ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน 
รายละเอียดตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 ลว.26 ธ.ค.65