Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-07 10:48:34
2 การคัดเลือกโครงการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-05 18:03:54
3 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 13 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-05 18:03:51
4 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 37 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-05 18:03:07
5 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 22 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-05 18:03:03
6 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 33 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 18:25:22
7 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด 116 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-07 10:27:31
8 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 117 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:26:32