Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ฯ 28 มิถุนายน 2566 tom_it 7 รายละเอียด...
2 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 14 กันยายน 2566 tom_it 54 รายละเอียด...
3 ขอปลูกสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง 25 กรกฎาคม 2566 tom_it 157 รายละเอียด...
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 168 รายละเอียด...
5 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 1493-1494 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 147 รายละเอียด...
6 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 1474 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 103 รายละเอียด...
7 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 50 (5แปลง) 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 74 รายละเอียด...
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง 6 กรกฎาคม 2566 tom_it 101 รายละเอียด...
9 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขยายผลจากงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1 กรกฎาคม 2566 tom_it 101 รายละเอียด...
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 1 กรกฎาคม 2566 tom_it 113 รายละเอียด...
11 ขายทอดตลาดอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2566 tom_it 103 รายละเอียด...
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารตลาดสดสระทอง หลังที่ 3 21 มิถุนายน 2566 tom_it 94 รายละเอียด...
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 10 พฤษภาคม 2566 tom_it 149 รายละเอียด...
14 ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการกำจัดขยะมูลฝอย (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 3 พฤษภาคม 2566 tom_it 142 รายละเอียด...
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) 3 พฤษภาคม 2566 tom_it 224 รายละเอียด...
16 ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 26 เมษายน 2566 tom_it 166 รายละเอียด...
17 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ 24 เมษายน 2566 tom_it 179 รายละเอียด...
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด) 10 เมษายน 2566 admin101 81 รายละเอียด...
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ หลัง 19 เมษายน 2566 tom_it 99 รายละเอียด...
20 ประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ 19 เมษายน 2566 tom_it 96 รายละเอียด...
21 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ 19 เมษายน 2566 tom_it 128 รายละเอียด...
22 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 30 สิงหาคม 2565 admin101 115 รายละเอียด...
23 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง 5 เมษายน 2566 tom_it 131 รายละเอียด...
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 250,000 ฟอง 10 มกราคม 2566 tom_it 99 รายละเอียด...
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 4 เครื่อง 27 มกราคม 2565 admin101 91 รายละเอียด...
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 เครื่อง 17 กุมภาพันธ์ 2566 admin101 84 รายละเอียด...
27 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 20 มีนาคม 2566 admin101 76 รายละเอียด...
28 แผนเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล (รพ.รอ.) 31 มีนาคม 2566 admin101 79 รายละเอียด...
29 แผนจ้างเหมาดูแลและซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (รพ.รอ.) 4 เมษายน 2566 admin101 78 รายละเอียด...
30 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (รพ.รอ.) 4 เมษายน 2566 admin101 74 รายละเอียด...
31 แผนจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (รพ.รอ.) 31 มีนาคม 2566 admin101 71 รายละเอียด...
32 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข็มพลาสติก จำนวน 8 รายการ 24 มีนาคม 2566 admin101 84 รายละเอียด...
33 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 30 มีนาคม 2566 tom_it 107 รายละเอียด...
34 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลศรีสมเด็จ 30 มีนาคม 2566 tom_it 243 รายละเอียด...
35 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลเกษตรวิสัย 29 มีนาคม 2566 tom_it 188 รายละเอียด...
36 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 28 มีนาคม 2566 tom_it 86 รายละเอียด...
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 99 รายละเอียด...
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 105 รายละเอียด...
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2566 28 มีนาคม 2566 tom_it 78 รายละเอียด...
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2565 28 มีนาคม 2566 tom_it 110 รายละเอียด...
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2565 28 มีนาคม 2566 tom_it 87 รายละเอียด...
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2565 29 มีนาคม 2566 tom_it 82 รายละเอียด...
43 หลักสูตร "ระบบการคำนวณราคากลางและแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง" 8 มีนาคม 2566 tom_it 148 รายละเอียด...
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2 มีนาคม 2566 tom_it 188 รายละเอียด...
45 ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน 27 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 257 รายละเอียด...
46 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศบาลตำบลหนองพอก อาคาร คสล.3ชั้น 27 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 152 รายละเอียด...
47 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด 22 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 135 รายละเอียด...
48 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทำความเข้าใจในระบบE-GP เฟส 5" 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 149 รายละเอียด...
49 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา" 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 145 รายละเอียด...
50 ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบแสดงผลภาพ สำหรับห้องประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 146 รายละเอียด...
51 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 3 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 133 รายละเอียด...
52 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 28 ธันวาคม 2565 phanupong 147 รายละเอียด...
