Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 22 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 23:35:35
2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 45 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:25:31
3 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 28 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:25:13
4 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 34 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:24:34
5 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 41 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:24:23
6 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6เดือน) 51 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:23:22
7 แจ้งมติที่ประชุม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 35 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:23:14
8 ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 37 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-26 13:55:04
9 แจ้งส่วนราชการมติที่ประชุม "มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" 32 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 05:07:50
10 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 42 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:22:46
11 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 39 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 23:33:09
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 68 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:22:13
13 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 125 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:24:03
14 การคัดเลือกโครงการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 80 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 10:20:21
15 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 64 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:23:39
16 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 89 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:22:47
17 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 76 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:22:35
18 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 90 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:22:25
19 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด 169 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 02:18:17
20 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 174 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-05-25 14:45:36