Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 29 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:52:54
2 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 62 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 12:17:21
3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 30 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:14
4 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 47 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:17
5 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 38 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:22
6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ 42 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:26
7 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 48 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:31
8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด 157 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 07:21:19
9 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 125 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:39
10 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลอาจสามารถ 96 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:06
11 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออำเภออาจสามารถ 96 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:09
12 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโครงการชลประทานร้อยเอ็ด 140 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:14
13 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหัรบติดต่อ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด 109 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:19
14 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อติดต่อ อบจ.รอ. 117 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:21
15 ช่องทางติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 135 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:25
16 ช่องทางสำหรับติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 107 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:29
17 ช่อฃทางติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 179 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:35
18 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อ สนง.ประกันสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด 174 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 11:17:01
19 มาตรา 16 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 108 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:41
20 มาตรา 10 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 98 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:45
21 มาตรา 16 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. 135 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 11:09:24
22 มาตรา 10 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. 149 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:54:53
23 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 16) 184 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:55:01
24 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด (ตามมาตรา 10) 202 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:55:06