จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ พระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค

      วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ พระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ ณ อุโบสถวัดป่าห้วยเงิน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

      ทั้งนี้ การสอบไล่เพื่อวัดผลความรู้บาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ร่วมสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม เมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดสอบไล่ได้ตั้งแต่ เปรียญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น "เปรียญ" และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า "พระมหา" ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง "เปรียญธรรม" นั้น เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด