????ร้อยเอ็ด ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อการสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้จากต้นกล้า และเชื้อเม็ดไมคอร์ไรซาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

       วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมวันโอวันแกรนด์ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พลโทธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อการสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้จากต้นกล้า และเชื้อเม็ดไมคอร์ไรซาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงานในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พ.อ.พลพัฒน์ ธีรเนตร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 

       โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้อนุมัติพื้นที่นำร่องใน 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จำนวนพื้นที่ป่าไม้ลดลง เพื่อให้ได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าก่อประโยชน์ ต่อสรรพสิ่งในผืนป่า เป็นการคืนสมดุลของระบบนิเวศ ที่การมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้ประชาชนมีความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการแจกจ่ายต้นกล้าไม้ที่มีการใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา

       ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเพาะเชื้อเห็ดกับต้นกล้าไม้ จำนวน 6,000 ต้น พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้ที่มีเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ให้ชุมชนในการนำไปปลูกพื้นที่ 30 ไร่ ในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่เป้าหมายนำร่องด้วยการมีส่วนร่วมในการปลูกป่า และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการแจกต้นกล้าที่มีเชื้อเห็ด ไมคอร์ไรซา ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ

สำนักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด