Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลอาจสามารถ 15 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:31
2 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออำเภออาจสามารถ 19 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:36
3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโครงการชลประทานร้อยเอ็ด 29 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:30
4 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหัรบติดต่อ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด 26 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:33
5 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อติดต่อ อบจ.รอ. 30 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 11:06:20
6 ช่องทางติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 35 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:37
7 ช่องทางสำหรับติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 25 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:18
8 ช่อฃทางติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 25 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:19
9 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อ สนง.ประกันสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด 33 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:21
10 มาตรา 16 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 34 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:20
11 มาตรา 10 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 33 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:26
12 มาตรา 16 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. 46 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:28
13 มาตรา 10 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. 46 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:25
14 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามมาตรา 16) 112 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:16
15 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด (ตามมาตรา 10) 120 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-29 08:32:17