????ร้อยเอ็ด  ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

      จังหวัดร้อยเอ็ด  ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และจัดทำข้อเสนอแผนงานที่จะเสนอขอความเห็นชอบเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
     วันนี้ (21 สิงหาคม 2566)? นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และจัดทำข้อเสนอแผนงานที่จะเสนอขอความเห็นชอบเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในหน่วยงานระดับจังหวัด และหน่วยงานระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 240 คน จาก 20 หน่วยงาน 20 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพ็ชรรัตต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

     นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทุกแห่ง ดำเนินการปฏิบัติการฯ ตามแผนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่างๆ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566-2570 นับว่าเป็นห้วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการบูรณาการแผนงาน โครงการ ด้านยาเสพติดให้มีความสดคล้อง เชื่อมโยงกัน ลดความซ้ำซ้อน และสามารถใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐได้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอีกด้วย

ทีมข่าว สวท.รอ. /รายงาน