ร้อยเอ็ด บรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้รรพชาสามเณร เข้าร่วม ที่ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง นำประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา 

     สำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี รวมถึง เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งผลให้เด็ก เยาวชน มีจิตใจที่เข้มแข็งเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสืบไป


      ทั้งงนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรศาสนศึกษา สำหรับผู้บวชระยะสั้น ของคณะกรรมการศึกษาของคูรสงฆ์  เป็นหลักในการดำเนินการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง เป็นหลักในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ต่อไปเครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด