รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

• สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

• จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม : Damrongdhama Complaint Unit of Mae Hong Son Province

 

 

อำนาจหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 • รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด)
 • การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service)
 • รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 • งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
 • งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)
 • งานบริการและให้คำปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลัง

      อัตรากำลัง กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 11 คน ประกอบด้วย

 • ข้าราชการ จำนวน 5 คน
 • ลูกจ้างชั่วครัว จำนวน 6 คน
 •  

update : นายวิชัย ผิวเงิน : 23/01/2567