คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ จัดหาคอมพิวเตอร์
 เกินกว่า 100 ล้านบาท
 1. หนังสือนำส่งโครงการ
 2. แบบ คกก.มท.01 PDF | XLS | ODS
 3. แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่า100 ล้านบาท คลิกที่นี่
 4. กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ ต้องแสดงเอกสารการสืบราคาท้องตลาด 3 ราย + 1 เว็บไซต์ เช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง (quotation), รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue), การ capture หน้าเว็บไซต์ที่แสดงราคา
  (หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน และแสดงการคำนวณเป็นเงินบาท พร้อมระบุวันที่ในการคำนวณให้ชัดเจน)
 5. กรณีจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม/เว็บไซต์ ต้องแสดงแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ คลิกที่นี่
  ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีราคากลาง คลิกที่นี่
 6. กรณีจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ อปท.
  ต้องแสดงแบบ คกก.มท.04 PDF | XLS | ODS และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา PDF
 เกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้าน
 1. หนังสือนำส่งโครงการ
 2. แบบ คกก.มท.01 PDF | XLS | ODS
 3. แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท คลิกที่นี่
 4. กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ ต้องแสดงเอกสารการสืบราคาท้องตลาด 3 ราย + 1 เว็บไซต์ เช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง (quotation), รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue), การ capture หน้าเว็บไซต์ที่แสดงราคา
  (หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน และแสดงการคำนวณเป็นเงินบาท พร้อมระบุวันที่ในการคำนวณให้ชัดเจน)
 5. กรณีจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม/เว็บไซต์ ต้องแสดงแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ คลิกที่นี่
  ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีราคากลาง คลิกที่นี่
 6. กรณีจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ อปท.
  ต้องแสดงแบบ คกก.มท.04 PDF | XLS | ODS และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา PDF
 ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 1. หนังสือนำส่งโครงการ
 2. แบบ คกก.มท.01 PDF | XLS | ODS
 3. แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
  - ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท คลิกที่นี่ หรือ
  - ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท คลิกที่นี่
 4. กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ ต้องแสดงเอกสารการสืบราคาท้องตลาด 3 ราย + 1 เว็บไซต์ เช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง (quotation), รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue), การ capture หน้าเว็บไซต์ที่แสดงราคา
  (หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน และแสดงการคำนวณเป็นเงินบาท พร้อมระบุวันที่ในการคำนวณให้ชัดเจน)
 5. กรณีจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม/เว็บไซต์ ต้องแสดงแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ คลิกที่นี่
  ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีราคากลาง คลิกที่นี่
 6. กรณีจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ อปท.
  ต้องแสดงแบบ คกก.มท.04 PDF | XLS | ODS และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา PDF
 จังหวัด/กรม/รัฐวิสาหกิจ รายงานให้กระทรวงทราบ
 • รายงานผลการจัดหาภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (แบบ คกก.มท.03) PDF | XLS | ODS
 • รายงานผลการพิจารณาทุก 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค., เม.ย.-ก.ย.) (แบบ คกก.มท.01) PDF | XLS | ODS