ร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน HAS พร้อมป้าย HAPPY TOILET

     ร้อยเอ็ด มอบใบประกาศเกียรติคุณส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน HAS พร้อมป้าย HAPPY TOILET และ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร. นายแพทย์ สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมกรมการจังหวัด หารือข้อราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ที่ ห้องประชุมพระมหาเจย์ดีชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
     ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อน พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยเอ็ด ดังนี้โครงการแรก ร่วมกับ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จัดทําโครงการของขวัญปีใหม่ สํานักงานที่ดินทั่วไทย ส้วมสะอาดน่าใช้ ได้มาตรฐาน HAS เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีความมั่นใจในสุขลักษณะของส้วมสาธารณะสำนักงานที่ดิน ไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ และเกิดความพึงพอใจจากการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ผ่านการรับรองมาตรฐาน HAS จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 แห่ง 
     และโครงการที่สอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA ) จำนวน 9 แห่งเครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด