ร้อยเอ็ด จัดโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2567

    วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการยกระดับคะแนน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ,รสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

     โดยการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 204 แห่ง ซึ่งหน่วยงานทุกแห่งต้องนำข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี พ.ศ. 2566 ทั้งในด้านการประเมินองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ภายนอกและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในองค์กร มาปรับปรุงพัฒนา สร้างบรรยากาศการทำงานให้น่าอยู่ และปลอดจากการทุจริต 

     โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัด เพื่อให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกแห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการกำกับ ดูแลมอบหมายงานภายในองค์กร เพื่อส่งผลให้คะแนนการประเมินของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 ทุกแห่ง และทำให้ภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ดมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในลำดับที่สูงขึ้นเครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด