จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดปฏิบัติการ Kick off ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปล่อยแถว Kick off ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 

       ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) ยาเสพติด (2) การค้ามนุษย์ (3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน (4) การพนัน (5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ(6) สถานบริการและสถานบันเทิง โดยให้ ทุกจังหวัด จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อบูรณาการทำงาน แจ้งข่าวสาร ตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตรา หาข่าว และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนในทันที 

โดย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดปฏิบัติการ Kick off  ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยบูรณาการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 นาย ร่วมจัดระเบียบสังคม ตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตรา หาข่าวยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล แรงงานผิดกฎหมาย สถานบริการและสถานบันเทิง และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้กระทำความผิดทันที ซึ่งจะมีการเปิดปฏิบัติการ Kick off ในทุกอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกันในวันนี้ 

ทั้งนี้ ผุ้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำให้ผุ้ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ ศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ตลอดจนได้ใช้ความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยในการออกปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปราม และอำนวยความสงบสุขให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน

 


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด