Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 47 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:09:57
2 คู่มือการใช้งานการเชื่อมต่อระบบ Wireless LAN 66 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:03:28
3 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 161 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-07 03:14:08
4 คู่มือปฏิบัติงานการเงินของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 366 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-07 04:15:03
5 คู่มือการทำสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 240 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:09:59
6 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 203 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:21:34
7 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 109 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:13:26
8 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 97 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 17:23:27
9 แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 90 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 16:18:36
10 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 205 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-02-06 15:38:13