กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : Human Resource Management Unit

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2564

- การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

 


การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของจังหวัด 

- การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม 2565

 


คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

- การเเต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ PMQA 4.0

 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

 - รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน ITA ประจำปี 2565

 

อำนาจหน้าที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
 • งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากร ในจังหวัด
 • งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทย ใสสะอาด
 • ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด
 • งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
 • งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด
 • เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
 • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย