ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Kick Off งานวันดินโลก ปี 2566 กระทรวงมหาดไทย


       วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด และสัปดาห์แห่งการตระหนักรู้ (Awareness Weeks) เพื่อสร้างความต่อเนื่อง โดยมี พระอาจารย์ธนบดี ธมฺมทินโน เจ้าอาวาสวัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์, นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด


       ด้วยกระทรวงมหาด ได้ให้ทุกจังหวัดจดกิจกรรมวันดินโลกภายใต้สโลแกน “Sustainable Soil and Water for better life” “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน” โดยเป็นพื้นที่แปลงนายอุทัย กำเนิดมะไฟ เกษตรกร ชาวตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน ดูแลรักษาดินและน้ำอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการตระหนักรู้ มีกิจกรรมการประกาศเจตนาวันดินโลก การจัดนิทรรศการ รวมถึงกิจกรรมการเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ การปลูกต้นไม้ การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ใน


       ทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนลุกขึ้นมา Change for Good ในมิติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ พร้อมฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้าที่ถูกทำลาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำให้ “ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิดภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด