กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดStrategy and Information for Provincial Development Unit

โครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • พัฒนาระบบข้อมุลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 • การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
 • จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 • จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 • ผสานและปฏิบัติตามแผยพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 • ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติกราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 • สนับสนุนเชิงนโยบายและแผนแก่หน่วยงานในจังหวัด
 • งานตรวจราชการ
 • ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
 • งานกิจการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : มติ อ.ก.พ.มท. ครั้งที่ 3/ 2559 เมื่อวันที่ 28 เมาายน 2559 อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559


อัตรากำลัง

      อัตรากำลัง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 16 คน ประกอบด้วย

 • ข้าราชการ จำนวน 7 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
 • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 คน

ผังเจ้าหน้าที่-ข้าราชการ