Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-ประชาสัมพันธ์ (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 25 พฤษภาคม 2566 tom_it 9 รายละเอียด...
2 ประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม 25 พฤษภาคม 2566 tom_it 11 รายละเอียด...
3 แนวทางการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 9 รายละเอียด...
4 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 12 รายละเอียด...
5 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 9 รายละเอียด...
6 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด) 22 พฤษภาคม 2566 tom_it 6 รายละเอียด...
7 การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 16 พฤษภาคม 2566 tom_it 19 รายละเอียด...
8 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ 12 พฤษภาคม 2566 tom_it 43 รายละเอียด...
9 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ 8 พฤษภาคม 2566 tom_it 27 รายละเอียด...
10 กำหนดยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2566 8 พฤษภาคม 2566 tom_it 32 รายละเอียด...
11 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 พฤษภาคม 2566 tom_it 60 รายละเอียด...
12 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1497) 27 เมษายน 2566 tom_it 43 รายละเอียด...
13 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1433) 27เมษายน 2566 tom_it 40 รายละเอียด...
14 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0011/1909) 27 เมษายน 2566 tom_it 25 รายละเอียด...
15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 5 เมษายน 2566 tom_it 48 รายละเอียด...
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 5 เมษายน 2566 tom_it 61 รายละเอียด...
17 พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 5 เมษายน 2566 tom_it 64 รายละเอียด...
18 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นของ สป.มท. 28 มีนาคม 2566 tom_it 58 รายละเอียด...
19 ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบฯ 2565 29 มีนาคม 2566 tom_it 34 รายละเอียด...
20 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 28 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 170 รายละเอียด...
21 ประกอบพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร 21 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 109 รายละเอียด...
22 ค่านิยม 11 ประการของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด 21 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 138 รายละเอียด...
23 หนังสือรวบรวมผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์จังหวัดปัตตานี 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 89 รายละเอียด...
24 ผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่งคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียน 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 130 รายละเอียด...
25 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงาน 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 59 รายละเอียด...
26 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเรือนจำจังหวัด พ.ศ.2566 13 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 79 รายละเอียด...
27 ขอเชิญร่วมทำบุญ สมทบทุนสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช 9 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 91 รายละเอียด...
28 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการ/คณะกรรมการการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 85 รายละเอียด...
29 รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 308 รายละเอียด...
30 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ ITA ประจำปี 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 79 รายละเอียด...
31 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 26 มกราคม 2566 tom_it 264 รายละเอียด...
32 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 26 มกราคม 2566 tom_it 233 รายละเอียด...
33 ทุนเรียนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 3 โครงการ 24 มกราคม 2566 tom_it 85 รายละเอียด...
34 รายงานการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 23 มกราคม 2566 tom_it 101 รายละเอียด...
35 ผลการคัดเลือกการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ด 19 มกราคม 2566 tom_it 93 รายละเอียด...
36 Application "เรียกช่าง" 15 มกราคม 2566 tom_it 97 รายละเอียด...
37 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566" 1 มกราคม 2566 tom_it 149 รายละเอียด...
38 ผลการออกฉลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 7 มกราคม 2566 tom_it 1460 รายละเอียด...
39 ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 29 ธันวาคม 2565 tom_it 168 รายละเอียด...
40 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 28 ธันวาคม 2565 phanupong 92 รายละเอียด...
41 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 26 ธันวาคม 2565 admin101 259 รายละเอียด...
42 มหกรรมเกษตรยั่งยืน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด 23 ธันวาคม 2565 tom_it 103 รายละเอียด...
43 วันต่อต้านคอรับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด 9 ธันวาคม 2565 phanupong 125 รายละเอียด...
44 ประธานพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ 22 ธันวาคม 2565 phanupong 87 รายละเอียด...
45 จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 23 ธันวาคม 2565 tom_it 137 รายละเอียด...
46 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 23 ธันวาคม 2565 phanupong 70 รายละเอียด...
47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (ปฏิรูปที่ดิน รอ. 23 ธันวาคม 2565 phanupong 79 รายละเอียด...
48 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "Global Gender Talk Series @ Roiet" 22 ธันวาคม 2565 phanupong 82 รายละเอียด...
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้และทฤษฎีครั้งที่ 1 (สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 9 ธันวาคม 2565 phanupong 205 รายละเอียด...
50 ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ 27 มกราคม 2565 tom_it 109 รายละเอียด...
51 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 มกราคม 2565 tom_it 121 รายละเอียด...
52 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 17 มกราคม 2565 tom_it 112 รายละเอียด...
53 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2565 tom_it 132 รายละเอียด...
54 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ 18 พฤศจิกายน 2565 tom_it 544 รายละเอียด...
55 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 15 พฤศจิกายน 2565 phanupong 205 รายละเอียด...
56 ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัด 11 พฤศจิกายน 2565 phanupong 326 รายละเอียด...
57 สื่อประชาสัมพันธ์ธงชาติไทย ปี ๒๕๖๕ 10 พฤศจิกายน 2565 tom_it 177 รายละเอียด...
58 ด่วน./รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 10 พฤศจิกายน 2565 phanupong 135 รายละเอียด...
59 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ(สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด) 9 พฤศจิกายน 2565 phanupong 110 รายละเอียด...
60 เชิญชวนผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4 พฤศจิกายน 2565 tom_it 113 รายละเอียด...
61 พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 1 พฤศจิกายน 2565 phanupong 116 รายละเอียด...
62 การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ตุลาคม 2565 phanupong 2403 รายละเอียด...
63 รู้จัก ววน. ระบบวิทนาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 21 ตุลาคม 2565 tom_it 114 รายละเอียด...
64 ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย 18 ตุลาคม 2565 tom_it 240 รายละเอียด...
65 วันออกพรรษาปี 2565 10 ตุลาคม 2565 tom_it 282 รายละเอียด...
66 พ่อเมืองร้อยเอ็ด นำข้าราชการ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 tom_it 268 รายละเอียด...
67 กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation flag Day) ประจำปี 25 28 กันยายน 2565 phanupong 155 รายละเอียด...
68 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ บ้านหนองแค ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร 25 กันยายน 2565 tom_it 341 รายละเอียด...
69 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 26 กันยายน 2565 tom_it 231 รายละเอียด...
70 เปิดงานโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 22 กันยายน 2565 tom_it 179 รายละเอียด...
71 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 21 กันยายน 2565 tom_it 185 รายละเอียด...
72 ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลำน้ำมูล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน 21 กันยายน 2565 tom_it 237 รายละเอียด...
73 ร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 กันยายน 2565 tom_it 223 รายละเอียด...
74 ร้อยเอ็ด กิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี 20 กันยายน 2565 tom_it 244 รายละเอียด...
75 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 21 กันยายน 2565 tom_it 164 รายละเอียด...
76 วช.5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสังคมสู้โควิด-19 21 กันยายน 2565 tom_it 184 รายละเอียด...
77 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม"การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 20 กันยายน 2565 phanupong 116 รายละเอียด...
78 รับสมัครบุคคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2565 tom_it 191 รายละเอียด...
79 เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 14 กันยายน 2565 tom_it 120 รายละเอียด...
80 สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 13 กันยายน 2565 tom_it 170 รายละเอียด...
81 ภาษีไปไหนไม่ใช่คำถาม แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภาครัฐ 14 กันยายน 2565 tom_it 115 รายละเอียด...
82 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 กันยายน 2565 tom_it 173 รายละเอียด...
83 ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด 13 กันยายน 2565 tom_it 183 รายละเอียด...
84 มอบรางวัลการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดนานาชาติ AVC Asian Beach Tour Roi-Et Open 13 กันยายน 2565 tom_it 241 รายละเอียด...
85 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 13 กันยายน 2565 phanupong 123 รายละเอียด...
86 ประกาศรายชื่อผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 12 กันยายน 2565 admin101 120 รายละเอียด...
87 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง 12 กันยายน 2565 phanupong 150 รายละเอียด...
88 ร้อยเอ็ด รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด กรณีโรคระบาดชนิดลัมปีสก 9 กันยายน 2565 tom_it 200 รายละเอียด...
89 ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 9 กันยายน 2565 tom_it 227 รายละเอียด...
90 ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยว ร้อยเอ็ดดี๊ดี 5 กันยายน 2565 tom_it 299 รายละเอียด...
91 ผู้ว่าร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 5 กันยายน 2565 tom_it 231 รายละเอียด...
92 จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจ 5 กันยายน 2565 phanupong 152 รายละเอียด...
93 รายงานการเงินและรายงานผลผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 มิถุนายน 2565 phanupong 263 รายละเอียด...
94 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง กรมบัญชีกลาง (คลังจังหวัดร้อยเอ็ด) 1 กันยายน 2565 phanupong 240 รายละเอียด...
95 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (สนง.สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด) 1 กันยายน 2565 phanupong 135 รายละเอียด...
96 ขอเชิญประชาชนร่วมลงทะบียนก้าวท้าใจ season 4 ผ่าน Application Line 1 กันยายน 2565 224 รายละเอียด...
97 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 31 สิงหาคม 2565 tom_it 6897 รายละเอียด...
98 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 17 สิงหาคม 2565 tom_it 158 รายละเอียด...
99 ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวพนังหิน Gabion ชั่วคราวที่ขาดชำรุด 22 สิงหาคม 2565 phanupong 240 รายละเอียด...
100 คลิปเสียงบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา 23 สิงหาคม 2565 tom_it 6959 รายละเอียด...
101 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ (สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) 22 สิงหาคม 2565 phanupong 233 รายละเอียด...
102 ร้อยเอ็ด แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 22 สิงหาคม 2565 tom_it 189 รายละเอียด...
103 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 tom_it 168 รายละเอียด...
104 ร้อยเอ็ด แจกถุงผ้าอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดโลกร้อน 13 สิงหาคม 2565 tom_it 124 รายละเอียด...
105 เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนฯ 13 สิงหาคม 2565 tom_it 158 รายละเอียด...
106 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 tom_it 122 รายละเอียด...
107 ทำบุญตักบาตร และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 tom_it 202 รายละเอียด...
108 ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ 12 สิงหาคม 2565 tom_it 126 รายละเอียด...
109 จิตอาสาพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 11 กรกฎาคม 2565 tom_it 158 รายละเอียด...
110 จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานเนื่องในวันรพี 5 สิงหาคม 2565 tom_it 140 รายละเอียด...
111 โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX 5 สิงหาคม 2565 tom_it 147 รายละเอียด...
112 ร่วมพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 3 สิงหาคม 2565 tom_it 208 รายละเอียด...
113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2565 tom_it 351 รายละเอียด...
114 สธ. เตือน แนวโน้วสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่มขึ้น 19 กรกฎาคม 2565 tom_it 141 รายละเอียด...
115 เชิญชวนถวายคำสัตย์ปฏิญาณ 12 กรกฎาคม 2565 tom_it 141 รายละเอียด...
116 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 12 กรกฎาคม 2565 tom_it 118 รายละเอียด...
117 COVID-19 ป้องกันไว้ปลอดภัยทั้งครอบครัว 7 กรกฎาคม 2565 tom_it 152 รายละเอียด...
118 วีดิทัศน์นำเสนอจังหวัดร้อยเอ็ด 29 มิถุนายน 2565 tom_it 231 รายละเอียด...
119 การดูแลผู้อายุให้ห่างไกลจากโควิด-19 29 เมษายน 2565 tom_it 134 รายละเอียด...
120 ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไหมสาเกต 24 มิถุนายน 2565 tom_it 224 รายละเอียด...
121 ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 23 มิถุนายน 2565 tom_it 174 รายละเอียด...
122 สรุปปลดล็ก กัญชา แล้ว ทำอะไรได้บ้าง? 15 มิถุนายน 2565 tom_it 139 รายละเอียด...
123 การรับสาร THC จากกัญชาเข่้าสู้ร่างกายส่งผลต่อระบบจิตประสาท 15 มิถุนายน 2565 tom_it 142 รายละเอียด...
124 ต้องรู้กฎหมาย PDPA !! 13 มิถุนายน 2565 tom_it 170 รายละเอียด...
125 เตรียมความพร้อม 4 มาตรการ โควิดเข้าสู่ โรคประจำถิ่น 10 มิถุนายน 2565 tom_it 200 รายละเอียด...
126 ข่าวสารอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 10 มิถุนายน 2565 tom_it 194 รายละเอียด...
127 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2 มิถุนายน 2565 tom_it 144 รายละเอียด...
128 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 27 พฤษภาคม 2565 tom_it 157 รายละเอียด...
129 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 27 พฤษภาคม 2565 tom_it 146 รายละเอียด...
130 วิธีสังเกตไลน์ปลอม ตีเนียนขอยืมตังค์ 23 พฤษภาคม 2565 tom_it 135 รายละเอียด...
131 แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 พฤษภาคม 2565 tom_it 233 รายละเอียด...
132 วัคซีนโควิด 2 เข็มไม่พอ ต้องกระตุ้น 11 เมษายน 2565 tom_it 182 รายละเอียด...
133 อย่าเพิ่งวางใจ ให้โทร. เช็กก่อนเชื่อ!? 27 เมษายน 2565 tom_it 178 รายละเอียด...
134 ร้องเรียน/เสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ 26 เมษายน 2565 tom_it 147 รายละเอียด...
135 องค์การอนามัยโลก แนะ !! ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก 26 เมษายน 2565 tom_it 224 รายละเอียด...
136 ติดโควิดไม่ต้องกังวล เบิกประกันสังคมได้ 22 เมษายน 2565 tom_it 217 รายละเอียด...
137 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีน 21 เมษายน 2565 tom_it 158 รายละเอียด...
138 เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? 18 เมษายน 2565 tom_it 188 รายละเอียด...
139 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชก 1 เมษายน 2565 tom_it 167 รายละเอียด...
140 ข้อห้ามช่วงสงกรานต์ มีอะไรบ้าง 1 เมษายน 2565 tom_it 201 รายละเอียด...
141 ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 25 มีนาคม 2565 tom_it 214 รายละเอียด...
142 130 ปี กระมรวงมหาดไทย 25 มีนาคม 2565 tom_it 243 รายละเอียด...
143 Save 608 By Booter Dose 24 มีนาคม 2565 tom_it 160 รายละเอียด...
144 ประชาสัมพันธ์ชุดวิดีโอ ภัยออนไลน์ใกล้ตัว 19 มีนาคม 2565 tom_it 574 รายละเอียด...
145 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 151 รายละเอียด...
146 วาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565 tom_it 163 รายละเอียด...
147 ผู้ว่าราชการ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย 8 มีนาคม 2565 tom_it 154 รายละเอียด...
148 มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด 4 มีนาคม 2565 tom_it 169 รายละเอียด...
149 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช.ครั้งที่ 17 21 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 172 รายละเอียด...
150 ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด แจ้งผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกร 18 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 149 รายละเอียด...
151 แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?? 23 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 731 รายละเอียด...
152 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 20 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 268 รายละเอียด...
153 เชิญชมการจัดแสดง นิทรรศการสืบสานมรดกผ้ายก 17 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 307 รายละเอียด...
154 วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 556 รายละเอียด...
155 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) 15 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 257 รายละเอียด...
156 วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี 10 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 279 รายละเอียด...
157 มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 10 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 282 รายละเอียด...
158 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ.. 10 มกราคม 2565 tom_it 168 รายละเอียด...
159 กิจกรรม 5 ส สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 9 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 167 รายละเอียด...
160 แผนการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 8 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 170 รายละเอียด...
161 ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 13 มกราคม 2565 tom_it 174 รายละเอียด...
162 เชิญประุชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2565 7 มกราคม 2565 tom_it 198 รายละเอียด...
163 นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ธันวาคม 2564 tom_it 192 รายละเอียด...