พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2566

        พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2566 จำนวน 2 รางวัล โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมกรมการจังหวัด หารือข้อราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ที่ ห้องประชุมพระมหาเจย์ดีชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
        ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดวิชาดนตรีไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยและส่งเสริมเด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทย สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนไทย ของชาติเป็นหลัก ในการนำ “ดนตรีไทย” มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและ คุณธรรมควบคู่กัน ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับ การ ระดับดีมาก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และ 2. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดเครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด