ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรวันพระ อำเภอจตุรพักตรพิมาน


       วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ" ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูศุภจริยาภิวัฒน์ นำประกอบพิธี ที่ วัดสว่างคารมณ์ บ้านหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


       เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2566 ให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักค่านิยม 11 ประการของชาวร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ 


       รวมถึงปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป


ภาพกิจกรรม

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด