ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิมเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568)

       จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิมเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) โดย นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม และ นายกฤต อรรคศรีวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน และนายชวมินทร์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัดอำนวยการจัดการประชุมในครั้งนี้ ในวันที่ 12 กันยนยน 2566 ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพรชรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมวลภาพ