Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 34 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-29 14:20:03
2 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 26 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-29 14:19:27
3 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 24 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 22:01:36
4 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 32 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-27 11:33:38
5 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:11:32
6 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 27 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-26 08:16:27
7 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 22 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-29 14:19:05
8 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 26 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:11:02
9 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 26 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-26 11:23:03
10 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 24 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:10:45
11 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 29 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-29 20:56:51
12 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 28 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:10:26
13 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 28 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:10:15
14 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 28 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:10:05
15 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 27 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-25 13:14:29
16 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 23 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-25 09:39:37
17 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 28 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:09:38
18 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 29 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:09:24
19 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 25 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:09:10
20 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 24 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:08:56
21 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 26 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:08:40
22 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 26 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 12:43:01