ร้อยเอ็ด ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

     วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 ที่ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่, นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเด็กและเยาวชน เข้าร่วม 

     โดยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมให้เด็ก ได้เคลื่อนไหวออกกำลังกาย เล่นสนุกตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมพัฒนาสติปัญญา การเป็นคนดี และการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนในพื้นที่ธรรมชาติ จะทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     ทั้งนี้มีเครื่องเล่นแบ่งเป็นฐานต่างๆ ประกอบด้วย ฐานสระน้ำ ฐานค่ายกล และฐานเรือสลัดลิง ที่จะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อ ความสุขทางอารมณ์ และระเบียบวินัย รวมทั้งจะรู้เรื่องการ Sharing แบ่งปัน แบ่งกันเล่น เล่นด้วยกัน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ต่อไป


เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา : ร้อยเอ็ด ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด (prd.go.th)