Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 127 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-26 13:28:08
2 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 766/2566 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/955 134 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-26 13:28:41
3 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 652 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-28 03:43:42
4 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 3) 11 ส.ค.2565 1226 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-28 06:36:16
5 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 364 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:32:32
6 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 388 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:32:24
7 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับเต็ม) 406 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:32:16
8 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 225 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:32:07
9 การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน 193 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:31:57
10 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 2732564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 411 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-28 01:52:14
11 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 309 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:31:40