จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

     วันนี้ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม

     เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และภาคีความร่วมมือ รวม 15 หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานขับเคลื่อน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกจังหวัดมีการจัดกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ณ วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน และในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมดังกล่าว ฯ ขึ้น ณ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม โดยยึดหลักการพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 3-5-7-9 คือ 3 พันธกิจ และใช้เครื่องมือ 5 ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย ด้วยกระบวนการทำงาน 7 ขั้นตอน และปฏิบัติใน 9 พื้นที่ภายในวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด