รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ชื่อ : นายสนอง ดลประสิทธิ์

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : -

 

 

   

 ประวัติโดยสังเขป

 • ชื่อ-สกุล  นายสนอง    ดลประสิทธิ์ 
 • วัน เดือน ปีเกิด วันที่  1   มีนาคม   2506     อายุตัว   58   ปี 
 • ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   
 • สังกัด  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย      

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี     ร.บ.    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท    ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 ประวัติรับราชการ

 • การรับราชการ  เริ่มรับราชการวันที่  23  เมษายน  2527      
 • 23 เมษายน 2527        ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 - 4     สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด    
 • 28 สิงหาคม 2538        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 - 5 สำนักงานจังหวัดสุรินทร์  
 • 1 มกราคม 2540          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 - 6 ว สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
 • 4 พฤษภาคม 2548       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร    
 • 27 กุมภาพันธ์ 2549      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) สำนักงานจังหวัดยโสธร
 • 11 ธันวาคม 2551        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) สำนักงานจังหวัดยโสธร   
 • 12 เมษายน 2553        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/หน.กลุ่มงานข้อมูลฯ และนักทรัพยากร บุคคลชำนาญการพิเศษ/หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครพนม 
 • 30 พฤษภาคม 2554    หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดยโสธร 
 • 19 มีนาคม 2556         หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 • 17 มีนาคม 2557         หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 • 16 เมษายน 2558        หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 • 31 พฤษภาคม 2559     ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561      หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 • 15 พฤศจิกายน 2564    รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 ประวัติการอบรม

 • 2551  นักบริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 19 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 2559  นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  (นบร.) รุ่นที่ 5  สำนักงาน กปร.
 • 2562  นักปกครองระดับสูง  (นปส.) รุ่นที่ 73  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 คุณสมบัติพิเศษ/รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลผู้ทำประโยชน์และให้การสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • รางวัลเรียนดีลำดับที่ 10  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)  รุ่นที่ 73
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี พ.ศ. 2554
 • รางวัลผู้เข้าเรียนครบร้อยละร้อย  หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย  (บ.มท.)  รุ่นที่  19
 • รางวัล “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564  (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด)
 • รางวัล  “องค์กรคุณธรรม ระดับ  คุณธรรม”  (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด)