จังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้า!ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"

                  นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 'โคก หนอง นา" ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๖๐๗ แปลง  ทั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ "โคก หนอง นา" โดยใช้ภาคีเครือข่ายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงหมู่บ้าน  ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการต่างๆ และเป็นก้าวที่สำคัญของจังหวัดในการต่อยอดและขยายผลโครงการผ่านกิจกรรม ดังนี้

๑) จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือลงแขก กับทุกภาคส่วน เช่น
ปรับปรุงแปลงปลูกต้นไม้ ปลูกผัก หรือกิจกรรมอย่างอื่น อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒) ส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา
๓) ส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่าย ผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้
โคก หนอง นา ในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ทุกระดับ, ตลาดเกษตร
ปลอดภัย, ตลาดอาหารปลอดภัย และการจำหน่ายในบริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด ห้าง Big C ร้อยเอ็ด
๔) ส่งเสริมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผ่านสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ได้แก่ ช่องทาง กลุ่ม Line, Facebook, YouTube อย่างสม่ำเสมอ
๕) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลรายได้ ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ ก่อนและหลังดำเนินการ ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าใด เพื่อเป็นข้อมูล
การขับเคลื่อนนโยบาย โคก หนอง นา ต่อไป
๖) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ทุกแปลง ให้ประชาชน
และผู้สนใจ เข้ามาเรียนรู้ แล้วนำไแปรับใช้ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เป็นการมุ่งขจัดปัญหาความยากจน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด