ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (2566 - 2570)

แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570 ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี พ.ศ. 2566 ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้ง การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนา ในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการ พัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับปี 2566...