แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565

แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565 ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งแผนหลักของการพัฒนาประเทศ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งได้นำการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา.....

 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565 เอกสารดาวน์โหลดที่นี่
 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน ปี 2564 เอกสารดาวน์โหลดที่นี่
 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน ปี 2562 เอกสารดาวน์โหลดที่นี่