ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2567


          20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด  หรือ กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5   ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้นำ ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
         โดยในที่ประชุมได้รับทราบภาวะเศษฐกิจการคลังจังหวัดร้อยเอ็ด และความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดร้อยเอ็ด  รวมถึงได้ร่วมกันพิจารณา ประเด็นสำคัญ เช่น การยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด  / โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและต่างจังหวัด 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางจากท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  ผ่านบ้านอีเตี้ย – บ้านท่าบ่อ - บ้านดอนวัว - บ้านสะพานทอง - บ้านเทิดไทย - บ้านอีโก่ม - บ้านโพนเมือง - อำเภออาจสามารถ ระยะทาง 42 กิโลเมตร และเส้นทาง ถนนสาย ทล.2043 แยกบ้านยางเฌอ - บ้านเปลือย - บ้านโนนสีดา - บ้านสนามชัย - บ้านดงบัง - บ้านโนนเมือง ระยะทาง 11 กิโลเมตร /  การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเวลาที่เดินทางมาประเทศไทย / ข้อเสนอให้ขยายสายทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร จำนวน 8 สาย  และ โครงการพัฒนาสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด 
        ทั้งนี้ การนำเสนอของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เครดิต : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด