ร้อยเอ็ด จิตอาสาพัฒนาวัดใหญ่ศรีมหาธาตุ เนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


      วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ เนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ที่ วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ได้ทรงวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติของสงฆ์ ทรงออกประกาศว่าด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงพระราชทานความสนับสนุนแก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักร


      โดยได้นำจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมร่วมกันทำความสะอาดตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม ให้สะอาดน่าอยู่ 


     นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด