ร้อยเอ็ด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ อำเภออาจสามารถ

 
       วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3/2567 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภออาจสามารถ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ที่ โรงเรียนบ้านโหรา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


       เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม เช่น การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ การรักษาทางทันตกรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น


       ทั้งนี้ ยังมีการจัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จากทุกหน่วยงาน ที่จะเป็นประโยชน์ ในการรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด