พิธีวางพวงมาลา และถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2566

       วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งแห่งปวงชน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในพิธี


       โดยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งรัฐบาลได้จัดให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ

 

       พระราชประวัติของพระองค์ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต รวมพระชนมพรรษาได้ 57 พรรษา พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ นอกจากนี้ั ยังนำระบบความเจริญก้าวหน้าของชาติตะวันตกมาใช้พัฒนิาในประเทศไทย เช่น ระบบการใช้ธนบัตรและ เหรียญบาท สร้างระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น จังหวัด อำเภอ และได้มีการสร้างรถไฟ สายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ.109 (พ.ศ. 2433) เป็นต้นเครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด