Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     หนังสือเวียน

ค้นหา :
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 tom_it 69 รายละเอียด...
2 รายงานสถานการณ์ MSME Outlook ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567 tom_it 37 รายละเอียด...
3 ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขน้ำแลง น้ำท้วม ในเขตลุ่มน้ำชี 7 กุมภาพันธ์ 2567 tom_it 31 รายละเอียด...
4 ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขน้ำแลง น้ำท้วม ในเขตลุ่มน้ำโขง 7 กุมภาพันธ์ 2567 tom_it 35 รายละเอียด...
5 ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 13) 7 กุมภาพันธ์ 2567 tom_it 50 รายละเอียด...
6 บทบาทการทูตเศรษฐกิจ 25 มกราคม 2567 tom_it 97 รายละเอียด...
7 สรุปสาระสำคัญบทความ เรื่อง "Some progress, must do better" 15 มกราคม 2567 tom_it 92 รายละเอียด...
8 อนุมัติการเปิดสถานกงสลกิตติมาศักดิ์สาธารณรัฐเซอร์เบีย ณ จังหวัดชลบุรี 2 มกราคม 2567 tom_it 125 รายละเอียด...
9 โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 มกราคม 2567 tom_it 110 รายละเอียด...
10 ยกย่องผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2566 18 ธันวาคม 2566 tom_it 138 รายละเอียด...
11 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ครั้งที่ 11/2566) 15 พฤศจิกายน 2566 tom_it 345 รายละเอียด...
12 สัมมนาวิชาการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 24 ตุลาคม 2566 tom_it 261 รายละเอียด...
13 อนุมัติการแต่งตั้งกงสุลกิตติมาศักดิ์ต่างประเทศ ในประเทศไทย 20 ตุลาคม 2566 tom_it 269 รายละเอียด...
14 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 10/2566) 9 ตุลาคม 2566 tom_it 250 รายละเอียด...
15 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 8/2566) 8 สิงหาคม 2566 tom_it 588 รายละเอียด...
16 ตราสัญลักษณ์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ใหม่ 7 สิงหาคม 2566 tom_it 361 รายละเอียด...
17 รางวัล UNESCO International Literacy Prizes ประจำปี 2566 21 มิถุนายน 2566 tom_it 442 รายละเอียด...
18 ประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อผู้รับรางวัล Nikkei Asia Award ครั้ง 3 1 มิถุนายน 2566 tom_it 312 รายละเอียด...
19 แต่งตั้งกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมาศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย 1 มิถุนายน 2566 tom_it 195 รายละเอียด...
20 ประกาศ การเช่าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด 19 เมษายน 2566 tom_it 474 รายละเอียด...
21 รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 19 เมษายน 2566 tom_it 358 รายละเอียด...
22 ประกาศ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรง (ฉบับที่ 12) 19 เมษายน 2566 tom_it 322 รายละเอียด...
23 ย้ายที่ตั้งสำนักงบประมาณ 14 เมษายน 2566 tom_it 327 รายละเอียด...
24 เปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน 11 เมษายน 2566 tom_it 183 รายละเอียด...
25 ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 28 มีนาคม 2566 tom_it 199 รายละเอียด...
26 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนมีนาคม 2566 14 มีนาคม 2566 tom_it 407 รายละเอียด...
27 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 2 มีนาคม 2566 tom_it 237 รายละเอียด...
28 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 252 รายละเอียด...
29 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 11 มกราคม 2566 tom_it 359 รายละเอียด...
30 ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 11 มกราคม 2566 tom_it 501 รายละเอียด...
31 เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) 30 พฤศจิกายน 2565 tom_it 490 รายละเอียด...
32 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 27 สิงหาคม 2565 tom_it 388 รายละเอียด...
33 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5 22 กรกฎาคม 2565 tom_it 354 รายละเอียด...
34 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 20 เมษายน 2565 tom_it 353 รายละเอียด...
35 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2565 tom_it 340 รายละเอียด...
36 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 251 รายละเอียด...
37 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2565 tom_it 268 รายละเอียด...
38 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน 29 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 405 รายละเอียด...
39 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ธนารักษ์ร้อยเอ็ด) 18 ตุลาคม 2565 tom_it 233 รายละเอียด...
40 ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการการสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ 6 ตุลาคม 2565 tom_it 279 รายละเอียด...
41 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียน 4 ตุลาคม 2565 phanupong 322 รายละเอียด...
42 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.)(ศปก.จ.รอ.) 15 กันยายน 2565 tom_it 290 รายละเอียด...
43 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 13 กันยายน 2565 phanupong 357 รายละเอียด...
44 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 24 สิงหาคม 2565 tom_it 350 รายละเอียด...
45 ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ 16 สิงหาคม 2565 tom_it 473 รายละเอียด...
46 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและฝ้าวระวังการนำเข้าพืชสกุลแคนนาบิส (กัญชง กัญชา) 10 สิงหาคม 2565 tom_it 386 รายละเอียด...
47 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด 17 สิงหาคม 2565 tom_it 367 รายละเอียด...