Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     หนังสือเวียน

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 11 มกราคม 2566 tom_it 104 รายละเอียด...
2 ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 11 มกราคม 2566 tom_it 201 รายละเอียด...
3 เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) 30 พฤศจิกายน 2565 tom_it 225 รายละเอียด...
4 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 27 สิงหาคม 2565 tom_it 151 รายละเอียด...
5 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5 22 กรกฎาคม 2565 tom_it 147 รายละเอียด...
6 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 20 เมษายน 2565 tom_it 142 รายละเอียด...
7 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2565 tom_it 133 รายละเอียด...
8 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 101 รายละเอียด...
9 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2565 tom_it 129 รายละเอียด...
10 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน 29 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 191 รายละเอียด...
11 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ธนารักษ์ร้อยเอ็ด) 18 ตุลาคม 2565 tom_it 88 รายละเอียด...
12 ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการการสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ 6 ตุลาคม 2565 tom_it 105 รายละเอียด...
13 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียน 4 ตุลาคม 2565 phanupong 160 รายละเอียด...
14 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.)(ศปก.จ.รอ.) 15 กันยายน 2565 tom_it 126 รายละเอียด...
15 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 13 กันยายน 2565 phanupong 204 รายละเอียด...
16 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 24 สิงหาคม 2565 tom_it 192 รายละเอียด...
17 ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ 16 สิงหาคม 2565 tom_it 211 รายละเอียด...
18 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและฝ้าวระวังการนำเข้าพืชสกุลแคนนาบิส (กัญชง กัญชา) 10 สิงหาคม 2565 tom_it 200 รายละเอียด...
19 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด 17 สิงหาคม 2565 tom_it 202 รายละเอียด...