Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 33 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-27 07:27:45
2 คู่มือปฏิบัติงานการเงินของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 31 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:15:32
3 คู่มือการทำสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 32 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 23:06:30
4 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 40 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-29 22:45:13
5 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 33 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-29 12:21:46
6 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 30 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 15:36:26
7 แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-24 02:14:55
8 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 66 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-09-27 01:21:16