่ายปกครอง)    0-4350-6114        0-4353-2236    08-1052-8465                       
นายอำนวยโชติ  มาหินกอง                                       
ปลัดอำเภอหนองฮี (ฝ่ายทะเบียนและบัตร)    0-4350-6323            08-6842-9995                       
นายชัยพงษ์  สร้อยศิลา                                       
ปลัดอำเภอหนองฮี (ฝ่ายความมั่นคง)    0-4350-6114            08-1749-3553                       
นายสันติ  โอฆะพนม                                       
เสมียนตราอำเภอหนองฮี    0-4350-6114            08-6875-9919                       
นางสาวกานดา  จันทะมิน                                       
เจ้าหน้าที่ปกครอง    0-4350-6114            08-7432-0571                       
พลฯ ประเดิม  โยคะสัย                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4350-6114            08-1768-6625                       
นายชิษณุพงศ์  เหลืองวิริยะสิริ                                       
นายอำเภอเชียงขวัญ    0-4350-9125        0-4350-9124    08-1867-4042                       
นายบรรจง  กนะกาศัย                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4350-9125            08-1954-9212                       
นายบุญเที่ยง  มีสวัสดิ์                                       
นายอำเภอทุ่งเขาหลวง    0-4355-7006        0-4351-2974    08-1867-4044                       
นายสุรเจตน์  ผดุงวิทย์                                       
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)    0-4355-7006            08-9863-3100                       
ร้อยโท ธวัชชัย  เห็มวัง                                       
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                       
ตำรวจทางหลวง 1  กองกำกับการ 4                                       
สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6    0-4356-9019             08-6251-4906                       
พ.ต.ต.อัคคภาคย์  จิตต์ประยูร                                       
หน่วยตำรวจสันติบาลร้อยเอ็ด                                       
หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาล    0-4351-1997    42379        08-9937-4505                       
ด.ต.ประยงค์  คงเสือ                                       

สำนักงานยุติธรรม                                       
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด    0-4351-4344    42409    0-4351-4008    08-1840-3733                       
นายพิทยา  หมื่นแก้ว                                       
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว                                       
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฯ แผนกคดีเยาวชนฯ    0-4362-4171             08-4875-9613                       
นายธัญญา  เอื้ออารีวรกุล    ต่อ 301                                   
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัด    0-4351-1406    42409    0-4351-3011    08-1840-0458                       
นายเสกสรรค์  ทรัพย์นิเวศน์                                       
สำนักงานอัยการสูงสุด                                       
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
อัยการจังหวัด    0-4351-1140 ต่อ 102        0-4351-1528    08-9920-7668                       
นายสุรเชษฐ์  งามวงศ์                                       
สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จว.                                       
อัยการจังหวัด  (แผนกคดีเยาวชนฯ )    0-4351-8260            08-1929-7337                       
นางวิชญา  หาญนัทธี    0-4352-7574                                   
รองอัยการจังหวัด    0-4351-8260            08-6637-5846                       
นายอิทธิชัย  มาตรา                                       
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                                       
การเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด    0-4352-2816        0-4351-4040    08-1725-1599                       
นายผดุงศักดิ์  ไชยอาลา    043522817ต่อ113                                   
ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัด    0-4352-2816            08-1873-8494                       
นายวชิระ  ศรสุราษฎร์                                       
รัฐวิสาหกิจ                                       
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด                                       
ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด     0-4351-2925            08-9873-0094                       
ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา  วาสนสิทธิ                                       

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)                                       
ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4351-5505             08-1954-9933                       
นายกฤษฏินทร์  วงษ์ปัญญา                                       
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขร้อยเอ็ด                                       
สำนักงานไปรษณีย์                                        
หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขร้อยเอ็ด    0-4351-9997            08-9622-4260                       
นายสมร  สัจมะโน                                       
สำนักงานบริการลูกค้าร้อยเอ็ด                                       
บริษัท การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                       
หัวหน้าสำนักงานบริการลูกค้าร้อยเอ็ด    0-4351-1500            08-1236-0160                       
นายศิริยน     ศักดิษฐานนท์                                       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว.รอ.    0-4351-1712        0-4351-4452    08-1967-5210                       
นายสัญชัย  เลาห์ทวี                                       
ผู้ช่วยผู้จัดการ (เทคนิค)    0-4351-1456 ต่อ 25102        0-4351-4452    08-1977-1835                       
นายชวลิต  โถคณิต                                       
ผู้ช่วยผู้จัดการ (บริหาร)    0-4351-1756 ต่อ 25103        0-4351-4452    08-1964-1877                       
นางเนาวรัตน์  อิฐรัตน์                                       
สถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด                                       
สถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด    0-4351-3042            08-1282-9253                       
นายวัฒนา   นามปาน                                       
สำนักงานประปาร้อยเอ็ด    โทรสาร 0-4351-5601                                   
ผู้จัดการสำนักงานประปาร้อยเอ็ด    0-4351-1513 ต่อ 101            08-97118551                       
นายศักดา  พรรณะ                                       
ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค    0-4351-1513 ต่อ 106            08-1392-0890                       
นายชูชาติ  บุญเปียง                                       
หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย    0-4351-1513 ต่อ 110            08-9987-0648                       
นายสุนันท์  รักษาชัฎ                                       
หัวหน้างานผลิต    0-4351-1513 ต่อ 112            08-6461-0729                       
นายเดชชัย  จันทพล                                       
หัวหน้างานจัดเก็บรายได้    0-4351-1513 ต่อ 107            08-9712-0535                       
นายพงษ์ศักดิ์  นิลรัตน์คำ                                       
หัวหน้างานอำนวยการ    0-4351-1513 ต่อ 106            08-9709-5934                       
นางศิริวรรณ  ศรีสวัสดิ์                                       
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จว.    โทรสาร. 0-4351-9303                                   
พนักงานอาวุโสรักษาการหัวหน้าสำนักงาน    0-4351-9118        0-4358-9078    08-2790-3319                       
นายสถิต  คำมะสอน                                       
พนักงานอาวุโสหัวหน้าฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร    0-4351-9118            08-5609-2122                       
นายณัฐพล  สุทธิสนธิ์                                       
พนักงานอาวุโสหัวหน้างานบัญชีและการเงิน    0-4351-9118            08-9712-4577                       
นางสาวนันทิยา  หล้าโบราณ                                       
พนักงานทั่วไปหัวหน้างานจัดการหนี้ของเกษตร    0-4351-9118            08-4428-2456                       
นางสาวเกฏศิณีภรณ์  สารจันทร์                                       
องค์การตลาดเพื่อการเกษตร เขต 10 จว.รอ.                                       
รองผู้จัดการ อ.ต.ก. จังหวัด    0-4351-5207            08-1452-7845                       
นายอำพัน     วรรณพฤกษ์                                       
องค์กรเอกชน                                       
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด                                       
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด    0-4351-1511    42395        08-1988-9282                       
นางสว่างศรี  วงษ์ชัยชนะ                                       
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด                                       
นางกิตตินา  กาญจะวรรณ                08-9711-0422                       
นางภาวดี  เงินหมื่น                08-1660-2595                       
นางศิริลักษณ์  พลละเอียด                08-1380-8737                       
นางสุภิญญา  รัตนเมธาธร                08-9711-4077                       
เลขานุการ    0-4351-1601    42330    0-4351-1242    08-9569-9854                       
นายสมเกียรติ  รัตนเมธาธร                08-1708-2330                       ผู้ช่วยเลขานุการ    0-4351-3711    42331     -    08-9275-3698                       
นายสุวัฒน์  เบ้าจังหาร                                       
เหรัญญิก    0-4351-3711    42334     -    08-1860-8135                       
นางสาวบุญศรี  สมภักดี                                       
ผู้ช่วยเหรัญญิก    0-4351-3711    42334     -    08-7948-2211                       
นางภีชญา  หงษ์มาลา                                       
ผู้ประสานงาน                                       
นางสมเพศ  แคนหนอง                                       
นายญาณภัทร  เจริญรัตน์    0-4351-1706    42311     -    08-9009-9055                       
หอการค้าจังหวัด                                        
ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4351-5004        0-4351-5004    08-1873-1511                       
นางบัณจง  ธนะแพสย์                                       
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด    โทรสาร.0-4351-3337 ต่อ 105                                   
อุตสาหกรรมจังหวัด     0-4351-3337 ต่อ 102            08-1986-3916                       
นายวิรัตน์  ชูมงคล                                       
หนัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน    0-4351-3337 ต่อ 103            08-1997-3502                       
นางพาขวัญ  กาจหาญ                                       
หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม    0-4351-3337 ต่อ 106            08-9644-3395                       
นายเชาว์วัฒน์  วีรพันธุ์                                       
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม    0-4351-3337 ต่อ 107            08-9569-1714                       
นางมิณรญา  วัฒนวาทิตกุล                                       
สภาวัฒนธรรมจังหวัด                                        
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด    0-4352-7814        0-4351-4443    08-1871-8918                       
นายสมประสงค์  โพธินาม                                        
ชมรมธนาคารจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
ประธานชมรมธนาคารจังหวัด    0-4351-5135                                   
นายสุทธิ  หัตถโกศล                                       
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด                                       
ผู้จัดการ    0-4351-1022        0-4351-5991    08-1544-7788                       
นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท์                                       
ราชการส่วนท้องถิ่น                                       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4351-1055 ต่อ129             08-6630-0999                       
นายมังกร  ยนต์ตระกูล    0-4351-6290    โทรสาร. 0-4351-6290                               
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4351-1055 ต่อ149                                   
นางจุรีพร  สินธุไพร    0-4351-6293    โทรสาร. 0-4351-1110                               
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4351-1055 ต่อ127            08-1814-6006                       
นางสิรีนาถ  เกิดเหมาะ    0-4351-6294    โทรสาร. 0-4351-6294                               
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    0-4351-1055    โทรสาร. 0-4351-1110        08-5009-1408                       
นายประพันธ์  ศรีชะตา                                       
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    0-4351-1055 ต่อ 143                                   
นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ    0-4351-9310                                   
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    0-4351-1055 ต่อ 124            08-9575-0117                       
นางโชติมา  ฉัตรอุทัย    โทรสาร. 0-4351-1110                                   
ผอ.กองกิจการสภาฯ    0-4351-1055 ต่อ 137        โทรสาร. 0-4351-4063                           
นายอุปกรณ์  ดีเสมอ                                       
ผอ.กองแผนฯ    0-4351-1055 ต่อ 155            08-5680-1811                       
นางวิไล  วรนาม    0-4351-9892    โทรสาร. 0-4351-9892                               
ผอ.กองคลัง    0-4351-1055 ต่อ 130            08-1768-2803                       
นางพรรณี  ดลประสิทธิ์    0-4352-6493    โทรสาร. 0-4352-6493                               
ผอ.กองช่าง    0-4351-1055 ต่อ 142            08-9279-5557                       
นายประเทือง  เพชรโรจน์    โทรสาร. 0-4351-9310                                   
(รกน.)ผอ.กองการศึกษา ฯ    0-4351-1055 ต่อ 143        โทรสาร. 0-4351-9310                           
นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ    0-4351-9893                                   
ผอ.กองพัสดุ ฯ    0-4351-1055 ต่อ 154            08-5009-1408                       
นายประพันธ์  ศรีชะตา    โทรสาร. 0-4351-9493                                   
ผอ.กองสาธารณสุข    0-4351-1055 ต่อ 139            08-9710-5178                       
นางสาวอภิสรา  คำวัฒน์    0-4351-3041    โทรสาร. 0-4351-3041                               
ผอ.กองส่งเสริม ฯ    0-4351-2544            08-9072-3303                       
นายศิริชัย  สะอาด    โทรสาร. 0-4351-2544                                   
(รกน.)ผอ.กองป้องกัน ฯ    0-4351-1055 ต่อ 199            08-1369-1268                       
นายนัฐศักดิ์  สิงห์จานุสงค์    0-4351-2850    โทรสาร. 0-4351-2850                               
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-4351-1055 ต่อ 121            08-1872-8223                       
นางสาวภัทรภร  จันทร์เสละ    โทรสาร. 0-4351-1110                                   
หน.ฝ่ายบุคคล    0-4351-1055 ต่อ 121            08-9944-4116                       
นางชนิดา  เพชรโรจน์    โทรสาร. 0-4351-1110                                   
หน.ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์    0-4351-1055 ต่อ 198            08-9418-1211                       
จ.อ.อภิชาต  โคเวียง    โทรสาร. 0-4351-1110                                   
หน.ฝ่ายการประชุม    0-4351-1055 ต่อ 135            08-1262-6805                       
นายบุญมี  ราญมีชัย    โทรสาร. 0-4351-1110                                   
หน.ฝ่ายกิจการสภา ฯ    0-4351-1055 ต่อ 135            08-9569-7259                       
นายธรรมนูญ  ภูมิพันธ์    0-4351-4063    โทรสาร. 0-4351-4063                               
หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน    0-4351-1055 ต่อ 135            08-4796-8783                       
นางคำกอง  ปามา    0-4351-4063    โทรสาร. 0-4351-4063                               
หน.ฝ่ายงบประมาณ    0-4351-1055 ต่อ 156            08-5748-2490                       
ส.อ.ประเสริฐ  ลายโถ    โทรสาร. 0-4351-9892                                   
หน.ฝ่ายนโยบายและแผน    0-4351-1055 ต่อ 156            08-7229-9572                       
นางบุญเพ็ง  ลาจ้อย    โทรสาร. 0-4351-9892                                   
หน.ฝ่ายติดตามและประเมินผล    0-4351-1055 ต่อ 156            08-1048-9970                       
นางสาวสุดารัตน์  อุทัยรัตน์    โทรสาร. 0-4351-9892                                   
หน.ฝ่ายจัดเก็บรายได้    0-4351-1055 ต่อ 126            08-1739-1756                       
นางสุรีรัตน์  บุญคุ้ม    0-4351-1122    โทรสาร. 0-4351-9493                               
หน.ฝ่ายการบัญชี    0-4351-1055 ต่อ 126            08-1964-2979                       
นางวราภรณ์  ประสิทธิ์นอก    0-4351-4064    โทรสาร. 0-4351-9493                               
หน.ฝ่ายการเงิน    0-4351-1055 ต่อ 128            08-6234-8361                       
นางจีระนันท์  ทองถนอม    0-4351-1122    โทรสาร. 0-4351-9493                               
หน.ฝ่ายก่อสร้าง    0-4351-1055 ต่อ 142        โทรสาร. 0-4351-9310                           
นายประจักษ์  กระพี้สัตย์    0-4351-1251                                   
หน.ฝ่ายวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ    0-4351-1055 ต่อ 142        โทรสาร. 0-4351-9310                           
นายพิทยา  ขุนเพชรรรณ    0-4351-1251                                   
หน.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ    0-4351-1055 ต่อ 152            08-6863-7587                       
นายนัฐศักดิ์  สิงห์จานุสงค์    0-4351-1251    โทรสาร. 0-4351-9310                               
หน.ฝ่ายเครื่องจักรกล    0-4351-1055 ต่อ 142            08-1769-5552                       
นายประมัย  หงส์สิงห์    0-4351-1251    โทรสาร. 0-4351-9310                               
หน.ฝ่ายซ่อมบำรุง    0-4351-1055 ต่อ 148            08-6234-5050                       
นายสันติภาพ  ธงศรี    0-4351-1251    โทรสาร. 0-4351-9310                               
หน.ฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี    0-4351-1055 ต่อ 145            08-7223-4958                       
นางพูลทรัพย์  สตารัตน์    0-4351-9310    โทรสาร. 0-4351-9310                               
หน.ฝ่ายวิชาการและแผนงาน    0-4351-1055 ต่อ 145            08-1872-8406                       
นางพิกุลทอง  แพนพา    0-4351-9310    โทรสาร. 0-4351-9310                               
หน.ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา    0-4351-1055 ต่อ 145            08-7221-0633                       
นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์    0-4351-9310    โทรสาร. 0-4351-9310                               
หน.ฝ่ายเร่งรัดและพัฒนารายได้    0-4351-1055 ต่อ 153            08-1768-4582                       
นางอัญชลี  ระภักดี    0-4351-9493    โทรสาร. 0-4351-9493                               
หน.ฝ่ายการพัสดุ    0-4351-1055 ต่อ 153                                   
นางละเมียด  มาตศรี    0-4351-9493    โทรสาร. 0-4351-9493                               
หน.ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน    0-4351-1055 ต่อ 153            08-6219-1299                       
นางพชรพร  สุขรัตน์    0-4351-9493    โทรสาร. 0-4351-9493                               
หน.ฝ่ายการสาธารณสุข    0-4351-1055 ต่อ 139            08-9618-0478                       
นางลัดดาวัลย์  วินทะสมบัติ    0-4351-3041    โทรสาร. 0-4351-3041                               
หน.ฝ่ายควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ    0-4351-1055 ต่อ 139            08-1320-1504                       
นายศิริวัฒน์  ศิริอมรพรรณ    0-4351-3041    โทรสาร. 0-4351-3041                               
หน.ฝ่ายพัฒนาสังคม    0-4351-1055 ต่อ 123            08-1768-1500                       
นางสาวเขมโสภณ  ทุมเสน    โทรสาร. 0-4351-1110                                   
หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ    0-4351-2544    โทรสาร. 0-4351-2544        08-1768-2145                       
ส.ต.อ.ทักษิณ  พลเยี่ยม                                       
หน.ฝ่ายผังเมือง    0-4351-1055 ต่อ 199            08-1050-8060                       
นายวัชระ  บรรณสาร    โทรสาร. 0-4351-2850                                   


องค์การบริหารส่วนตำบล                                       
อบต.เหนือเมือง                                       
นายก อบต.    0-4351-9038            08-6459-8413                       
นายประจิต  บุญกาพิมพ์                                       
อบต.สีแก้ว                                       
นายก  อบต.    0-4365-4722            08-1778-1966                       
นายอพิเชษฐ์  สังวิบุตร์                                       
อบต.รอบเมือง                                       
นายก อบต.    0-4352-7968            08-1717-9094                       
นายมาโนชญ์  สาระโภค                                       
อบต.สะอาดสมบูรณ์                                       
นายก อบต.    0-4365-1526            08-7955-2928                       
นายมานะรัฐธ์  จันทรวารีย์                                       
อบต.ขอนแก่น                                       
นายก  อบต.    0-4352-5353            08-1260-2299                       
นายสุนทร  รัตนพันธ์                                       
อบต.หนองแวง                                       
นายก  อบต.    0-4365-5212            08-1975-8230                       
นายสงบ  ประสาน                                       
อบต.หนองแก้ว                                       
นายก  อบต.    0-4365-3675            08-9861-5766                       
นายนิพนธ์  ศรีอุดร                                       
อบต.ดงลาน                                       
นายก  อบต.    0-4362-4137            08-1871-1600                       
นายอุทัยเทพ  พรรคพล                                       
อบต.แคนใหญ่                                       
นายก  อบต.    0-4365-2515            08-7222-2698                       
นายพิมพา  เพชรแสน                                       


อบต.นาโพธิ์                                       
นายก  อบต.    0-4365-3050            08-5465-4261                       
นายวิจารณ์  เพิ่มพูล                                       
อบต.เมืองทอง                                       
นายก  อบต.    0-4365-1722            08-9573-9952                       
นายปิยะ  โคตา                                       
อบต.โนนรัง                                       
นายก  อบต.    0-4351-3927            08-9273-1101                       
นายสมบูรณ์  ไกรยสวน                                       
อบต.อาจสามารถ                                       
นายก อบต.    0-4359-9339            08-3363-1516                       
นายประสงค์  ทศกรรณ์                                       
ปลัด อบต.                                       
พ.อ.อ.สุรายุทธ  สุ่มมาตย์                08-1320-2135                       
อบต.หนองขาม                                       
นายก อบต.    0-4359-9483            08-9941-1137                       
นายพิชัย  โลเกตุ                                       
รองนายก อบต.                08-5639-6043                       
นายสมาน  วงค์หิน                                       
ปลัด อบต.                08-9840-4569                       
นายประพันภาษ  รักพงษ์                                       
อบต.หนองหมื่นถ่าน                                       
นายก อบต.    0-4361-1068            08-9576-5613                       
นายวิชิต  ดำพลงาม                                       
ปลัด อบต.                08-7490-9332                       
นายชาญชัย  สุขมล                                       
อบต.หน่อม                                       
นายก อบต.    0-4366-6246            08-1873-5357                       
นายณรงค์  ขันแข็ง                                       

รองนายก อบต.                08-6092-9537                       
นายประภาส  พรมศร                                       
รองนายก อบต.                08-9420-6131                       
นายประดิษฐ์  แสงทะมาตย์                                       
ปลัด อบต.                08-1544-6622                       
นายชนม์เฉลิม  สาระมาน                                       
อบต.โพนเมือง                                       
นายก อบต.    0-4365-9223            08-6242-4329                       
นายเมษิต  เดชพละ                                       
รองนายก อบต.                08-9944-9721                       
นายดี  กัญญาโภค                                       
ปลัด อบต.                08-7214-8021                       
นายอินทรีย์  โกกิลารัตน์                                       
อบต.โหรา                                       
นายก อบต.    0-4365-9627            08-1260-0458                       
นายเลื่อน  สามาลา                                       
อบต.บ้านแจ้ง                                       
นายก อบต.    0-4357-5411            08-9714-8367                       
นางนิตยา  วัชระกวีศิลป์                                       
รองนายก อบต.    0-4357-5411            08-3343-3106                       
นายประพันธ์  หว่างแสง                                       
รองนายก อบต.    0-4357-5411            08-5004-1482                       
นายประภาส  น้อยบุดดี                                       
ปลัด อบต.    0-4357-5575            08-1873-9779                       
นายประจักษ์  อุนาศรี                                       
อบต.บ้านดู่                                       
นายก อบต.    0-4361-1717            08-7597-9440                       
นายบรรยง  บุดดาพันธ์                                       
รองนายก อบต.                08-5457-7924                       
นายกิติศักดิ์  แถวพินิจ                                       
รองนายก อบต.                08-7641-2297                       
นายคำพันธ์  พลรัตน์                                       
ปลัด อบต.                08-8014-0236                       
นายวิทยา  การะเกตุ                                       
อบต.หนองบัว                                       
นายก อบต.    0-4365-9430            08-7225-3105                       
นายสุรศักดิ์  โพธิ์จันทร์                                       
ปลัด อบต.                08-5741-5545                       
นายณัฐวุฒิ  สุขแสวง                                       
อบต.ขี้เหล็ก                                       
นายก อบต.    0-4361-1683            08-1739-9081                       
นายสวัสดิ์  จิตไพศาล                                       
รองนายก อบต.                08-9576-3760                       
นายแก่น  เสนานาม                                       
รองนายก อบต.                08-9376-2441                       
นายจำนงค์  บัวแก้ว                                       
ปลัด อบต.                08-1872-6773                       
นางสาวสุภาพ  สวัสดิพาณิชย์                                       
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                                       
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด    0-4351-1222 ต่อ 111        0-4351-5991    08-1544-7788                       
นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท์    โทรสาร.0-4351-3394                                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด                                       
นายนุชากร   มาศฉมาดล    0-4351-1222 ต่อ 102        0-4351-1470    08-1661-7744                       
นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต    0-4351-1222 ต่อ 148        0-4351-1770    08-2840-4444                       
นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์     0-4351-1222 ต่อ 104        0-4352-5525    08-1872-0550                       
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ    0-4351-1222 ต่อ 111        0-4352-4558    08-1871-7273                       
นายสาธิต  กฤตลักษณ์                                       
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ    0-4351-1222 ต่อ 111            08-1873-1122                       
นายพีรพงษ์  จุรีมาศ                                       

ปลัดเทศบาล    0-4351-1599 ต่อ 108        0-4351-3988    08-1975-1988                       
นายสุเวช  ชัยทองดี                                       
รองปลัดเทศบาลฯ    0-4351-1222 ต่อ 109                                   
นายธีรพล  ขวัญรัมย์                                       
ผอ.กองการศึกษา    0-4351-1222 ต่อ 125        0-4351-4718    08-1544-1457                       
นายสุวิทย์  วิเชียรดี                                       
ผอ.กองสวัสดิการสังคม    0-4351-1222 ต่อ 202        0-4352-7347    08-5925-4471                       
นายประสงค์  โพธิ์เนียม                                       
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    0-4351-1222 ต่อ 114            08-1729-8477                       
นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ                                       
ผอ.กองคลัง    0-4351-1222 ต่อ 138        0-4351-5847    08-1544-5741                       
นายวิทยา  ตรีวิเศษ                                       
ผอ.กองช่าง    0-4351-1222 ต่อ 145            08-3345-0367                       
นายพรประเสริฐ  รัตนวิชัย                                       
ผอ.กองสาธารณสุขฯ    0-4351-1222 ต่อ 133            08-1261-1399                       
นายฉัตรชัย  นาวลเพ็ญ                                       
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน    0-4351-1222 ต่อ 118            08-9709-1340                       
นายธนพนธ์  ปฐมเกิด                                       
ผจก.สถานธนานุบาล    0-4351-1126            08-3169-0586                       
นายสมเกียรติ  จรัสศิริรัตน์                                       
หน.ฝ่ายปกครอง    0-4351-1222 ต่อ 144            08-7219-7740                       
นายกองพล  ศิริเวช                                       
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)    0-4351-1222 ต่อ 111        0-4352-7593    08-9843-2390                       
นางศิริภรณื  กระวีสายสุนทร                                       
หน.ฝ่ายอำนวยการ    0-4351-1222 ต่อ 115            08-4957-1507                       
นางอรพิน  สิลาวรรณ                                       
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง    0-4351-1222 ต่อ 139        0-4352-5196    08-6632-4707                       
นายเกาม  สังฆะมณี                                       
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้    0-4351-1222 ต่อ 203            08-6458-6094                       
นางทิมาพร  จันทรถง                                       
หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน    0-4351-1222 ต่อ 141            08-2853-7078                       
นางกิติพร  ตราตรี                                       
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง    0-4351-1222 ต่อ 147            08-7230-4664                       
นายพัฒนพงษ์  ศรีทอง                                       
หน.ฝ่ายการโยธา    0-4351-1222 ต่อ 151            08-1974-7116                       
นายพรชัย  ตรีบุญเมือง                                       
รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองช่าง)    0-4351-1222 ต่อ 148            08-9713-7446                       
นางสาวปราริชาติ  สายเชื้อ                                       
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สาธารณสุขฯ)    0-4351-1222 ต่อ 137            08-9446-4372                       
นายสง่า  นามวิชัย                                       
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข    0-4351-1222 ต่อ 134            08-4512-1633                       
นางเพ็ญละดา  สระแก้ว                                       
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข    0-4351-1222 ต่อ 137            08-1544-7252                       
นางสาวทิวาวัลย์  ภูแซมแสง                                       
หน.ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม    0-4351-1222 ต่อ 134            08-9840-4508                       
นายธีรภัทร์  หินซุย                                       
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองการศึกษา)    0-4351-1222 ต่อ 126        0-4365-1560    08-9840-4508                       
นายพิรุฬ  มาตมูล                                       
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา    0-4351-1222 ต่อ 127            08-1999-4495                       
นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์                                       
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม    0-4351-1222 ต่อ 128            08-1661-7626                       
นายภานุวัฒน์  เฉวียงวาศ                                       
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    0-4351-1222 ต่อ 119        0-4352-7101    08-9710-7230                       
นางสาวกรชนก  ยุคะลัง                                       
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน    0-4351-1222 ต่อ 202        0-4351-6273    08-4952-4316                       
นางธนพร  เวียงใต้                                       
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์    0-4351-1222 ต่อ 111        0-4352-7593    08-9842-6560                       
นายวัฒนา  กระวีสายสุนทร                                       


เทศบาลตำบล                                       
เทศบาลตำบลโนนตาล                                       
นายกเทศมนตรี    0-4350-1090            08-8730-1872                       
นายวุฒิชัย  บุญชิต                                       
เทศบาลตำบลปอภาร                                       
นายกเทศมนตรี    0-4365-4233            08-1871-3038                       
นายอานงค์  จันทร์ลคร                                       
เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์                                       
นายกเทศมนตรี    0-4356-9096            08-1544-2370                       
นางรัศมี  แวงวรรณ                                       
เทศบาลตำบลธงธานี                                       
นายกเทศมนตรี    0-4363-1016        0-4361-1008    08-6856-1028                       
นายอภิชาติ  รักพงษ์                                       
เทศบาลตำบลอุ่มเม้า                                       
นายกเทศมนตรี    0-4356-9561            08-7227-1458                       
นายหิรัญ  นนทภา                                       
เทศบาลตำบลมะอึ                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-1078            08-6238-0606                       
นายทรงศักดิ์  เลิศคำหวาน                                       
เทศบาลตำบลนิเวศน์                                       
นายกเทศมนตรี    0-4356-9167            08-1545-7804                       
นายณรงค์ฤทธิ์  นาอ่อน                                       
เทศบาลตำบลดงสิงห์                                       
นายกเทศมนตรี    0-4365-6288            08-1873-5366                       
นายทวีสิทธิ์  มนตรีชน                                       
ปลัดเทศบาลตำบลดงสิงห์    0-4365-6288            08-4512-9333                       
นายวชิราวุธ  หนูยอด                                       
กำนันตำบลดงสิงห์                08-4516-8428                       
นายวิสิทธ์  ชนโนราช                                       

เทศบาลตำบลดินดำ                                       
นายกเทศมนตรี    0-4365-7461-2            08-3361-6164                       
นายวิชัย  แก้วตั้งขึ้น                                       
ปลัดเทศบาลตำบลดินดำ    0-4365-7461            08-5001-4003                       
จ.ส.อ.ประสิทธ์  เวียงสมุทร                                       
กำนันตำบลดินดำ                08-1965-3264                       
นายสุธรรม  วินทะชัย                                       
เทศบาลตำบลผักแว่น                                       
นายกเทศมนตรี    0-4365-5016            08-9571-7147                       
นายสมชาติ  ศิวิแว่น                                       
ปลัดเทศบาลตำบลผักแว่น    0-4365-5016            08-9861-3011                       
นางกนกวรรณ  กรรษา                                       
กำนันตำบลผักแว่น                08-6860-4590                       
นายรัตนพงษ์  ศิวิแว่น                                       
เทศบาลตำบลจังหาร                                       
นายกเทศมนตรี    0-4350-7068            08-6223-8514                       
นายปัญญา  ใจนุกูล                                       
ปลัดเทศบาลตำบลจังหาร    0-4350-7068            08-9840-3034                       
นายกัณพงศ์  กรรษา                                       
กำนันตำบลจังหาร                08-3151-5234                       
นายบรรจง  ยุคะลัง                                       
เทศบาลตำบลพนมไพร                                       
นายกเทศมนตรี    0-4359-1221            08-1873-5173                       
นายมนตรี  พันธโคตร                                       
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย                                       
นายกเทศมนตรี    0-4366-8089            08-5234-2919                       
นายเหลี่ยม  ธรรมวิเศษ                                       
เทศบาลตำบลเสลภูมิ                                       
นายกเทศมนตรี    0-4355-1221            08-1708-3172                       
นายนพพร  เวศ์เวไนย                                       
เทศบาลตำบลขวาว                                       
นายกเทศมนตรี    0-4366-5555            08-0466-1333                       
นายสถาพร  รอเสนา                                       
เทศบาลตำบลเมืองไพร                                       
นายกเทศมนตรี    0-4355-0310            08-4518-0906                       
นายยุทธนา  ทาปลัด                                       
เทศบาลตำบลนาแซง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-1744            08-6218-6900                       
นายดุสิต  แห้วแสง                                       
เทศบาลตำบลหนองหลวง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-1563            08-5012-3442                       
นายสวน  ศรีระชัย                                       
เทศบาลตำบลวังหลวง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4354-8203            08-1183-6149                       
นายประพงษ์  ทวีสินธ์                                       
เทศบาลตำบลเกาะแก้ว                                       
นายกเทศมนตรี    0-4355-6051            08-9861-9456                       
นายชัยชนะ  รัตนชัยฤทธิ์                                       
เทศบาลตำบลนาเมือง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4353-3337            08-9573-0858                       
นายบุญศรี  นาเมืองรักษ์                                       
เทศบาลตำบลพรสวรรค์                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-1046            08-7144-2856                       
นายทองสูน  หอมพนา                                       
เทศบาลตำบลโพนทอง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4357-1221            08-1048-2849                       
นายบุรชาตฺ  สวัสดิพละ                                       
เทศบาลตำบลโคกสูง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4354-9194            08-7917-0700                       
นายเชิดศักดิ์  แวงวรรณ                                       
เทศบาลตำบลโคกกกม่วง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-1221            08-7220-9329                       
นายวันชัย  หอมสิน                                       
เทศบาลตำบลวังสามัคคี                                       
นายกเทศมนตรี                08-1729-3783                       
นางพรสวรรค์  กิ่งแก้ว                                       
เทศบาลตำบลหนองใหญ่                                       
นายกเทศมนตรี                08-6035-7269                       
นายคะรม  ใต้เมืองปาก                                       
เทศบาลตำบลโนนชัยศรี                                       
นายกเทศมนตรี                08-4887-8508                       
นายวาสนา  ชูแก้ว                                       
เทศบาลตำบลสว่าง                                       
นายกเทศมนตรี                08-9944-4724                       
นายยงยุทธ  จุฬุพงศ์                                       
เทศบาลตำบลนาอุดม                08-9843-2445                       
นายกเทศมนตรี                                       
นายเสฎฐพันธ์  เวียงภักดิ์                                       
เทศบาลตำบลแวง                                       
นายกเทศมนตรี                08-9092-7825                       
นายภณ  พลเยี่ยม                                       
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง                                       
นายกเทศมนตรี                08-1058-7910                       
นายธีระ  แสงเฉวต                                       
เทศบาลตำบลอุ่มเม่า                                       
นายกเทศมนตรี                08-5683-7870                       
นายดำเนิน  พรมไชยา                                       เทศบาลตำบลพรมสวรรค์                                       
นายกเทศมนตรี                08-1051-8637                       
นายสดใส  กกฝ้าย                                       
เทศบาลตำบลโพธิ์ศรีสว่าง                                       
นายกเทศมนตรี                08-4754-8579                       
นายนิพนธ์  ภักดีแก้ว                                       
เทศบาลตำบลสระนกแก้ว                                       
นายกเทศมนตรี                08-1058-8180                       
นายวินัย  ภูมิภาค                                       
เทศบาลตำบลคำนาดี                                       
นายกเทศมนตรี                08-3340-7970                       
นายหาญ  สิงนาแพง                                       
เทศบาลตำบลหนองพอก                                       
นายกเทศมนตรี    0-4357-9044            08-7946-4669                       
นายวินัย  ดวงจำปา                                       
เทศบาลตำบลท่าสีดา                                       
นายกเทศมนตรี    0-4350-4060            08-5683-6148                       
นายทองนาค  โคตา                                       
เทศบาลตำบลอาจสามารถ                                       
นายกเทศมนตรี    0-4359-9071            08-9422-1822                       
นายจรินทร์  สายเชื้อ                                       
ปลัด ทต.อาจสามารถ                08-1320-2135                       
นายสิทธิพร  โพธินาม                                       
รองนายกเทศมนตรี                08-9940-4744                       
นายประมวล  สัตยาคูณ                                       
รองนายกเทศมนตรี                08-5749-6546                       
นายปราโมทย์  สายเชื้อ                                       
เทศบาลตำบลเมืองสรวง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4359-7069             08-1964-2908                       
นายประวัติ           เทพสมบัติ                                       
เทศบาลตำบลหนองหิน                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-1649             08-7854-5998                       
นายธวัชชัย  ไชยรัตน์                                       
เทศบาลตำบลกกกุง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-1055            08-7238-2512                       
นายเสถียร  บัวสิงห์                                       
เทศบาลตำบลคูเมือง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4354-6112             08-9842-5507                       
นายถนอม  คำชาย                                       
เทศบาลตำบลอาจสามารถ                                       
นายกเทศมนตรี    0-4359-9071            08-1871-4806                       
นายสำราญ  นามเดช                                       
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย                                       
นายกเทศมนตรี    0-4358-9015            08-1117-9555                       
นายกิตติศักดิ์  เล้าพานิช                                       
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์                                        
นายกเทศมนตรี    0-4363-2125            08-9573-0335                       
นายดุสิต  นาสุข                                       
เทศบาลตำบลเมืองบัว                                       
นายกเทศมนตรี    4-3672-2005            08-8363-5889                       
นายเสนัด  อุดมทรัพย์                                       
เทศบาลตำบลเชียงใหม่                                       
นายกเทศมนตรี    0-4362-5074            08-1058-0142                       
นายชัชพล   ศิริเมือง                                       
เทศบาลตำบลชัยวารี                                       
นายกเทศมนตรี    0-4356-7101            08-4913-7012                       
นายวิชิต    ธนสินธุ์                                       
เทศบาลตำบลคำพอุง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4356-7347            08-5456-7574                       
นายวิเชียร  พิมสุคะ                                       
เทศบาลตำบลอัคคะคำ                                       
นายกเทศมนตรี    0-4366-2575            08-4795-2067                       
นายสุนทรธรรม  สาระโป                                       
เทศบาลตำบลหนองฮี                                       
นายกเทศมนตรี    0-4350-6105            08-6229-2434                       
นายยศธนา  นพรัตน์                                       
เทศบาลตำบลโพนทราย                                       
นายกเทศมนตรี    0-4359-5009            08-1878-7544                       
นายสิทธิพงษ์  สมทรัพย์                                       
เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ                                       
นายกเทศมนตรี    0-4358-1221            08-1871-8175                       
นายสมศักดิ์   เศรษโฐ                                       
เทศบาลตำบลจำปาขัน                                       
นายกเทศมนตรี    0-4350-1082            08-5608-5742                       
นางแสวง  จำปา                                       
เทศบาลตำบลหินกอง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4350-1079            08-1708-1599                       
นายสง่า  พันธ์หนองหว้า                                       
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-1905            08-5007-6842                       
นายสายันต์  สามิบัติ                                       
เทศบาลตำบลชุมพร                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-1088            08-4792-5232                       
นายพีระประพล  พลเยี่ยม                                       
เทศบาลตำบลชมสะอาด                                       
นายกเทศมนตรี    0-4357-7217            08-4600-9849                       
นายโสภิษฐ์  รัตนมณีรัศมี                                       
เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-1090            08-7853-2433                       
นายสาคร  พลซื่อ                                       
เทศบาลตำบลเมยวดี                                       
นายกเทศมนตรี    0-4357-7117            08-8375-6344                       
นายประหยัด  ฉลองกิตติศักดิ์                                       
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน                                       
นายกเทศมนตรี    0-4356-1139            08-1263-0111                       
นายโกมินทร์  กุลเวชกิจ                                       
เทศบาลตำบลหนองผือ                                       
นายกเทศมนตรี    0-4353-1298            08-1799-8691                       
นายเรืองสิทธิ์  วงษ์คำสุข                                       
เทศบาลตำบลโคกล่าม                                       
นายกเทศมนตรี    0-4365-0715            08-4351-0941                       
นายวรวุฒิ  วิชัยศรี                                       
เทศบาลตำบลหัวช้าง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4353-1170            08-9944-5414                       
นายเชษฐา  เจริญศิริ                                       
เทศบาลตำบลดงแดง                                       
นายกเทศมนตรี    0-4365-1033            08-5754-6622                       
นายเกษม  มะรังษี                                       
เทศบาลตำบลเมืองหงส์                                       
นายกเทศมนตรี    0-4361-2007            08-9530-4894                       
นางเศรณี  บุญเหลี่ยม                                       
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า                                       
นายกเทศมนตรี    0-4367-0600            08-7020-2591                       
นายสังวาลย์  บุตะกะ                                       
เทศบาลตำบลปทุมรัตต์                                       
นายกเทศมนตรี    0-4358-7122            08-1965-8007                       
นางสาวศรีสุรางค์  วรรณโสภา                                       สถานศึกษา                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                       
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด    0-4355-6007        0-4355-6010    08-9815-7195                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย   ภูมิพันธุ์    ต่อ 101                                   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    0-4355-6007            08-1380-3879                       
ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ    ต่อ 109                                   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา    0-4355-6007        0-4355-6011    08-1380-3898                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต         อุบลเลิศ    ต่อ 102                                   
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    0-4355-6132        0-4355-6010    08-1380-3893                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมใจ   ภูมิพันธุ์    ต่อ 116                                   
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    0-4355-6007        0-4355-6009    08-1380-3891                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา    น้อยวังคลัง    ต่อ 104                                   
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    0-4355-6116            08-1380-3897                       
อาจารย์อัจฉรียา   พัฒนสระคู    ต่อ 117                                   
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    0-4355-6001            08-8340-7299                       
รองศาสตราจารย์ เสริมศรี  สุทธิสงค์    ต่อ 121                                   
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    0-4355-6007            08-1790-3317                       
ดร.ธนาภรณ์  พันทวี    ต่อ 109                                   
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา    0-4355-6007            08-1769-7082                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์  ดาแก้ว    ต่อ 141                                   
คณบดีวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์    0-4355-6007            08-1924-2404                       
นางริยา  เด็ดขาด    ต่อ 116                                   
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ    0-4355-6007            08-9423-1071                       
นายกล้า  ภูมิพยัคฆ์    ต่อ 241                                   
คณบดีวิทยาลัยการจัดการ    0-4355-6007            08-1261-2223                       
นางเกรียงไกร  กันแก้ว                                       
คณบดีพยาบาลศาสตร์    0-4355-6007                                   
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ                                       
ผู้ช่วยฝ่ายอธิการบดีฝ่ายจัดสำนักงานอธิการบดี    0-4355-6007            08-1380-3886                       
นางเกษศิรินทร์  ภิญญาคง                                       
ผู้ช่วยฝ่ายอธิการบดีฝ่ายจัดการภูมิทัศน์    0-4355-6007            08-1964-6077                       
ดร.พรชัย  ผาดไธสง                                       
วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด                                       
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด    0-4351-1244            08-1601-4070                       
นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์                                       
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ    0-4351-1244            08-0401-0453                       
นายอุกฤษณ์  พานิชกิจ                                       

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฯ    0-4351-1244            08-1544-4145                       
นางธัญญลักษณ์  อุบลเลิศ                                        
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    0-4351-1244            08-3599-6417                       
นายพัลลภ  เพียรชนะ                                       
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด                                        
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด    0-4351-1430 ต่อ 102            08-1670-6581                       
นายอดิพล  ไผ่แสวง                                       
รองผู้อำนวยการแผนงานและความร่วมมือ    0-4351-1430 ต่อ 109        0-4351-2711    08-1872-0361                       
นางสาวนันทพร    อนุสรณ์เสงี่ยม                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา    0-4351-1430 ต่อ 110        0-4351-2713    08-7233-4936                       
นางจุฬีมาศ   ไวยานิกรณ์                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    0-4351-1430 ต่อ 105        0-4351-1430    08-1964-3003                       
นางสาวสุธีรัตน์   ปัจจัยคา                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร    0-4351-1430 ต่อ 103        0-4351-4434    08-4953-3755                       
นายสมบูรณ์    แซ่หว่อง                                       
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    0-4351-1430        0-4352-4203    08-1769-9139                       
นายประหยัด  มนตรี    ต่อ 107                                   
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                       
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    0-4351-1289            08-1871-4373                       
นายอดุลชัย   โคตะวีระ                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร    0-4351-1289  ต่อ 113            08-6229-4668                       
นายจิตรกร    จันทร์เสละ                                       
รองผู้อำนวยการวิชาการ    0-4351-1289  ต่อ 112            08-1763-2557                       
นายสมศักดิ์  ไวยานิกรณ์                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    0-4351-1289  ต่อ 115            08-9619-8419                       
นายเจริญ  พิริยสวัสดิ์                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    0-4351-1289  ต่อ 142            08-9944-2059                       
นายจำเนียร  สุมาริธรรม                                       


วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ                                       
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ    0-4351-8603            08-7853-4432                       
นายชัยศักดิ์  ไชยศรี                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร    0-4351-8603            08-9944-2059                       
นายจำเนียร  สุมาริธรรม                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    0-4351-8603            08-6229-4668                       
นายจิตรกร    จันทร์เสละ                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา    0-4351-8603            08-9421-8158                       
นายพันธ์ชัย    เชยสุวรรณ                                       
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด     โทรสาร.0-4356-9118                                   
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด    0-4356-9117            08-2835-8379                       
นายบุญช่วย  ศรีเกษ                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4356-9117        0-4381-2923    08-4685-0841                       
นายโอภาส   ทองคลองไทร                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4356-9117            08-1670-0122                       
นายสนั่น  ดาดวง                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4356-9117            08-0749-6691                       
นางพรรณรวี  พิริยสวัสดิ์                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4356-9117            08-1051-0715                       
นายไตรรงค์  คลังบุญคลอง                                       
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด                                        
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    0-4351-1602    โทรสาร.0-4351-3862        08-1975-5108                       
นายสุทัศน์  สมุทรศรี                                       
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    0-4351-1602            08-1380-8153                       
นายชยุตม์  แสนกลาง                                       
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ    0-4351-1602            08-9712-9101                       
นายประมวล       วิลาจันทร์                                       
รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    0-4351-1602            08-9177-4949                       
นายวิรถ  ขบวนงาม                                       

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร    0-4351-1602            08-3143-3536                       
นายสมนึก  นิลพันธุ์                                       
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร                                       
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร    0-4359-0272    0-4359-0192        08-7853-4432                       
นายเกษม  คำมี                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4359-0272            08-6248-2058                       
นายสมจิตร    พันธไชย                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4359-0272                                   
นายอำนาจ  สังข์ทอง                                       
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง                                       
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    0-4357-1144            08-1369-0449                       
นายประจวบ  จันทรวงษ์                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร    0-4357-1144            08-1471-3362                       
นายพชร  ศิลาน้อย                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    0-4357-1144            08-9019-8484                       
นายชาญชัย  ภัทรพฤกษา                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    0-4357-1144            08-1320-6168                       
นายเอกชัย  สวัสดิรักษา                                       
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา    0-4357-1144            08-9006-9567                       
นายวิชัย  สังฆะมะณี                                       
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย    โทรสาร. 0-4353-0105                                   
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย    0-4361-1392            08-1879-7232                       
นายรังสิต วงษ์แก้ว                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4361-1392            08-6121-7820                       
นายปรัชญา  ตะภา                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4361-1392            08-9078-3862                       
นายศุภชัย  แน่นอุดร                                       
วิทยาลัยพณิชยการพลาญชัย                                        
ผู้รับใบอนุญาต    0-4352-5163            08-1871-2891                       
นายดุลย์ตระกูล   ดอกบัว                                       
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการพลาญชัย      0-4352-5163                                   
นายวินัย  แสนมณี                                                  
วิทยาลัยร้อยเอ็ดเทคโนโลยี                                        
ผจก.โรงเรียนร้อยเอ็ดเทคโนโลยี    0-4351-1620                                   
นายจุลสิงห์       ชุปวา                                       
ผู้อำนวยการวิทยาลัยร้อยเอ็ดเทคโนโลยี    0-4351-1620            08-1058-1473                       
นางทองสุข        ชะโลธาร                08-9622-3571                       
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา                                        
ผู้รับใบอนุญาต    0-4351-1240    โทรสาร 0-4351-2909        08-1884-7779                       
นายธีระ   ชัยคณารักกษ์กูล                                       
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ    0-4351-1240    โทรสาร 0-4351-2909        08-9711-9079                       
นายเชษฐ์พงศ์  ชัยคณารักษ์กูล                                       
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    0-4351-9661-3    โทรสาร 0-4351-5879        08-9420-1951                       
น.ส.ละออง   ทิณบุตร                                       
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    0-4351-9661-3    โทรสาร 0-4351-5879        08-1118-3206                       
นางเสาวลักษณ์   จิตติมงคล                                       
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา    0-4351-9661-3    โทรสาร 0-4351-5879        08-1964-8061                       
นายสนธยา    ราชทะคันที                                       
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    0-4351-9661-3    โทรสาร 0-4351-5879        08-1056-7892                       
นายรัฐพล   อธิมัง                                       
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย                                        
ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย    0-4351-1795        0-4351-1180    08-1871-7890                       
ดร.ปรีดา  ลำมะนา                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ฝ่ายบริการ    0-4351-1795        0-4351-1180    08-1670-5919                       
นายนิติพัฒทร์  หลวงวังโพธิ์                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ฝ่ายวิชาการ    0-4351-1795        0-4351-1180    08-3660-3700                       
นายมนต์แทน  เกษมทรัพย์                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ฝ่ายธุรการ    0-4351-1795        0-4351-1180    08-9840-1789                       
นายวิรัตน์      สัตย์มิตร                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา    0-4351-1795        0-4351-1180    08-1052-8684                       
นางสาวพิศมัย   แสงจันทร์เทศ                                       

โรงเรียนสตรีศึกษา                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา    0-4351-5410    โทรสาร.0-4352-8092        08-1873-7518                       
นายกัมพล  พื้นแสน                                       
รอง ผอ.ฝ่ายธุรการ    0-4352-8092        0-4351-3466    08-1964-1049                       
นายสุวัฒน์     อุทุมภา                                       
รอง ผอ.ฝ่ายบริการ    0-4351-1410        0-4357-1504    08-6853-2068                       
นายสุวพงษ์  คามวัลย์                                       
รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน    0-4351-6681        0-4351-4191    08-6318-2187                       
นายประเสริฐ  ปาณีนิจ                                       
รอง ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา    0-4351-9071    โทรสาร.0-4351-9071        08-6230-2616                       
นายประวัติ  สุทธิประภา                                        
โรงเรียนขัติยะวงษา                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา    0-4351-2950        0-4351-3404    08-6236-2243                       
นายสมบัติ    โพธิ์ศรี                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    0-4351-2950        0-4352-7925    08-4428-1097                       
นายสมาน  ปรีชา                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    0-4351-2950        0-4353-3127    08-4512-5679                       
นายวิมล  ภูศรี                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    0-4351-2950        0-4351-4162    08-7233-7447                       
นายธีรศักดิ์  ธำรงทรัพย์                                       
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม                                        
ผอ.โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม    04362-4179        0-4355-1227    08-5738-6767                       
นายเข็มชาติ       นันโท                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    0-4362-4181        0-4352-7935    08-6637-0709                       
นายอำนาจ   ทาสระคู                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    0-4362-4181        0-4352-6920    08-4798-0990                       
นายวิทยาวุธ   เลิศพันธ์                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    0-4362-4181        0-4366-3559    08-2117-1051                       
นายมานพ  ขุราษี                                       

รองผู้อำนวยการโรงเรียน    0-4362-4181        0-4351-7119    08-5011-4873                       
นายคำผาย  มนตรีปฐม                                       
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด                                        
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด    0-4351-1704    โทรสาร.0-4352-7341        08-9944-6161                       
นายคมศักดิ์    อิโน            0-4351-6543                           
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบุคคล    0-4351-1704        0-4365-1633    08-9942-7410                       
นายประทีป  เสนาสุธรรม                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงบประมาณ    0-4351-1704        0-4350-7275    08-1739-5949                       
นายวิชัย    ขจรมณี                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ    0-4351-1704        0-4352-2903    08-5003-1165                       
นายสมาน     นาสมใจ                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป    0-4351-1704        0-4351-3168    08-1739-5948                       
นางสาวละม่อม   เลาห์ทวี                                       
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด    0-4351-1789    โทรสาร.0-4351-1789        08-1320-4937                       
นายบัญชา  พาหะนิชย์                                       
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป    0-4351-1789            08-5852-8723                       
นายชัยณรงค์    บุญนาโพธิ์                                       
รอง ผู้อำนวยการวิชาการ    0-4351-1789            08-5146-8715                       
นายพงษศาสตร์    บุญโทแสง                                       
รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล    0-4351-1789                                   
นายวัชระ  สิงห์เสนา                                       
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ    0-4351-1789            08-5881-7529                       
นายบุญศิลป     สีทำมา                                       
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ    0-4361-1048            08-1600-4182                       
นายชัลวาล    พืชสิงห์                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4361-1048            08-3660-9221                       
นายธิคุณ  วิชัด                                       

รองผู้อำนวยการ    0-4361-1048            08-6232-7400                       
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์  เถาว์จันทร์                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4361-1048            08-1739-5267                       
นายลดาวัลย์     บุญเสริม                                       
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด     โทรสาร. 0-7356-9278        โทรสารกลาง 0-4356-9278                           
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด    0-4356-9279            08-6226-2866                       
นายเรืองเวช  ผาสุข                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    0-7356-6978            08-2735-7745                       
นายเจษฎา  เวียงพล                                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ    0-7356-6978            08-6857-7393                       
นางสุคนธ์  ผาสุข                                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล    0-7356-6978            08-5609-0648                       
นางสำอางค์  รัตนเจริญ                                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน    0-7356-6978            08-3341-5533                       
นายสมจิตร  สุดาปัน                                       
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ    0-7356-6978            08-1269-2644                       
นางสาวมนฤดี  ภูษา                                       
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    0-7356-6978            08-7237-2155                       
นายนิรันดิ์  ลำพาย                                       
ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด                                        
ครูใหญ่    0-4352-1989            08-3358-9393                       
นายบุญส่วน   บุญโพธิ์                                       
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย/ อนุบาลฯ                                        
ผู้รับใบอนุญาต    0-4351-2333        0-4652-2902    08-1872-2696                       
ดร.วิไล      จุฑางกูร                                       
ผู้จัดการ    0-4351-2333        0-4652-2902    08-1872-6961                       
นายสมชาย    จุฑางกูร                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย    0-4351-2333        0-4351-9642    08-1380-7234                       
นายธนวัฒน์    สมบูรณ์                                       

