Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน มีนาคม 114 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:10
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 98 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:09
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน มกราคม 116 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:08
4 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 93 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:07
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน ธันวาคม 92 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:31:50
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน พฤศจิกายน 92 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:31:49
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน ตุลาคม 94 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:31:47
8 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 96 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:31:48
9 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 (eMENSCR) 189 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 06:18:20
10 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 (eMENSCR) 152 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 06:18:13
11 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 147 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 06:18:17
12 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 160 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 06:18:04