Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     หนังสือเวียน

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประกาศ การเช่าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด 19 เมษายน 2566 tom_it 91 รายละเอียด...
2 รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 19 เมษายน 2566 tom_it 67 รายละเอียด...
3 ประกาศ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรง (ฉบับที่ 12) 19 เมษายน 2566 tom_it 98 รายละเอียด...
4 ย้ายที่ตั้งสำนักงบประมาณ 14 เมษายน 2566 tom_it 91 รายละเอียด...
5 เปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน 11 เมษายน 2566 tom_it 27 รายละเอียด...
6 ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 28 มีนาคม 2566 tom_it 82 รายละเอียด...
7 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนมีนาคม 2566 14 มีนาคม 2566 tom_it 208 รายละเอียด...
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 2 มีนาคม 2566 tom_it 104 รายละเอียด...
9 หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 122 รายละเอียด...
10 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 11 มกราคม 2566 tom_it 239 รายละเอียด...
11 ประชุมคณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 11 มกราคม 2566 tom_it 373 รายละเอียด...
12 เอกสารการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาล (VCS) 30 พฤศจิกายน 2565 tom_it 347 รายละเอียด...
13 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566-2570 27 สิงหาคม 2565 tom_it 264 รายละเอียด...
14 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5 22 กรกฎาคม 2565 tom_it 239 รายละเอียด...
15 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4 20 เมษายน 2565 tom_it 223 รายละเอียด...
16 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2565 tom_it 216 รายละเอียด...
17 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 141 รายละเอียด...
18 เชิญประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2565 tom_it 171 รายละเอียด...
19 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน 29 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 241 รายละเอียด...
20 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ธนารักษ์ร้อยเอ็ด) 18 ตุลาคม 2565 tom_it 128 รายละเอียด...
21 ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการการสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ 6 ตุลาคม 2565 tom_it 143 รายละเอียด...
22 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียน 4 ตุลาคม 2565 phanupong 202 รายละเอียด...
23 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.)(ศปก.จ.รอ.) 15 กันยายน 2565 tom_it 165 รายละเอียด...
24 แจ้งเวียนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 13 กันยายน 2565 phanupong 244 รายละเอียด...
25 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 24 สิงหาคม 2565 tom_it 230 รายละเอียด...
26 ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ 16 สิงหาคม 2565 tom_it 287 รายละเอียด...
27 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและฝ้าวระวังการนำเข้าพืชสกุลแคนนาบิส (กัญชง กัญชา) 10 สิงหาคม 2565 tom_it 248 รายละเอียด...
28 เชิญประชุมคณะกรรมการโควิด - 19 จังหวัดร้อยเอ็ด 17 สิงหาคม 2565 tom_it 244 รายละเอียด...