แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564    

 

 เอกสารดาวน์โหลด ที่นี่