53 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเทศบาลตำบลโพนสูง 15 ธันวาคม 2565 tom_it 222 รายละเอียด...
54 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 9 ธันวาคม 2565 phanupong 219 รายละเอียด...
55 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ปรับปรุงอาคารสำนักงาน) 8 ธันวาคม 2565 tom_it 148 รายละเอียด...
56 แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สสจ.รอ.) 6 มกราคม 2565 tom_it 174 รายละเอียด...
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564 tom_it 167 รายละเอียด...
58 รายงานผลการดำเนินงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด) 10 มิถุนายน 2565 tom_it 291 รายละเอียด...
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (7หลัง) 28 พฤศจิกายน 2565 tom_it 171 รายละเอียด...
60 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 1 เมษายน 2565 tom_it 163 รายละเอียด...
61 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 25 พฤศจิกายน 2564 tom_it 234 รายละเอียด...
62 รายงานขอจ้างเหมาจัดบูธประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ 31 สิงหาคม 2565 tom_it 139 รายละเอียด...
63 รายงานขอจ้างเหมาจัดทำหนังสือข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด 25 พฤษภาคม 2565 tom_it 139 รายละเอียด...
64 รายงานจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกของจังหวัดร้อบเอ็ด 25 พฤษภาคม 2565 tom_it 126 รายละเอียด...
65 จ้างเหมาจัดทำบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการ 24 พฤษภาคม 2565 tom_it 129 รายละเอียด...
66 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการประจำปีงบ 2565) 23 พฤษภาคม 2565 tom_it 128 รายละเอียด...
67 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการประจำปีงบ 2565) 23 พฤษภาคม 2565 tom_it 152 รายละเอียด...
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการฯ(สนง.ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) 16 พฤศจิกายน 2565 tom_it 182 รายละเอียด...
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.กู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด) 16 พฤศจิกายน 2565 phanupong 166 รายละเอียด...
70 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง (เทศบาลตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด) 9 พฤศจิกายน 2565 phanupong 232 รายละเอียด...
71 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สนง.ที่ดินจังหวัด) 31 ตุลาคม 2565 phanupong 178 รายละเอียด...
72 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติก ทางหลวงท้องถิ่นฯ (ทต.หนองพอก) 21 ตุลาคม 2565 phanupong 160 รายละเอียด...
73 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) 6 ตุลาคม 2565 tom_it 249 รายละเอียด...
74 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคม หมู่ 5 ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี 26 กันยายน 2565 phanupong 252 รายละเอียด...
75 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการงานปรับปรุงระบบท่อประปา ทต.หนองพอก 23 กันยายน 2565 phanupong 228 รายละเอียด...
76 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 20 กันยายน 2565 phanupong 361 รายละเอียด...
77 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 กันยายน 2565 phanupong 187 รายละเอียด...
78 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(รถตำรวจ) 4 รายการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 12 กันยายน 2565 phanupong 277 รายละเอียด...
79 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/20/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) 12 กันยายน 2565 phanupong 183 รายละเอียด...
80 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/18/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) 12 กันยายน 2565 phanupong 220 รายละเอียด...
81 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีฯอิเล็กทรอนิกส์ คค 06049/พ.1/e/18/2565 (แขวงทางหลางร้อยเอ็ด) 12 กันยายน 2565 phanupong 185 รายละเอียด...
82 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธรฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2565 phanupong 157 รายละเอียด...
83 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี 1 กันยายน 2565 phanupong 205 รายละเอียด...
84 การประมูลสิทธิการเช่าซื้อเพื่อหาผู้ประกอบการป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ท่าอากาศยาน) 1 กันยายน 2565 255 รายละเอียด...
85 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 25 สิงหาคม 2565 phanupong 215 รายละเอียด...
86 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 30 สิงหาคม 2565 phanupong 188 รายละเอียด...
87 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกบึงหนองบั่วฯ ม.11 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 30 สิงหาคม 2565 phanupong 206 รายละเอียด...
88 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ (สปก.ร้อยเอ็ด) 22 สิงหาคม 2565 phanupong 412 รายละเอียด...
89 การคืนหลักประกันสัญญา (อบต.โพธิ์ศรี) 19 สิงหาคม 2565 phanupong 228 รายละเอียด...
90 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (สนง.ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 11 กุมภาพันธ์ 2565 tom_it 425 รายละเอียด...
91 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 ธันวาคม 2564 tom_it 226 รายละเอียด...
92 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 กันยายน 2564 tom_it 264 รายละเอียด...
93 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (e-bidding) 29 กันยายน 2564 tom_it 243 รายละเอียด...