คู่มือนี้ ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด