ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเกษตรวิสัย ประจำปี 2566

     วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 10.10 น. ณ ลำน้ำเสียวใหญ่ บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเกษตรวิสัย ประจำปี 2566 โดยมี นายชัชวาล แพทยาไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดร้อยเอ็ด นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย นายประภาส ศรีวงษ์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบัว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน และพี่น้องทีมเรือจากหลายพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

     นายประภาส ศรีวงษ์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบัว เปิดเผยว่า ตำบลเมืองบัวเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่ลำน้ำเสียวมากว่า 100 ปีแล้ว เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวตำบลเมืองบัวมีความผูกพันกับลำน้ำเสียวมาโดยอย่างยาวนาน โดยได้อาศัยน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ชาวตำบลเมืองบัวได้อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเพณีแข่งขันเรือยาว ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     สําหรับการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ ในปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 9 โดยมีจำนวนทีมเรือที่เข้าร่วมแข่งขันมีเรือยาว 40 ฝีพาย และเรือเล็ก 7 ฝีพาย จาก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ,อำเภอบึงบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ,อำเภอเมือง อำเภอท่าวารี จังหวัดอุบลราชธานี ,อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ,อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าภาพอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 27 ลำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ตลอดจน พ่อค้า ประชาชน และทุกภาคส่วนของอำเภอเกษตรวิสัยจนทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

     นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเกษตรวิสัย ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าพี่น้องชาวตำบลเมืองบัว และชาวอำเภอเกษตรวิสัย ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ และน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ชาวเมืองบัวเท่านั้น ยังนำชื่อเสียงแก่อำเภอเกษตรวิสัย และจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลเมืองบัว และอำเภอเกษตรวิสัย สภาวัฒนธรรมอำเภอเกษตรวิสัย สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองบัว เทศบาลตำบลเมืองบัว ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวเมืองบัว ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานทุกๆ ท่าน ทุกๆ ฝ่ายที่เสียสละแรงกาย ทุนทรัพย์ร่วมพลังความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนในพื้นที่จนทำให้งานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะทำให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและเกิดความรัก ความสามัคคีกลมเกลียว และร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามเหล่านี้ไว้สืบต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด