Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5) 154 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-30 17:48:25
2 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4) 111 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-30 17:48:11
3 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) 227 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-30 17:47:55
4 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 345 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-30 17:47:45
5 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 766/2566 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/955 393 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-30 17:47:23
6 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 1302 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-01 03:15:42
7 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 3) 11 ส.ค.2565 1588 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-30 10:55:12
8 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 495 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-26 09:30:13
9 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 582 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-26 09:29:22
10 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับเต็ม) 583 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-29 09:59:27
11 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 375 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-29 00:03:37
12 การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน 336 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-01 01:55:58
13 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 2732564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 586 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-12-01 05:02:38
14 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 469 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-11-27 19:53:59