Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 148 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 07:01:12
2 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 136 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 07:10:59
3 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด 246 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 07:05:43
4 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 228 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:42
5 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 210 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:39
6 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 295 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:38
7 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 207 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:36
8 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 223 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:37
9 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 208 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:35
10 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 197 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:23
11 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 198 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:27
12 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 470 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:32
13 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 266 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:34
14 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 372 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:24
15 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 200 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:25
16 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 223 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:26
17 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 197 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:33
18 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 203 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:20
19 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 205 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:21
20 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 239 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:19
21 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 220 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:18
22 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 204 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:22
23 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 191 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:15
24 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 208 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:17
25 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 238 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 05:12:09