Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-05 18:03:47
2 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-05 18:03:44
3 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด 31 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-05 18:03:39
4 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 119 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:27:39
5 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 90 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:38:19
6 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 119 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:26:58
7 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 98 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:37:48
8 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 94 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:31:30
9 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 92 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:32:10
10 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 86 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:40:23
11 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 93 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:33:31
12 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 198 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-07 10:01:19
13 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 113 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:37:11
14 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 150 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:42:15
15 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 90 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:36:01
16 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 94 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:37:47
17 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 94 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:42:43
18 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 96 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:38:22
19 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 88 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:43:11
20 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 104 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:39:34
21 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 102 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:43:49
22 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 97 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:41:53
23 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 85 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:44:19
24 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 98 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:44:12
25 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 96 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:43:35