ต้องการประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด

- กลุ่มงานอำนวยการ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4351 9165, 0 4351 1660
มท.42321,42325
-------------------------------------------------------
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4351 1353
มท.42329
Email : hr101958@gmail.com
-------------------------------------------------------
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4351 9164
มท.42324
Email : roi1011.moi@gmail.com
-------------------------------------------------------
- กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4351 9427
Email : damrongdhama101@gmail.com

 

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะอัพเดตให้ใหม่นะครับ