พิธีมอบรางวัลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลจังหวัดให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ปี 2566

       พิธีมอบรางวัลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลจังหวัดให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ปี 2566 จำนวน 10 หน่วยงาน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมกรมการจังหวัด หารือข้อราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ที่ ห้องประชุมพระมหาเจย์ดีชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
       ด้วยคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการจัดทำ รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้สืบค้นบัญชีข้อมูล จัดทำตามมาตรฐานรูปแบบข้อมูลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด เพื่อให้ส่วนราชการ สามารถบูรณาการข้อมูล ข้ามหน่วยงาน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้มีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) และมีผลการดำาเนินงานก้าวหน้าจากปีที่ผ่านมา สามารถจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน API (Application Programmirig Interface ) ได้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ในด้านการเผยแพร่ข้อมูล จำนวน 10 หน่วยงานเครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด