Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 13:01:03
2 สรุปรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-13 00:29:10
3 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2567 และ No Gift Policy 15 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-11 09:00:34
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 34 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 13:51:10
5 No Gift Policy 2567 259 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-11 20:44:14
6 เจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 79 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 19:40:30
7 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 269 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 00:50:53
8 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 256 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 03:18:47
9 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด 603 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 10:15:33
10 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 349 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-09 15:15:33
11 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 333 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 08:25:45
12 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 431 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-11 07:56:08
13 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 329 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-11 15:33:34
14 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 336 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 03:44:57
15 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 338 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-10 19:39:14
16 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 286 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 07:22:14
17 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 306 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-09 10:37:21
18 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 792 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 10:14:11
19 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 435 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-11 08:52:27
20 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 512 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 05:20:49
21 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 293 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 06:54:24
22 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 351 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 01:33:01
23 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 315 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 05:20:37
24 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 300 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 07:39:31
25 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 335 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-10 08:18:09
26 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 355 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 16:16:57
27 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 319 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 06:40:12
28 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 321 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 21:46:22
29 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 305 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-09 04:15:32
30 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 340 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-11 01:28:42
31 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 461 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 09:05:31