จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

     วันอังคารที่ 25 ก.ค. 2566 ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม ร่วมกับ 7 ภาคี เครือข่ายประกอบด้วย ภาคีภาคศาสนา โดยพระครูสมุห์สุริยา สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล ภาคส่วนราชการทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคสื่อมวลชน 

           สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล และยังเป็นกิจกรรมสนองพระปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมราชชนก ที่ได้ทรงพระราชทานไว้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศ โดยภายหลังจากพิธีเปิด มีการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าผัก และพืชสมุนไพรให้กับผู้นำชุมชน การกล่าวสัมโมทนียกถาในหัวข้อ "การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยพระครูสันติประภากร เจ้าคณะอำเภอเมยวดี และพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ จากนั้น ได้แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้บริเวณรอบหนองม่วง ปลูกกล้วย ปล่อยพันธุ์ปลา และดำนา

         นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การขับเคลื่อนดำเนินงานของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และบริหารจัดการชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสา ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนา ในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนที่เป็นทุนทางสังคมใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งาน และสร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้มีจิตสำนักรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มเข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งคาดว่าผลจากการดำเนินกิจกรรมจะทำให้ วัดศรีมงคลแห่งนี้ มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้น ไว้ให้คนในชุมชน และภายนอกชุมชน ได้มาศึกษาเรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด