Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8) 263 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 22:57:02
2 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7) 354 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-20 05:05:30
3 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6) 169 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 20:50:18
4 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5) 382 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-19 15:29:33
5 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4) 261 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-19 01:11:50
6 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) 382 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 20:49:48
7 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 513 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-18 18:35:29
8 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 766/2566 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/955 639 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-20 03:01:18
9 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 2030 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-20 04:57:00
10 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 3) 11 ส.ค.2565 1910 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 20:52:10
11 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 618 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-15 06:17:11
12 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 727 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 20:51:37
13 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับเต็ม) 693 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-18 12:09:49
14 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 531 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 20:51:53
15 การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน 449 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-20 01:31:49
16 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 2732564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 747 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 20:50:57
17 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 622 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-19 21:23:18