ร้อยเอ็ด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน 

     วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม

     ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาในด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานสาธารณูปโภคให้มีระบบที่เหมาะสม และเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 100 คน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง จะได้นำข้อมูลจากการประชุมไปวิเคราะห์ และนำไปดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด