• darkblurbg
  ร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์
  10 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำท้องถิ่นจังหวัด และ ทสจ. ร่วมประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ กับ UN มหาดไทย
  5 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบึงพระลานชัย
  5 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
  3 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  ร้อยเอ็ด จิตอาสาจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63
  3 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  ร้อยเอ็ด มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ โดย มูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญโญ เพื่อผู้ยากไร้ อำเภอจังหาร
  2 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  WeGO จัดประกวดข้อเสนอรูปแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริย์ (Smart City Model)
  2 เมษายน 2567
 • darkblurbg
  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
  2 เมษายน 2567

O R G A N I Z A T I O N | ลิงค์หน่วยงาน
More..

N - E - W - S !! D O C U M E N T

หนังสือเวียน/เชิญประชุม

3 เมษายน 2567    :    ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านแล้ว : 44   tom_it 2 เมษายน 2567    :    แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับพิธีการและประเพณีปฏิบัติทางการฑูต อ่านแล้ว : 37   tom_it 18 มีนาคม 2567    :    มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา 13 อ่านแล้ว : 74   tom_it 14 มีนาคม 2567    :    ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จำนวน 4 ลาย อ่านแล้ว : 83   tom_it 7 มีนาคม 2567    :    แนวปฏิบัติในยการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ อ่านแล้ว : 93   tom_it 27 กุมภาพันธ์ 2567    :    การดำเนินการตามพิธีการทางการทูต อ่านแล้ว : 102   tom_it 14 กุมภาพันธ์ 2567    :    ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2566 อ่านแล้ว : 204   tom_it
More..

N - E - W - S !! D E T A I L

ระเบียบวาระการประชุมฯ

28 มีนาคม 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 อ่านแล้ว : 74   tom_it 28 กุมภาพันธ์ 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 อ่านแล้ว : 210   tom_it 26 มกราคม 2567    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 อ่านแล้ว : 312   tom_it 29 พฤศจิกายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2566 อ่านแล้ว : 299   tom_it 22 กันยายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2566 อ่านแล้ว : 422   tom_it 27 กรกฎาคม 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2566 อ่านแล้ว : 544   tom_it 28 มิถุนายน 2566    :    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2566 อ่านแล้ว : 578   tom_it
More..

N - E - W - S !! R E P O R T

รายงานการประชุมฯ

2 เมษายน 2567    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2567 อ่านแล้ว : 83   tom_it 19 มีนาคม 2567    :    รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2567 อ่านแล้ว : 151   tom_it 28 กุมภาพันธ์ 2567    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2567 อ่านแล้ว : 150   tom_it 26 มกราคม 2567    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2566 อ่านแล้ว : 257   tom_it 29 พฤศจิกายน 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2566 อ่านแล้ว : 320   tom_it 22 กันยายน 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2566 อ่านแล้ว : 279   tom_it 27 กรกฎาคม 2566    :    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2566 อ่านแล้ว : 516   tom_it
More..

M-U-L-T-I-M-E-D-I-A !! V I D E O

มัลติมีเดีย - วีดีโอเผยแพร่

4 มีนาคม 2567

นายกฯ ดีใจชาวร้อยเอ็ด ต้อนรับอบอุ่น พอใจบริหารจัดการน้ำ

รายละเอียด...
12 ธันวาคม 2566

เชิญชวนประชาชนทุกสิทธิการรักษา นำบัตรยืนยันตัวตน

รายละเอียด...
12 ธันวาคม 2566

สัมภาษณ์งานข้าวหอมมะลิ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด...
More..

A-C-T-I-V-I-T-Y !! N E W S

ข่าวสาร/กิจกกรม - ผู้บริหาร

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำท้องถิ่นจังหวัด และ ทสจ. ร่วมประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ กับ UN มหาดไทย
อ่าน : 10   tom_it 2024-04-10 03:25:44

5 เมษายน 2567

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบึงพระลานชัย
อ่าน : 9   tom_it 2024-04-10 03:16:49

5 เมษายน 2567

เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
อ่าน : 29   tom_it 2024-04-04 04:41:29

3 เมษายน 2567

ร้อยเอ็ด จิตอาสาจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63
อ่าน : 29   tom_it 2024-04-04 04:31:37

3 เมษายน 2567

ร้อยเอ็ด มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ โดย มูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญโญ เพื่อผู้ยากไร้ อำเภอจังหาร
อ่าน : 29   tom_it 2024-04-04 04:20:22

2 เมษายน 2567

บรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อ่าน : 38   tom_it 2024-04-01 04:16:28

30 มีนาคม 2567

D O W N L O A D - คู่มือ โปรแกรม ดาวน์โหลด
# ชื่อรายการ วันที่ Views รายละเอียด
1 โปรแกรมบริหารจัดการข้อร้องเรียน DhamrongPro 2024-04-12 18:16:42 668 รายละเอียด
2 คู่มือการใช้งาน Plan101Pro โปรแกรมบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด 2024-04-12 16:01:24 2,168 รายละเอียด
3 คู่มือการดาวน์โหลด/ติดตั้ง FortiClient VPN 2024-04-13 01:29:44 897 รายละเอียด
4 โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2024-04-12 01:04:56 1,237 รายละเอียด
5 คู่มือ โปรแกรม Office101 App (Windows Applcation) 2024-04-12 01:07:47 1,356 รายละเอียด
6 โปรแกรม Plan101 App (Windows Applcation) 2024-04-13 01:17:52 4,488 รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 สรุปประเด็นคำถาม  – คําตอบที่บ่อย (FAQ)  tom_it 4990 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...
2 ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด tom_it 6237 1 รายละเอียด เพิ่มเติม...