Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 82 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:27
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 90 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:15
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 107 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 19:44:09
4 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 86 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 21:11:13
5 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 92 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 19:27:19
6 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 99 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 20:12:41
7 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6เดือน) 113 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 19:53:16
8 แจ้งมติที่ประชุม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 96 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 20:40:25
9 ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 97 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 21:20:38
10 แจ้งส่วนราชการมติที่ประชุม "มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" 87 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:30:53
11 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 111 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 20:08:37
12 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 97 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 20:53:48
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 126 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:14:16
14 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 186 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 07:28:25
15 การคัดเลือกโครงการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 137 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 07:16:59
16 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 124 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 07:11:01
17 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 146 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 15:52:23
18 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 131 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 06:59:03
19 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 143 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 06:18:21
20 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด 246 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 20:59:03
21 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 236 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 20:55:56