กลุ่มงานอำนวยการ  : Administration Unit

กลุ่มงานอำนวยการ  : Administration Unit

ข้อมูลสถิติการให้บริการ/รายงานความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ

อัตรากำลัง

  • ข้าราชการ             จำนวน  12 คน
  • ลูกจ้างประจำ         จำนวน  5  คน
  • พนักงานราชการ    จำนวน  2  คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว       จำนวน  6  คน

รวมทั้งสิ้น  25  คน

โครงสร้างเจ้าหน้าที่

 


อำนาจหน้าที่กลุ่มงานอำนวยการ

- งานเลขานุการ ผวจ./รอง ผวจ. 
-  การติดตาม  ประสานการดำเนินงานให้เป็นตามข้อสั่งการของผู้บริหารของจังหวัด
-  การประสานงาน  ติดตามและเสนอแนะในงานสำคัญเร่งด่วนแก่ผู้บริหาร
-  งานช่วยอำนวยการทั่วไปในฐานะเป็นหน่วยงานช่วยอำนวยการกลางของจังหวัด
-  งานประสานราชการกับหน่วยงานในจังหวัดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมตามนโยบายของรัฐและ  มท.
-  การประสานราชการทั่วไปตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
-  งานขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและงานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินของจังหวัด
-  งานรัฐพิธี และพิธีการ
- งานรับเสด็จ
-  การจัดทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  และปรับปรุงบัญชี
-  การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
-  งานจัดวางระบบเรื่องร้องเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
-  งานประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี  ราษฎรเดินทางมาชุมนุมร้องเรียนร้องเรียนเพื่อจัดประชุมหรือแก้ไขสถานการณ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง
-  รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง  จัดทำรายงานความคืบหน้าตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  รวมทั้งประสานประสานและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา  กรณี  ราษฎรทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกาและร้องเรียนต่อองค์กรอิสระและส่วนราชการส่วนกลางส่วนกลาง (ศูนย์ดำรงธรรม)
-  การตรวจสอบกลั่นกรองให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
-  งานสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับ  หมายเรียก  หมายปิด  คำสั่งเรียกให้ทำคำให้การและข้อกฎหมายในการดำเนินคดีปกครองของหน่วยงานในจังหวัดที่อยู่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
-  งานตรวจกลั่นกรองและนำความเห็นเกี่ยวกับอุทธรณ์คำสั่งทางศาลปกครองที่อยู่ในอำนาจวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด  รวมทั่งการเสนอแนะให้ข้อหารือเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และ  พ.ร.บ.ความรับผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙
-  การประสานการปฏิบัติด้านกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล  และ  มท.
- งานแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี  ข้อสั่งการและนโยบายสำคัญที่ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
-  งานสารบรรณกลางของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด
-  งานจัดเก็บค้นหาเอกสาร
-  งานจัดระบบรักษาความปลอดภัยศาลากลางจังหวัด
-  งานประสานการประชุมประจำเดือนของจังหวัด
- งานบริการทั่วไป และการบริหารงานบุคคลสำนักงานจังหวัดเกี่ยวกับ
 (1) การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) การอนุมัติการลาของข้าราชการและลูกจ้าง สป.มท.
(3)  การขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด ของ ผวจ./รอง ผวจ.
(๔) การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของ ผวจ./รอง ผวจ.
(5) การจัดสวัสดิการข้าราชการ  ลูกจ้าง สป.มท.
(6 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(7)งานขอพระราชทานเพลิงศพ
(8) งานขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
(9) การขอออกบัตรและการจ่ายเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน  และเหรียญสนองเสรีชน
(10) งานขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
-  การจัดทำทะเบียนงบประมาณรายงานทางการเงิน  และการจัดทำงบการเงินรวมของจังหวัด  และ สำนักงานจังหวัด  และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/กิจกรรม
-  การจัดทำคำของบประมาณแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนของสำนักงานจังหวัด และการประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปี
-  การรับจ่ายเงิน  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท
-  รับ – จ่าย เงินนอกงบประมาณทุกประเภท  และงบประมาณเบิกแทนหน่วยงานอื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-  อนุมัติเบิกจ่ายเงินยืมราชการและเงินยืมทดรองราชการ
-  ตรวจสอบสำคัญก่อนเบิกจ่าย
-  เก็บรักษาเงินสด  เอกสาร  แทนตัวเงิน  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
-  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดข้าราชการช่วยราชการ  ข้าราชการบำนาญ  และการออกหนังสือรับรองสิทธิ
-  การพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินช่วยเหลือพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
-  การรับจ่าย  การนำส่งเงินรายได้  เงินงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย
-  การจัดซื้อ  จัดจ้างพัสดุ  ครุภัณฑ์  การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ของ  สนจ.ยส.
-  ซ่อมแซมบำรุงรักษา  ดูแล  และให้บริการด้านอาคารสถานที่
-  จัดซื้อ  จำหน่าย  บำรุงรักษา  และควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
-  งานประสานกิจการด้านต่างประเทศและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
-  งานประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัด
-  งานประชาสัมพันธ์สำนักงานจังหวัด
- งานควบคุมภายในสำนักงานจังหวัด
-  งานตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ.2522
- งานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประสานและการดำเนินงานในภาพรวม)
-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย