ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566

     วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ณ หนองแวง ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี คณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้จิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ และชุมชนส่วนรวม

     โดยหลังจากพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการและประชาชน ได้พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน ทำกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดิน การปล่อยปลาลงสู่หนองน้ำ กิจกรรมบำรุงดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ การปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่ รอบบริเวณหนองแวง เพื่อให้เกิดความสวยงาม แหล่งน้ำสะอาด และชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด