Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน มีนาคม 218 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 05:59:14
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 194 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 03:25:28
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน มกราคม 216 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-13 03:25:44
4 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 191 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 00:38:51
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน ธันวาคม 184 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 08:23:44
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน พฤศจิกายน 191 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-10 16:29:22
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน ตุลาคม 188 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-09 12:34:53
8 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 198 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-10 09:39:25
9 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 (eMENSCR) 309 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 17:00:33
10 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 (eMENSCR) 249 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-12 11:44:12
11 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 260 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-07 06:56:19
12 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 259 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-09 09:27:19