ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรในวันพระ ณ วัดบ้านกู่

     วันนี้ (29 ต.ค.2566) เวลา 07.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ" ณ วัดบ้านกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะเป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งได้รับความเมตตาจาก เจ้าอธิการณัฐวุฒิ ฐานวุฑโฒ เจ้าคณะตำบลมะอึ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดบ้านกู่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ ประกอบพิธี โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ,นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน รวมถึงเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วม

     นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการดังกล่าวฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ทุกวันพระ ขึ้น/แรม 15 ค่ำ หรือวันอื่นๆ ตามความเหมาะสม ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2566 ให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักค่านิยม 11 ประการของชาวร้อยเอ็ด 

     นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ พร้อมกับเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม ให้คงอยู่สืบไป


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด