ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด

รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ

รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1 นายอมร เวชการวิทยา 18 พ.ย.2545 - 1 ส.ค.2549
2 นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ 21 ธ.ค. 2545 - 1 ต.ค.2547
3 นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ 1 ต.ค.2547 - 1 ธ.ค.2549
4 นายประวัติ ถีถะแก้ว 20 มี.ค.2548 - 25 ต.ค.2552
5 นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน 28 ส.ค.2549 - 7 ต.ค.2551
6 นายกฤษเพชร ศรีปาน 5 ธ.ค.2549 - 19 มิ.ย. 2552
7 นายสุรชัย ลิ้นทอง 8 ต.ค.2550 - 19 มิ.ย.2552
8 นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท 20 ต.ค.2551 - 19 มิ.ย.2552
9 นายธานี ปลูกเจริญ 22 มิ.ย.2552 - 26 ต.ค.2552
10 นายเพิ่มศักดิ์ สีทองสุรภณา 22 มิ.ย.2552 - 30 ก.ย.2552
11 นายพิทยา สุนทรวิภาค 26 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2553
12 นายณัฐพลษ์ วิเชียรเพริศ 26 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2553
13 นายธานี ปลูกเจริญ 2 พ.ย.2552 - 3 เม.ย.2554
14 นายชโลธร ผาโคตร 29 พ.ย.2553 - 8 ม.ค.2555
15 นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล 29 พ.ย.2553 - 27 มี.ค.2554
16 นายสถาพร ศิริภักดี 4 เม.ย.2554 - 8 ม.ค.2555
17 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ 4 เม.ย.2554 - 6 ธ.ค.2555
18 นายณรงค์ พลละเอียด 9 ม.ค.2555 - 6 ธ.ค.2555
19 นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ 30 ม.ค.2555 - 30 ก.ย. 2556
20 นายธัชชัย สีสุวรรณ 7 ธ.ค.2555 - 27 ต.ค. 2556
21 นายพศิน โกมลวิทย์ 7 ธ.ค.2555 - 30 ก.ย. 2558
22 นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์  28 ต.ค. 2556- 30 พ.ย. 2557
23 นายพลากร บุญประคอง 28 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558
24 นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ 1 ธ.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559
25 นายทรงพล ใจกริ่ม 1 ต.ค. 2558 - 10 ต.ค. 2559
26 นายชยันต์ ศิริมาศ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2561
27 นายกมล เชียงวงศ์ 10 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
28 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 10 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
29 นายวิรุฬ พรรณเทวี 1 ต.ค. 2560 - 7 ต.ค. 2561
30 นายเลิศบุศย์ กองทอง 1 ต.ค. 2560 - 8 ต.ค.2563
31 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ 8 ต.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2562
32 นายทวี จงประเสริฐ 22 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
33 นายชำนาญ ชื่นตา 23 ธ.ค. 2562 - 8 ต.ค. 2563
34 นายเธียรชัย พุทธรังษี 9 ธ.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
35 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ 9 ต.ค. 2563 - 1 ธ.ค. 2565
36 นายสมชัย คล้ายทับทิม 2 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2564
37 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม 15 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565
38 นายสนอง ดลประสิทธิ์ 15 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2566
39 นายชูศักดิ์ ราชบุรี 16 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน
40 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ 16 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน
41 นายนพดล จอมเพชร 28 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุดวันที่ 5 มกราคม 2566

โดย นายวิชัย ผิวเงิน