Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITAจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 และมาตรการยกระดับ ITA ประจำปี 2567 62 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:01
2 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 35 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:06
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 108 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:41
4 คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 101 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:45
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 165 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:58
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 169 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:55:22
7 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 182 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 12:03:18
8 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 163 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 13:33:05
9 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 172 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:46:06
10 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 173 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 12:34:29
11 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6เดือน) 184 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:46:42
12 แจ้งมติที่ประชุม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 170 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:46:45
13 ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 173 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 13:42:11
14 แจ้งส่วนราชการมติที่ประชุม "มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" 156 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:47:02
15 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 193 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 12:30:27
16 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 173 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 13:16:09
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 211 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:47:35
18 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 264 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:16:37
19 การคัดเลือกโครงการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 198 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:16:43
20 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 203 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:16:52
21 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 231 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:17:26
22 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 206 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-23 03:33:12
23 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 227 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:17:53
24 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด 316 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 13:21:20
25 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 335 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 13:17:57