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด                                       
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ    0-4351-2805            08-1065-0503                       
บาทหลวงสำรอง     คำศรี                                       
ผู้อำนวยการ    0-4351-2805                                   
บาทหลวงสำรอง     คำศรี                                       
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี                                       
ผู้อำนวยการ    0-4356-9343    โทรสาร.0-4356-9343        08-3406-1333                       
นางอนงค์  พืชสิงห์                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4356-9034            08-1261-1567                       
นายยรรยง  ณ ร้อยเอ็ด                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4356-9034            08-4960-5159                       
นายสมพร  พิมรัตน์                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4356-9034            08-9582-5440                       
นางชินานารถ  ดวงละว้า                                       
รองผู้อำนวยการ    0-4356-9034            08-5742-8246                       
นางภัทรอร  อินพรม                                       
ครู                08-4896-8767                       
นายธวัช  ประภูชะเนย์                                       
ครู                08-6222-4025                       
นายวัฒนา  น้อยวิบล                                       
ครู                08-1545-4950                       
นางพรทิพย์  บุรีนอก                                       
ธนาคาร                                       
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด                                       
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย   สาขาร้อยเอ็ด                                       
นายสุทธิ  หัตถกิจโกศล    0-4351-5145    0-4351-1992     -     08-4075-7365                       
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สข.ตลาดหายโศรก                                        
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย  สาขาตลาดหายโศรก    0-4351-1111                                   
(ว่าง)                                        

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สข.ย่อยบึงพลาญชัย                                       
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยบึงพลาญชัย    0-4352-0488            08-6859-6687                       
นางสาวรุ่งทิวา  สันติแสงทอง                                       
ธนาคารออมสิน  เขตร้อยเอ็ด/ สาขา รอ. (ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการร้อยเอ็ด)                                       
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตร้อยเอ็ด                                       
นางพอบทอง  เหมือนสิงห์    0-4351-8474    0-4351-4098     -     08-1872-5078                       
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาร้อยเอ็ด                                       
นางปริศนา  ทรงคศรี    0-4351-1401    0-4351-1401        08-6229-1550                       
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)                                       
ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรฯ    0-4352-0421    โทรสาร.0-4352-0422        08-1872-5370                       
นางวีระพรรณ  จริยศิลป์    0-4351-3017                                   
ผช.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรฯ    0-4352-0421            08-1471-1547                       
นายสุรชัย  แสงฉายา                                       
ผช.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรฯ    0-4352-0421            08-1871-6421                       
นายวุฒิชัย  ข่าขันมะลี                                       
ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด    0-4351-2886    โทรสาร.0-4352-0067        08-1049-1188                       
นายบัญชา  ธรรมเสนา    0-4351-2887                                   
ผู้จัดการสาขาสุวรรณภูมิ    0-4358-1386    โทรสาร.0-4353-2047        08-9576-2349                       
นายกุศล  รักพรม                                       
ผู้จัดการสาขาเมืองสรวง    0-4359-7332                                   
นายภักดี  บูรณะปัทมา                                       
ผู้จัดการสาขาโพนทอง    0-4357-1244-5    โทรสาร.0-4357-1244        08-1878-6640                       
นายสมเกียรติ  ขันธุ์สะอาด                                       
ผู้จัดการสาขาเกษตรวิสัย    0-4358-9192    โทรสาร.0-4358-9192        08-1873-3935                       
นายสมชาติ  คณะวาท    0-4358-9246-7                                   
ผู้จัดการสาขาจตุรพักตรพิมาน    0-4356-1185    โทรสาร.0-4356-1185        08-1768-3805                       
นายบัณพิต  เกตุสัญชัย    0-4353-1053                                   
ผู้จัดการสาขาเสลภูมิ    0-4353-3559    โทรสาร.0-4352-2248        08-9574-5432                       
นายสมศักดิ์  สันดี    0-4352-2248                                   

ผู้จัดการสาขาธวัชบุรี    0-4356-9024    โทรสาร.0-4356-9024        08-1873-5206                       
นายพงษ์พัฒน์  ธีระกุล    0-4356-9309                                   
ผู้จัดการสาขาธงธานี    0-4363-1194            08-1048-7042                       
นายจรูญ  นางาม                                       
ผู้จัดการสาขาอาจสามารถ    0-4359-9179            08-1872-3990                       
นายเสรี  รังภูรีย์                                       
ผู้จัดการสาขาพนมไพร    0-4359-1386    โทรสาร.0-4359-1386        08-1708-8377                       
นายสมเกียรติ  เปี่ยมมหกุล    0-4359-0262                                   
ผู้จัดการสาขาปทุมรัตน์    0-4358-7052    โทรสาร.0-4358-7052        08-1975-2025                       
นายสมบัติ  ไชยมงคล                                       
ผู้จัดการสาขาโพธิ์ชัย    0-4356-7144-5    โทรสาร.0-4356-7145        08-9944-1893                       
นายบุญเลิศ  พูนภักดี    0-4356-7026                                   
ผู้จัดการสาขาศรีสมเด็จ    0-4350-8113    โทรสาร.0-4350-8114        08-1975-2658                       
นายนพร  เพชราภิรัชต์                                       
ผู้จัดการสาขาจังหาร    0-4350-7095    โทรสาร.0-4350-7278        08-1965-7697                       
นายศักดิ์ดา  ศักดิ์สวัสดิ์                                       
ผู้จัดการสาขาหนองพอก    0-4357-9100    โทรสาร.0-4357-9100        08-1056-4613                       
นายประชา  ทิ้งแสน                                       
ผู้จัดการสาขาโพนทราย    0-4359-5112    โทรสาร.0-4359-5390        08-1601-8537                       
นายจรรยงค์  สุวรรณศรี                                       
หัวหน้า ธ.ก.ส.หน่วยอำเภอเมยวดี    0-4357-7049    โทรสาร.0-4357-7049        08-7215-3268                       
นายพีระพงษ์  มิทรานนท์                                       
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา รอ.                                       
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์   สาขาร้อยเอ็ด                                       
นายโอภาส  นาคหฤทัย    0-4352-3310         -     08-1380-2067                       
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด                                       
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย   สาขาร้อยเอ็ด                                       
นายวันชัย  ภัทรจริยานนท์    0-4351-1236    0-4351-2426        08-1661-1580                       


บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขา.ถ.เทวาภิบาล                                       
ผจก.ธนาคารกสิกลไทย   สาขาถนนเทวาภิบาล    0-4351-3021            08-9569-4527                       
นายนิวัต  บุญยสิริวงษ์                                       
บมจ.ธนาคารทหารไทย สาขาร้อยเอ็ด                                       
ผู้จัดการธนาคารทหารไทย   สาขาร้อยเอ็ด    0-4351-1369    0-4351-2449     -     08-1974-0737                       
นางสาวรุ่งทิวา  พรหมวงษาจันทร์                                       
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา.รอ.                                       
ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาร้อยเอ็ด                                       
นายประเวศน์  ลือชาธนานนท์    0-4351-1910    0-4351-5155    0-4351-9878    08-1380-5983                       
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รอ.                                       
ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาร้อยเอ็ด                                       
นายไพรัช  หาญวงษ์    0-4351-3047    0-4351-5284     -     08-1915-9616                       
0-4351-1285                                   
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาร้อยเอ็ด                                       
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ   สาขาร้อยเอ็ด                                       
นายสมชัย  ลี้ละไกรวรรณ    0-4351-4590-1    0-4351-2503     -     08-1052-9644                       
ต่อ 1001                                   
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขา.ถ.ราชการดำเนิน                                        
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ   สาขาถนนราชการดำเนิน    0-4352-4862            08-9840-1640                       
นายอาทิตย์  พานสายตา                                         
บมจ.ธนาคารธนชาต สาขา รอ.                                       
ผู้จัดการธนาคาร                                       
นางจารุวรรณ  วรรณพฤก    0-4352-3335    0-4352-3339                               
บมจ.ธนาคารนครหลวง สาขาร้อยเอ็ด                                       
ผู้จัดการธนาคาร  สาขาร้อยเอ็ด                                       
นางสาวอาภรณ์  ลำมะนา    0-4351-3251    0-4351-1520        08-1873-2920                       
สถานีวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์                                       
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ    0-4351-1769            08-1965-5333                       
นายพิชัย  คชพิมพ์    0-4351-9843                                   

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2    0-4356-3066            08-3340-4413                       
พล.ต.ชวลิต  ชุนประสาร                                       
นายสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ร้อยเอ็ด    0-4352-5020            08-1739-6477                       
นายสุทิน    เจริญศรี    0-4351-5111                                   
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 4    0-4351-2755            08-1392-0379                       
พ.ต.อ.ปิติพัฒน์  ธวัชวิเชียร                                       
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง    0-4356-9273-4             08-9942-9119                       
นางอำพร  โพธิยา                                       
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง จส. 3 ร้อยเอ็ด    0-4351-1635            08-8622-7775                       
พ.ต.พีรชาญ  คงสุวรรณ                                       
หัวหน้าสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์จังหวัดร้อยเอ็ด    0-4352-5105-6                                   
นายมานพ       เกิดเกรียงไกร                08-3351-1003                       
หัวหน้าสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5    0-4356-3067            08-1369-3198                       
พ.ต.เชาวพัฒน์  นารี                                         
โรงพยาบาลเอกชน                                       
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช    0-4352-7111                                   
โรงพยบาลร้อยเอ็ดธนบุรี    0-4352-7191                                   
0-4352-7208-9                                   
โรงพยาบาลหลักเมือง    0-4351-1710                                   
สื่อมวลชน                                       
ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด    0-4351-5796            08-1708-2129                       
นายสมนึก  บุญศรี                08-6643-6277                       
นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด    0-4351-3979            08-1574-1658                       
นายชัยสิทธิ์  ธนสีลังกูร                                       
นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน จ.ร้อยเอ็ด                08-6852-6260                       
นายทรภูไพร  วันโพนทอง                                       
ผู้สื่อข่าว ททบ.5  นสพ.คมชัดลึก    0-4351-1746            08-1964-2006                       
นายวินัย  วงศ์วีระขันธ์                                       
ผู้สื่อข่าว ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. , นสพ.ข่าวสด    0-4351-3979            08-1574-1658                       
นายชัยสิทธิ์  ธนสีลังกูร                                       
ผู้สื่อข่าวช่อง 7    0-4354-0040            08-0006-9298                       
นางสาวปวีณนุช  แย้มศรี                08-1498-5790                       
ผู้สื่อข่าวช่อง 9, TPBS, UBC, คมชัดลึก    0-4354-0040            08-4518-1828                       
นายธวัชชัย  กฤตยาวรกุล                                       
ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ    0-4351-2595            08-1768-1071                       
นายฉลาด    สุ่มมาตย์                                        
ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์                 08-1975-4491                       
นายจำลอง  ศิริสุวรรณ                                       
ผู้สื่อข่าวโมเดอร์นน TV/INN/คมชัดลึก/แนวหน้า    0-4351-8449            08-5756-7108                       
นายวัชรินทร์     เขจรวงศ์    singkhon101@gmail.com            08-6850-2416                       
ผู้สื่อข่าวบ้านเมือง, คมชัดลึก, ไทยโพสต์ สยามรัฐ INN                08-1261-7800                       
นายสมพงษ์  อัศวแสงพิทักษ์                                       
ผู้สื่อข่าวอาทิตย์วิเคราะห์                08-1261-7800                       
นายประเสริฐ   อัศวแสงพิทักษ์                                       
ผู้สื่อข่าวช่อง 9,  พิมพ์ไทย สยามรัฐ    0-4351-2506            08-1708-2129                       
นายสมนึก     บุญศรี                                       

บก.นสพ.ข่าวไทยนิวส์    0-4352-5577            08-9617-0806                       
นายสุทธิชัย  อุปปะ                08-6459-7759                       
บ.กมลเคเบิ้ลทีวี    0-4351-5549            08-7641-2003                       
นายวิเศษ  นันทะศรี                                       
บ.เมโทรเคเบิ้ลทีวี     0-4352-5456            08-6237-3028                       
นายปกรณ์  อนันทะวัน                                       
ผู้สื่อข่าวนิตยสาร  100 วัตต์    0-4352-0370            08-1391-9999                       
นายธนา  วิสูตรานุกูล                                       
นักจัดรายการวิทยุ                08-6852-6260                       
นายทรภูไพร  วันโพนทอง                                       
ผู้สื่อข่าวเสียงไทยแลนด์เคเบิ้ลทีวี                                       
นายสาธิต  เสาโกมุท                08-8513-0706                       
นายธนา  บุญวิเศษ    0-4351-1247            08-6635-9701                       
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น บก นสพ.พิราบข่าว                08-9669-1610                       
คุณสุวัฒน์  ลีขจร                                       
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง/นสพ.ไทยโพสต์/นสพ.พิราบข่าว                08-6631-7171                       
นายไชยยศ      ไชยพฤกษ์                08-6459-7761                       
องค์กรอิสระ                                       
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด                                       
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด    0-4352-2816-7 ต่อ 113        0-4352-2389    08-1725-1599                       
นายผดุงศักดิ์  ไชยอาลา        โทรสาร.0-4351-8275                               
ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด    0-4352-2816-7 ต่อ 106            08-1873-8494                       
นายวชิระ  ศรสุราษฏร์        โทรสาร.0-4351-8275                               
วัดต่างๆ                                       
วัดบึงพระลานชัย    0-4351-1190                                   
วัดบูรพาภิราม    0-4351-3745                                   
วัดเหนือ    0-4351-1533                                   
วัดเวฬุวัน    0-4351-2500                                   
วัดคุ้มวนาราม    0-4352-4957                                   
วัดกลางมิ่งเมือง    0-4351-2400                                   
วัดสว่างอารมณ์    0-4351-2600                                   
วัดสระแก้ว    0-4351-1854                                   
วัดป่าเรไร    0-4351-1482                                   
วัดสระทอง    0-4351-4150                                   
วัดป่าศรีไพรวัลย์    0-4351-4150                                   
วัดราษฎรอุทิศ    0-4351-1870                                   
วัดสันติวิเวก อ.เสลภูมิ    08-1965-2343                                   
วัดนิคมคณาราม อ.โพนทอง    0-4357-1300                                   
เบ็ดเตล็ดทั่วไป                                       
ร้อยเอ็ดพลาซ่า    0-4351-4711                                   
ตรงมินทร์    0-4351-1427                                   
โกลบอล    0-4352-7222                                   
แม่ยวนจิต    0-4351-2077                                   
วีระเภสัช    0-4351-1713                                   
งานดี เลเซอร์ปริ้นส์    0-4352-4255                                   
บริษัท พีบีแอร์    0-4351-8107                                   
บขส.ทัวร์    0-4351-1939                                   
สหพันธ์ทัวร์    0-4351-2546                                   
สากลวิทยาภัณฑ์    0-4351-1862                                   
กรุงทองคอมพิวเตอร์    0-4352-7058                                   
โคโรริส    0-4351-3700                                   
สามชัยแก๊ส    0-4351-1023                                   
ปั๊ม ปตท. (บุญกว้าง)    0-4351-1606                                   
ร้อยเอ็ดมิตซู    0-4351-2421                                   
โตโยต้า    0-4351-1721                                   
โค้วยูฮะ    0-4351-2729                                   
ชัยแอร์    0-4351-1343                                   
กาญจนาพิมพ์ดีด    0-4351-3628                                   
ร้านสินสยาม    0-4351-1441                                   
ร้านดอกไม้(อ.ทองหลา)    0-4351-3224                                   
ร้านดอกไม้(สุขโต)    0-4351-1315                                   
โรงแรม                                       
โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้    0-4352-0387-400                                   
โรงแรมไหมไทย    0-4351-1136                                   
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น    0-4351-9000-9                                   
โรงแรมสาเกตุนคร    0-4351-1741                                   
0-4351-1937                                   
โรงแรมแพรทอง    0-4351-1127                                   
โรงแรมบรรจง    0-4351-1235                                   
โรงแรมแคนคำ    0-4351-1508                                   
โรงแรมบัวทอง    0-4351-1142                                   
โรงแรมสายทิพย์    0-4351-1742                                   
โรงแรมร่มอินทนินปาร์ค    0-4352-3444                                   
บังกะโล 99    0-4351-3985-6                                   
พรรณณัฎฎา รีสอร์ท    0-4351-3822-4                                   
ร้านอาหาร                                       
บึงหลวง    0-4351-2672                                   
มารินทร์    0-4351-2795                                   
ฟอล์คแลนค์    0-4351-3500                                   
ลาบเป็ดจงเจริญ    0-4356-9205                                   
เรือนแก้วคอฟฟี่ชอฟ    0-4351-1436                                   
เพชรรัชต์คอฟฟี่ชอฟ    0-4351-1741                                   
ไหมไทยคอฟฟี่ชอฟ    0-4351-1038                                   
ครัวทอง    0-4351-5580                                   
แคนทอง    0-4351-2729                                   
ลานไท    0-4351-8477                                   
บ้านสวน    0-4352-4311                                   
ชายคา    0-4352-3158                                   
ช้างเผือก    0-4351-4778                                   
หัวปลี    0-4351-8567