Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 84 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:23:30
2 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 76 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:23:20
3 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด 114 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-26 06:07:10
4 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 167 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:31:32
5 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 146 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:31:23
6 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 207 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-27 03:04:11
7 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 152 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-26 16:46:17
8 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 160 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:30:44
9 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 140 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:30:36
10 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 137 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:30:28
11 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 140 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-28 03:21:48
12 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 318 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-28 11:14:48
13 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 185 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:30:04
14 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 267 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-28 11:46:29
15 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 144 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-26 07:41:31
16 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 152 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:29:38
17 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 143 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:29:30
18 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 148 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:29:22
19 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 141 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:29:12
20 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 173 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:29:03
21 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 156 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-27 12:57:20
22 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 148 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-26 12:57:45
23 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 134 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 04:08:23
24 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 148 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:28:21
25 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 168 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-26 14:11:56